Det finns inget som är så viktigt för den troende människan att vara säker på än just detta – attGud hör och svarar på bön! Det har aldrig funnits, och kommer aldrig att finnas en obesvarad bön som beds i tro. Tänk länge och djupt på detta och tacka och prisa Gud tillsammans med David: “Jag har HERREN kär, ty han hör min röst och mina böner” (Ps 116:1).

FÖR DET FÖRSTA, Gud svarar ibland på precis den bön som hans barn ber, och precis när den beds . Du minns Hanna (1 Sam 1:10): Hon var djupt bedrövad och under bitter gråt bad till Gud: “Ge din tjänarinna en manlig avkomling”. Det var hennes angelägna bön. Och hon gick i frid och Israels Gud gav henne precis det hon bad om. Hon gav barnet namnet Samuel (som betyder bönhörd av Gud), “ty” sa hon, “av HERREN har jag utbett mig honom” (1 Sam 1:20). Tänk om vi kunde skriva samma namn (bönhörd av Gud) på alla våra gåvor. Då skulle vi ha mer glädje i dem och uppleva större välsignelse av dem.

Tänk på David som skrev Ps 138:3, “När jag ropade svarade du mig; du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft”. Kom också ihåg Elia i 1 Kon 17:21 när han ropade till HERREN och sa: “HERRE, min Gud, låt denna gosses själ komma tillbaka in i honom. Och HERREN hörde Elias röst, och gossens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen”.

Tänk på Daniel i 9:20-21, Medan jag ännu så talade och bad och bekände min egen och mitt folk Israels synd, och inför HERREN, nin Gud, frambar min förbön för min Guds heliga berg – medan jag alltså ännu talade i min bön , kom Gabriel till mig i flygande hast, den man, som jag förut hade sett i min syn; och det var vid tiden för aftonoffret”. Vilken uppmuntran finner vi här, vi, liksom Daniel “är högt benådade” (v 23); vi som läser våra biblar, Guds ord, och som söker Guds ansikte, och genom våra böner ber för Guds församling. Kära kristna vän, vänta svar från Gud när och medan du ber till honom!

Lyssna på Davids bön i Ps. 5:2,3,12,13: “Lyssna till mina ord, HERRE; förnim min suckan. Akta på mitt klagorop, du min konung och mun Gud; ty till dig vill jag ställa min bön. HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig…låt alla dem glädjas, som tar sin tillflykt till dig; evinnerligen må du jubla…ty du, HERRE, välsignar den rättfärdige”.

Du kommer väl ihåg från Apg. 12, hur Petrus kastades i fängelset och hur “församlingen bad enträget till Gud för honom”. Och samma natt blev församlingen överraskad av Guds svar. Petrus stod och klappade på portdörren, och när de öppnade såg de med häpnad att Petrus var fri! Vilket bönesvar! Tänk hur många överraskningar som nådens Gud har i beredskap för dig och mig, om vi skulle “be utan att förtröttas” (Luk. 18:1, Ef. 6:18, Kol 4:2, 1 Tess 5:17). Jag tror att om du också ber i tro, med ett barns förtröstan till Gud, och söker Guds ära mer än eget personligt väl – kommer också du att få precis det som du ber om, och när du ber om det. Innan du ropar, hör Gud; medan du ber, svarar han. “Så skall de åkalla mitt namn, och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: ‘Detta är mitt folk’. Och det skall svara: ‘HERREN är min Gud’. Ha din lust i Herren: då skall han ge dig, vad ditt hjärta begär” (Ps. 37:3,4).

FÖR DET ANDRA, ibland väntar Gud i sin visdom på att svara på din bön . Man tänker omedelbart på den kananeiska kvinnan som kom till Jesus (Matt 15:21-28). Hon ropade ivrigt “Herre, Davids son, förbarma dig över mig”. Men Jesus “svarade henne inte ett ord”. Men hon gav inte upp, och hennes tro växte. “Hon kom fram, föll på knä för honom och sade: ‘Herre, hjälp mig!” Och Jesus kunde inte längre förneka henne den hjälp hon bad om. Han svarade henne: “Du är en kvinna som har stor tro! Det skall ske som du vill! Och hennes dotter var frisk från den stunden”.

Kära bedjande folk, “Var uthålliga i bönen, och håll eder andligen vakna under er bön, genom att ni bär fram tacksägelse” (Kol 4:2). Sluta inte att be just därför att du inte fick ett omedelbart svar! Jesus uppmanar oss till uthållighet i bönen. “Han framställde för dem en liknelse för att lära dem, att de alltid borde bedja utan att tröttna” (Luk 18:1). “Bed…sök…klappa på” (Matt 5:7). Bönesvaret kanske kommer senare än vi hade hoppats, men det kommer – och inte försent!

Kom ihåg Jesu ord om den enträgna kvinnan: “Skulle inte Gud då skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, även om han dröjer att besvara deras bön?” (Luk 18:7-8). På så sätt vill Jesus lära oss, hans barn, hur vi ska be – dag och natt till honom. Vi lär oss här hur Gud hör våra böner, fastän han inte svarar direkt.

De bedjande själarna under altaret som ropade “Herre, hur länge skall du dröja” (Upp 6:9-11) tycks lära oss ungefär samma viktiga sanning. Guds svar på de troendes böner kan skjutas upp under en kortare eller längre tid – kanske svaret inte kommer förrän den troende har gått hem till Herren. Men Herren har hört den troendes bön.

Meditera över det underbara bibelstället i Upp 8:3 som lär oss att Herren Jesus står vid altaret och “han skulle lägga rökelse till alla de heligas böner på det gyllene altaret framför tronen. Och från ängelns hand steg röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud”. Alla de troendes böner kommer fram inför Gud. Svaret dröjer, men det kommer. “Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från HERREN” (Klagov. 3:26). Kanhända att dina böner blir besvarade med ännu mer välsignelse än du någonsin hoppats på!

FÖR DET TREDJE, ibland svarar Gud med att inte ge oss det vi bad om, men han ger något mycket bättre. En far eller mor som älskar sina barn gör ofta sådant. Barnet ber om en sak som föräldrarna vet inte är för barnets bästa. De säger, ‘Nej mitt barn, men här, ta detta, det är mycket bättre för dig’. Skriften påminner oss om en törntagg som Paulus en gång fick i sin kropp. Paulus bad att Gud skulle ta den ifrån honom. Men inget svar fick han. Tre gånger bad han Herren om samma sak. Äntligen kom svaret, men inte det som Paulus hade väntat. Gud tog inte bort törntaggen, men han drog Paulus nära intill sig och sa: “Du behöver ingenting mer än min nåd, ty min nåd är starkast, när du är svag”. Paulus fick ännu mer än han hade bett om – Guds nåd till överflöd, nåd som räckte till för denna plåga. Visst kan Gud göra “oändligt mycket mer än allt vad vi kan bedja eller tänka” (Ef 3:20).

Kära bedjande vänner, var vid gott mod. Gud kommer att ge dig det som du ber om, eller något ännu bättre! Vi måste lita på honom och hans visdom, att han väljer det bästa för oss. Jesus själv i Getsemane bad till sin Fader: “Min Fader, om det är möjligt, låt då denna kalk gå förbi mig. Dock icke som jag vill, utan som du vill” (Matt 26:39). Han fick inte sin önskan uppfylld, men istället “visade sig en ängel från himmelen för honom och styrkte honom” (Luk 22:43). Han fick något som var ännu bättre – styrka att dricka kalken, dvs. att lida straffet på korset.

Kära vänner, många av er ber intensivt, och har gjort det länge för både det ena och det andra. Fortsätt att be! Ge inte upp! Gud hör din bön, och han kommer att svara på den. Om inte genast, blir det senare, genom att ge dig det du har bett om, eller något ännu bättre. “Om ni som är onda, förstår att ge edra barn goda gåvor, hur mycket mer skall inte då er himmelske Fader ge goda gåvor åt dem som beder honom! (Matt 7:9).

“Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. Vem kände Herrens tankar? Vem blev hans rådgivare? Vem gav honom först en gåva, så att han kan vänta sig en gengåva? Av honom, genom honom och till honom är alla ting. Honom tillhör äran i evigheten! Amen” (Rom 11:33-36).

Detta har jag, din pastor, skrivit till er, så att ni “frimodigt går fram till nådatronen, för att ta emot barmhärtighet och få nåd till hjälp i rätt tid” (Hebr 4:16). Må Herren göra er till ett bedjande folk. “Kämpa tillsammans med mig i bön till Gud för mig” (Rom 15:30). “Jag tackar min Gud varje gång jag nämner er i mina böner. I alla mina böner beder jag alltid för er med glädje” (Fil 1:3).

“Min bön är, att Gud, som ger uthållighet och tröst skall hjälpa er att leva i inbördes enighet efter Jesu Kristi föredöme, så att ni med ett sinne och med en mun prisar vår Herre, Jesu Kristi, Gud och Fader”…”Min innerliga önskan är, att Gud, som är grunden för vårt hopp, skall uppfylla er med all glädje och frid genom er tro, så att ert hopp blir rikt och fullt genom den helige Andes kraft” (Rom 15: 5,6,13). Amen!

R.M. McCheyne

_______________________

Fritt översatt och lätt redigerat från ett herdabrev skrivet av R.M. McCheyne till sin församling, sedan han hade varit borta från dem en längre tid.

https://www.karlektillsanningen.se/