Att avslöja doktrinell villfarelse: klappjakt eller biblisk befallning?

Ursprungligen framställd av CRI (Christian Research Institute)

Kärlek till Sanningens avsikt är att avslöja doktrinell villfarelse, falska profetior och dåligt ledarskap. Denna korta artikel från CRI (Christian Research Institute) bevisar att detta syfte är förordnat i bibeln. Vissa kan hävda att Rom. 16:17-18 säger något annat. Att använda detta bibelställe på detta sätt är att missbruka det. Paulus syftar på falska lärare som besudlar församlingen med falsk lära. Det är de som vållar splittring, inte de som måste ställa sig mot dem till försvar för tron (Judas 3).

Jag är övertygad om att ni alla nu har hört, att kristna helt enkelt ska älska varandra och vara förenade tillsammans i tron. Ska vi därför uppfatta de kristna som splittrande, som talar ut mot undervisning i församlingen, som är uppenbarligen obiblisk? Jag kan direkt säga att det inte är något glädjeämne att bli stämplad som ”en som jagar villfarelser”. Likväl ska vi, som Paulus undervisade Timoteus, vara fulla av brinnande iver för att beskydda renheten i det budskap som Gud har betrott oss med, och detta på goda grunder (1 Tim. 1:18-19; 6:20; 2 Tim. 4:2-5).

1 Tim. 1:18-19:Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.

1 Tim. 6:20-21: Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det.

2 Tim. 4:2-4: Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Vi läser i sådana bibelställen som Apg. 20 och 2 Petr. 2, att falska lärare ska träda fram som smyger in förödande läror, förvränger sanningen och förstör tron hos vissa. Dessutom är det uppenbart att dessa lärare inte bara kommer utifrån och in i församlingen, utan också inifrån Kristi kropp.

Det är därför absolut nödvändigt att vi prövar allt mot bibeln (1 Tess. 5:21). Det var i detta sinnelag som judarna i Berea prövade aposteln Paulus ord, och för vilket de ansågs vara mer öppna (eng. of more noble character) (Apg. 17:11).

Apg. 17:11: Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så .

Det är verkligen så, att bibeln inte bara kan användas för att förkunna, undervisa och att uppmuntra, utan den är lika värdefull för att bestraffa och tillrättavisa (2 Tim. 4:2). Vi som kristna hålls faktiskt ansvariga för att förkunna hela Guds vilja och plan och varna andra för falsk undervisning (Apg. 20:26-28; jmfr Hes. 33:7-9; 34:1-10).

Apg. 20:26-28: Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod .

Hes. 33:7: Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun .

Hes. 34:1-10: Herrens ord kom till mig. Han sade: ”Du människobarn, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till dem: Så säger HERREN, HERREN: Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden? I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem. De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades. Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får kringspridda utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför HERRENS ord, ni herdar: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för alla vilda djur – de har ju ingen herde – och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem .

Detta är inte bara ett förslag, det är faktiskt en gudomlig befallning. Om villfarelser kommer från lärare inom församlingen, borde vi naturligtvis försöka att tala med dem först om det som bekymrar oss. Skulle detta inte leda till en lösning på problemet, uppmanas vi i Matt. 18 att uppenbara deras villfarelse för församlingen, och om så är nödvändigt avslöja deras namn.

1 Tim. 1:20: Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämanat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar .

2 Tim. 2:17-18: Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum .

2 Tim. 4:14-17: Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. Du måste själv också vara på din vakt mot honom, ty han har häftigt att sig upp mot vår förkunnelse. När jag försvarade mig första gången kom ingen till min hjälp, utan alla övergav mig. Måtte inte detta tillräknas dem. Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att jag skulle fullfölja förkunnelsen och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap .

3 Joh. 9-10:Jag har skrivit till församlingen, men Diotrefes, som älskar att vara den främste bland dem, vill inte ha med oss att göra. Om jag kommer skall jag därför påminna honom om vad han gör, hur han sprider elakt förtal om oss .

Vi gör därför väl i att fästa avseende vid bibelns uttryckliga varningar att vara på vår vakt för falsk undervisning (Rom. 16:17-18; 1 Tim. 1:3-4; 4:16; 2 Tim. 1:13-14; Tit. 1:9; 2:1), och att framhålla detta för bröder och systrar i Kristus (1 Tim. 4:6). På CRI (och på Kärlek till Sanningen ) har vi inte för vana att göra stor affär av perifera saker som uppriktiga kristna kan ha olika uppfattning om. Vi är emellertid övertygade om att man måste avslöja dem som kompromissar med de grundläggande doktrinerna inom historisk kristen tro. Kom ihåg att strid för stridens sak är synd. Men strid för sanningens sak är en gudomlig befallning.

https://www.karlektillsanningen.se/