Vad händer när vi förnekar att 1 Mosebok 1-3 är historisk?

En av de mest förvånande sakerna i nutidens församlingar är hur få människor som verkligen tror att människan Adam och hans hustru Eva någonsin existerade, eller att de skapades just på det sätt som sägs i 1 Mos 2, och också att det hände just i början av den mänskliga historien, snarare än efter miljarder år av evolution.

Om du vill testa andligheten och biblicismen i en församling idag beträffande dessa frågor, gå bara dit och predika om ämnet “Män och kvinnor – äkta män och hustrur ” och utgå från bibelstället i 1 Mos 2:15-3:20. Du kommer att bli bestört över resultatet. Om du använder ordet “underordnande ” i relation till kvinnans roll, kommer sväljningarna, stönandena och suckarna att visa sig på Richterskalan. Och om du talar om “manligt ledarskap “, kommer taket troligtvis att blåsa av. Men den absolut största chocken kommer, när du påstår att de första mänskliga varelserna inte utvecklades från aporna, utan skapades spontant på gudomligt initiativ vid början av universums historia. Jag kan garantera att golvet ramlar ner just då. Om du är predikant, och du ser på alla de fientliga ansiktena hos många i församlingen, måste du faktiskt påminna dig om Herrens tröstande ord till Jeremia (Jer 1:8,17).

Beskrev Mose hur skapelsen gick till, att kvinnan skapades från Adams sida, p.g.a. sin skrala uppfattning om mänsklig biologi? Många bekännande kristna skulle svara “ja “. Är innehållet i 1 Mos kapitel 1 till 3 bara religiösa myter? Många bekännande kristna skulle svara “ja “. Skrevs dessa kapitel på detta sätt p.g.a. att Mose inte hade förmånen att ha tillgång till modern vetenskap som en hjälp för sitt tänkande? Många bekännande kristna skulle svara “ja “.

Om du ställer dessa frågor i många församlingar idag – t.o.m. i många evangeliska församlingar – kommer du att upptäcka, att det är nödvändigt att gå direkt tillbaka till ruta ett och visa människor de djupgående följderna av att inte tro på sanningen i de första tre kapitlen av 1 Mosebok. Så vad är följderna av att inte acceptera de första tre kapitlen av 1 Mosebok som fakta – och speciellt skapelsen av Adam och Eva som framställs i 1 Mosebok 2 vid begynnelsen av den mänskliga historien?

1) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISK, GÖR VI HERREN JESUS KRISTUS TILL ANTINGEN EN LÖGNARE, OKUNNIG ELLER BEDRAGEN

Människor som gör anspråk på att vara kristna bär Kristi namn. Om Kristus inte var den som han gjorde anspråk på att vara, eller om det han sa inte var sant, då finns det ingen kristendom. Herren Jesus Kristus trodde uppenbart på historiciteten och sanningen om skapelsen och syndafallet i 1 Mosebok 1-3. För det första, påstod han att Adam och Eva hade skapats vid “världen begynnelse “, snarare än efter miljarder år av evolution. Hela citatet från Markus 10:6-8 lyder så här: “Men redan vid världens begynnelse ‘gjorde Gud dem till man och kvinna’. ´Fördenskull skall en man övergiva sin fader och moder. Och de tu skola varda ett kött.’ Så äro de icke mer två, utan ett kött .” Jesus trodde uppenbart på Guds spontana skapelse av den första mannen och kvinnan, precis som den framställs i 1 Mos 1:26-28. Han hade inga tvivel om historiciteten i detta. Och varför skulle han ha det? Han hade nämligen själv varit där vid skapelsen, och verkat tillsammans med Fadern (Joh 1:1-3). Han påstod också att Satan var en mandråpare “från begynnelsen ” och lögnens “fader ” (Joh 8:44-45) – en tydlig hänvisning till historiciteten av syndafallet i 1 Mosebok 3. Aposteln Johannes (den som stod Jesus närmast?) instämmer i detta när han säger att djävulen var en moraliskt ansvarig varelse, som har “syndat från begynnelsen ” och att Guds Son hade antagit kroppslig gestalt för att “göra om intet djävulens gärningar ” (1 Joh 3:8). Därför är det omöjligt att vara kristen och inte tro på historiciteten av 1 Mosebok 1-3. Jesus trodde på den. Och om han hade fel, var han antingen en lögnare, okunnig eller bedragen. Och om så är fallet, kan han omöjligtvis vara den syndfrie gudomlige Messias. Och om han inte är den syndfrie gudomlige Messias som han gjorde anspråk på att vara, är vår tro ett självbedrägeri och vi är de mest beklagansvärda av alla människor.

2) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISK, INNEBÄR DET ATT BIBELN INTE ÄR TILLFÖRLITLIG

Det är uppenbart att inte bara Herren Jesus, utan också hans apostlar och andra som skrivit bibeln, trodde på sanningen att 1 Mosebok är historisk.T.ex. sa Paulus att varje mänsklig varelse härstammade från en människa (Apg 17:26). Han klargjorde också tydligt att kvinnor inte kan ha en ledarroll eller vara bibelärare, eftersom Eva skapades efter mannen och från mannen, och p.g.a. att hon var den som ursprungligen blev bedragen av Satan (1 Tim 2:11-14). Han hänvisade också på annat håll till det faktum att Eva blev bedragen av ormen (2Kor 11:3), och erkände uppenbart detta som en historisk händelse.

Evangelieförfattaren och den “officielle” kyrkohistorikern Lukas, ansåg också Adam vara en historisk person, som levde i början av den mänskliga historien som Sets fader (Luk 3:38). Vidare trodde uppenbart Herren Jesu Kristi halvbror, Judas, att Adam var en verklig person, vilket han skrev i sitt brev i bibeln (Judas 14).

Om redogörelserna för skapelsen och syndafallet i själva verket är myter snarare än historia, har vi allvarliga problem eftersom det innebär att vi inte kan lita på orden från personer som Jesus, Lukas, Paulus och Judas. Ja, om ens en del av bibeln är otillförlitlig, hur kan vi då lita på något av den? Och om det kan finnas sådana stora felaktigheter i bibeln, vilket budskap skulle det ge oss om Gud den helige Ande, som personligen har givits trovärdigheten att ha skrivit den genom olika människor (t. ex. Mark 12:36, Apg 28:25-27, Hebr 10:15-17, jmfr 2 Tim 3:16-17)? Ännu en gång, den allomfattande trovärdigheten av bibeln som helhet och grunderna för vår tro blir meningslösa om vi förnekar att 1 Mosebok kapitel 1 till 3 är historiska.

3) OM VI FÖRNEKAR ATT 1 MOSEBOK 1-3 ÄR HISTORISKA, TILLINTETGÖR DET RELATIONEN “ADAM – KRISTUS” PÅ VILKEN KRISTENDOMEN BEROR

Bibeln visar tydligt att Kristus kom in i världen för att framgångsrikt fullborda det som Adam misslyckades med. När Herren Jesus sa: “Ty denna världen furste kommer. I mig finnes intet som hör honom till ” (Joh 14:30), är det outtalade ifyllda uttalandet här att emedan Satan hade mycket att anklaga den första människa Adam för, fanns ingenting av detta hos Herren Jesus Kristus (som vi kan se beskrivet i frestelsen i öknen, Luk 4:1-3). Det är därför som bibeln hänvisar till Kristus som den “andra människan ” och den “siste Adam ” . Motsatsen mellan dessa två representanter för det mänskliga släktet framhävs starkt i Romarbrevet och i 1 Korintierbrevet (var vänlig läs Rom 5:12-21 och 1 Kor 15:21-28, 45-49). Den förste Adam misslyckades, och därför “sände Gud sin Son , född av kvinna ” (Gal 4:4) som en direkt uppfyllelse av profetian som gavs i Guds dom över Satan efter syndafallet (1 Mos 3:15). Naturligtvis blev inte Gud överraskad över våra första föräldrars syndafall. Frälsningsgärningen hade planerats före världen blev skapad (Matt 25:34, Ef 1:4, 1 Petr 1:20, Upp 13:8, 17:8). Adam misslyckades miserabelt in sin lydnadstest. Allt detta var planlagt som en väldig kosmisk läxa för det mänskliga släktet, för att visa på den stora sanningen att utan Herren kan vi ingenting göra.

Det är därför höjden av orimlighet att kalla sig själv kristen och på samma gång betvivla den historiska sanningen av 1 Mosebok kapitel 1-3. Den historiska sanningen om Kristus som den återges i evangelierna är beroende av den historiska sanningen om Adam som den återges i 1 Mosebok – att han blev spontant skapad av Gud vid skapelsens begynnelse, och att Eva skapades av Gud från hans sida. Om det inte finns någon Adam, kan det inte finnas någon Kristus. Om det inte finns någon Kristus, kan det inte finnas någon kristendom. Med andra ord är det den största formen av dårskap för dig att gå till kyrkan och bekänna dig vara kristen, om du inte tror på den historiska sanningen om Adam och Eva, som den beskrivs i bibeln, eftersom din tro utan den sanningen i själva verket är ingenting annat än myter!

Om de som bekänner sig till kristendomen, men som förnekar den historiska tillförlitligheten av bibeln, skulle skänka mer än ett ögonblicks eftertanke åt de djupgående följderna av deras “bibeln-i-ljuset-av-modern-vetenskap-och-sunt-förnuft” inställning, skulle deras värld rasa. Jag skulle vilja uppmuntra till att det skedde! Det största biståndet 2000-talets kristendom skulle kunna få, vore att de stora illusionerna i vår tid blir underminerade. Låt oss aldrig bli modfällda av det skenbart stora intellektet hos dem som förespråkar dessa illiusioner. De kan ha många bokstäver efter sina namn (vilket de ofta är snabba att framhålla). De kan bära vackra stolkragar runt sina halsar och bära ämbetsdräkter (vilka de gärna visar upp, jmfr Matt 23:5-7). De kan vara offentliga talare som kan ha tusentals som sitter och gapskrattar åt deras fyndiga skämt. Men vi vet vem vi tror på, och det är VI som har den sanna logiken på vår sida!

Ingen Adam, ingen Kristus. Ingen Kristus, ingen kristendom. Ingen kristendom, och ett svalg av nihilism öppnar sig under oss.

Alan Morrison

http://www.kts.just.nu