Är det rätt att kristna dömer? En del tror inte det. Detta är en fråga som vi behöver behandla idag, när det finns så många bekännande troende, som tycker att allt som behövs är kärlek till Herren och ett leende. Även om båda dessa saker är fina kännetecken i sig själva, finns det en annan dimension som verkar ha undgått den stora majoriteten kristna idag.

Jag fick nyligen ett e-mail som får mig att ta itu med frågan om personligt dömande. E-mailet kommer här nedan och följs av mitt svar.

Kära Alan,
Var vänlig och ta bort mig från din mail-lista. Jag blev chockad när jag läste en del av dina brev. Om man har Herrens kärlek i sitt hjärta, hur är det då möjligt att anklaga vissa rörelser, för att de är infiltrerade av Satan (Illuminati – Antikrist, osv.). Jag är med i en pingstkyrka i *******. Jag älskar Jesus som är min personlige Frälsare och jag umgås personligt med honom dagligen.

Ingen får döma – bara Gud. Ingen människa har rätt att döma – även om man tror att man har bevis. Herren är så verklig i mitt liv. Jag kunde inte tro det jag läste i din artikel. Fick du bekräftelse från Jesus, att det du publicerade är från honom och bara från honom!

Jag är inte arg på dig, men besviken, ja. Jag finner inte att kritik tillhör den helige Andes frukter – Gal. 5:22. Uppmuntran, kärlek till varandra – ja. Att vi bygger upp människor genom att vi lever våra liv som Jesus vill att vi ska – vara försedda med Andens frukter, o.s.v. Var vänlig att se upp med vad du sänder iväg till människor! Det är en synd att vilseleda människor. Se till att du gör rätt!

Jag fortsätter att be för dig.

Jag älskar dig med Jesu Kristi kärlek, o.s.v.

– – – – – – – – – – – – – –

<<>>

Jag är mycket glad åt att få höra det. Men låt mig ställa en fråga till dig här. Du umgås också med din mamma och pappa. Om du upptäckte att många människor i världen – även i din egen familj – raserade allt som dina föräldrar står för genom att svärta ner dem med lögner, och sa till dig att dina föräldrar hade helt fel och vissa av dem t.o.m. sa att dina föräldrar aldrig existerat, skulle du då bara se på dem med ett strålande leende och milt säga till dem att du älskade dem? Skulle du underlåta att göra något slags bedömning av dem? Skulle du läxa upp alla som vågade avslöja människorna som gjorde detta och säga till dem att de inte har någon rätt att döma? Naturligtvis skulle du med rätta hoppas på att få se att sanningen segrade och att ogärningsmännen blev avslöjade för vilka de var! OK., skulle du inte göra samma sak med dem som vilseleder Guds folk och verkar mot hans plan, när han är din andlige Fader?

<<>>

Med all respekt, måste jag säga att detta bara inte är sant. Om man verkligen tror att att bara Gud kan bedöma en situation, då kommer man att få en massa problem i sitt liv! Tillåt mig att utveckla detta något.

Du sa: ”Jag finner inte att kritik tillhör den helige Andes frukter ”. Det är sant. Kritik för dess egen skull, eller utifrån en ande av bitterhet, eller kritik som har sitt ursprung i hyckleri är uppenbart fel, och har inte den helige Ande som drivkraft. Men det finns en annan väsentlig aspekt av kritik, som – om jag med all respekt får säga så – du verkar fullständigt ha förbisett. Ordet ”kritik” kommer från det grekiska ordet ”krino ” som betyder att bedöma. En av Andens gåvor är ”att skilja mellan andar ” (1 Kor. 12:10). Det grekiska ordet som översatts här med ”att skilja mellan” är ”diakrisis ”, som kommer från två grekiska ord: dia (genom eller mellan) och krino (att bedöma). Med andra ord ger den helige Ande gåvan till människor, så att de kan göra en bedömning mellan två saker med avseende på vilken som är rätt och vilken som är fel.

Den speciella gåvan ”att skilja mellan andar ” innebär att man på ett övernaturligt sätt kan urskilja mellan en person som tjänar onda andars sak och den som tjänar Guds sak. Så snart du säger: ”Ingen person har rätt att döma ”, då måste jag tyvärr säga att du utsläcker den helige Andes gåva till människor för att de ska göra bedömningar som kommer att uppbygga församlingen. Herren Jesus visar att det är bra att ”fälla en rätt dom ” (Joh. 7:24) – d.v.s. vi ska göra bedömningar som är baserade på den rättfärdighet som finns uppenbarad i hans Ord, som ser längre än till bara utseendet, och som också görs med rätt ande i hjärtat.

När Jesus sa: ”Döm inte, så blir ni inte dömda ” (Matt.7:1) visar han direkt vilken slags dom han talar om där. Han kan uppenbarligen inte mena att vi aldrig får göra någon slags bedömning alls, för annars skulle vi inte kunna fullgöra uppmaningarna som vi har fått i Guds ord på flera ställen, som t. ex. att inte låta någon bedra oss (var vänlig läs t.ex. Matt. 24:4; Luk. 21:8; 2 Tess. 2:3; Ef. 5.6; Kol. 2:8 ). Om bara Gud kan döma, som du säger, hur ska vi då kunna fullgöra aposteln Johannes befallning: ”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen ” (1 Joh. 4:1)? En sådan bedömning är inte felaktig, tvärtom är den en väsentlig del av den kristna vapenrustningen.

Kristus har insatt pastorer och lärare i församlingen just för att göra bedömningar som hindrar människor från att ”kastas hit och dit av vågorna och föras bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse ” (Ef. 4:14). Den dom som Herren Jesus förbjuder i Matt. 7:1 syftar (som sammanhanget tydligt visar) på en människa som fäller en dom över en annan person eller människor, när han själv håller på med just det som han fäller en dom över hos den andre! Det är en skenhelig dom, som Kristus uttryckligen förbjuder. Det är så självrådigt att förvränga det bibelordet och använda det som en knölpåk till att slå människor i huvudet med, för att hindra dem att någonsin göra bedömningar om andra. Det slag av bedömningar som bygger upp Guds folk genom att varna dem för fara och direkt lögn är en absolut nödvändighet. Jag hoppas att du nu kommer att förstå orsaken till de obehagliga saker som jag kanske måste uttrycka då och då och min motivering till att uttrycka dem.

<<>>

Jag har alltid sagt att om någon kan visa mig några specifika uttalanden som uppenbarligen är falska och vilseledande, då kommer jag omedelbart att ta tillbaka dem. Jag kan försäkra dig att jag (som en sanningssökare) skulle välkomna att bli avslöjad som en som skrivit lögn, om det var sant!

<<< Fick du bekräftelse från Jesus, att det du publicerade är från honom och bara från honom!>>>

Ja det fick jag, så långt det är möjligt, Han skickade inte ett e-mail till mig eller ett fax eller en speciell uppenbarelse. Men jag har den samlade sanningen från honom mycket klart utlagd i Skriften. Denna följer jag (om än i hans kraft och genom hans nåd), och jag litar på att jag skriver i en sådan anda.

>>>Om man har Herrens kärlek i sitt hjärta, hur är det då möjligt att anklaga vissa rörelser, att de är infiltrerade av Satan (Illuminati – Antikrist, osv.). >>>

OK, jag ska tala om för dig hur det är möjligt: Det är möjligt av precis samma anledning som fick Herren Jesus att anklaga fariséerna för att vara hycklare, blinda ledare och vitkalkade gravar (Matt. 23:14-29). Det är möjligt av precis samma anledning som fick aposteln Paulus att önska att var och en som förkunnar ett annat evangelium skall vara under förbannelse (Gal. 1:7-9). Det är möjligt av precis samma anledning som fick aposteln Paulus att anklaga de troende i Galatien för att vara ”dåraktiga” och ”förhäxade” (Gal. 2.1), och som fick honom att önska att de falska lärarna skulle kastrera sig själva p.g.a. deras falska lära om omskärelse (Gal. 5:12). Det är möjligt av precis samma anledning som fick Paulus att tala om den andliga strid i vilken vi är engagerade, vilken innebär att ”vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus ” (2 Kor 10:4-5). Det är möjligt av precis samma anledning som fick Herren Jesus att gratulera församlingen i Efesus för att de utrotade falska profeter (Upp. 2:1-3). Det är möjligt av precis samma anledning som fick David att skriva i Guds ord: ”Skulle jag inte hata dem som hatar dig, HERRE? Skulle jag icke känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat, mina fiender har de blivit ” (Ps. 139:21-22).

Det som David kallar ”starkaste hat” är inte syndigt hat (vilket de följande två verserna visar). Det är snarare en djup motvilja mot allt som står emot Herren. Allt detta innebär en nödvändig bedömning som kommer från Herren. Du säger: ”Om man har Herrens kärlek i sitt hjärta, hur är det då möjligt att anklaga vissa rörelser, för att de är infiltrerade av Satan? Med all respekt min vän, det som du verkar ha missförstått är att denna anledning är djupt rotad i att man har kärlek till Herren i sitt hjärta. P.g.a. att man har kärlek till Herren i sitt hjärta, vill man se till att hans namn och verk inte vanäras. P.g.a. att man har kärlek till Herren i sitt hjärta, älskar man också hans folk och vill se till att de inte blir lurade av en massa villfarelser inne i och utanför den kristna församlingen idag.

Vad mig beträffar så gör jag en massa andra saker också, som att förkunna hela Guds rådslut – jag vittnar för människor om hans rike och Kristi evangelium. Jag själavårdar människor med allvarliga problem, jag skriver uppbyggelseverk för olika utomstående källor, o.s.v. Men allt detta ”positiva” skulle vara meningslöst om jag inte gjorde allt för att vidarebefordra en inblick i den villfarelse som jag tror att församlingen bombarderas med idag. Teologen William Perkins sa: ”Pastorerna måste både föra fåren in i fållan och beskydda dem för vargarna ”. Det är omöjligt att beskydda människor för vargar utan att göra någon slags bedömning om vem som är och vem som inte är en varg. Det är denna nödvändiga realism som du verkar ha förbisett.

Det är ett ganska vanligt förbiseende, så du är inte ensam. Alldeles nyligen läste jag en artikel i en kristen tidning, varav en del löd så här: ”Att fälla domar över andra är fortfarande en synd. Jesus sa uttryckligen till oss att inte göra det: ’Döm inte, så blir ni inte dömda’…Gud kan förvisso peka på deras brister utan att behöva hjälp från Guds folk ”. Detta är en typisk uppfattning som många bekännande kristna har. Naturligtvis kan Gud peka på människors brister för dem utan att behöva någon hjälp av hans folk. Gud kan göra allt han vill. Men verkligheten är den att han – även om han ÄR kapabel att göra det utan någon annans medverkan – medvetet har valt att använda sina tjänare på jorden för uppgiften att överbevisa och döma, på villkor att de gör det på rätt sätt och att det är byggt på den rätta grunden, vilket jag har beskrivit ovan.

Det finns två likvärdiga och motsatta ytterligheter i den kristna världen idag. Den ena innebär en överdriven, lagisk, högdragen fariseisk mentalitet som ger sig ut för att vara välgrundad kristen bedömning. Den andra innebär ett flummigt, verklighetsfrämmande förnekande helt i det blå av att kristna någonsin ska döma, som använder ”Döm inte, så blir ni inte dömda ” som den bibliska motiveringen. Båda är i grunden felaktiga.

Aposteln Paulus säger att han ”ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar ” för de falska lärarna som var till besvär för församlingen i Efesus både inifrån och utifrån (Apg. 20:28-31). För att göra detta på ett effektivt sätt krävs nödvändigtvis bedömning. Paulus utövade sådan bedömning med kärlek som förutsättning – kärlek till Guds ära, till sanningens okränkbarhet och till Herrens folk. Han har också försäkrat sig om att han inte var skenhelig när han utövade denna bedömning. Om vår bedömning har detta som grund kommer den alltid att vara en riktig bedömning – även om den måste fördöma personer och grupper allt emellanåt. Det är en bedömning som jag skulle råda dig att be till Herren om, att han skulle ge dig visheten och förmågan att döma med rättfärdighet. Alla troende kan få den, och alla skulle be om den. Uppriktigt sagt så kommer man med största sannolikhet att lida skeppsbrott i tron utan den.

Jag uppskattar verkligen din omsorg om mig och jag hoppas att jag har kunnat förklara något för dig hur jag ser på det hela. Jag skulle också uppskatta om du fortsatte att be för mig, eftersom fienden aldrig sover och jag bara är alltför medveten om mina egna svagheter. Jag hoppas verkligen att detta som jag skrivit ska uppmuntra dig till att fortsätta med mailen som vi skickar ut. Men om du inte vill ta emot något mer, förstår jag det. Tack i alla händelser för att du lät mig få ta del av det som du var orolig för.

Alan Morrison