(Utdrag från boken The Serpent & the Cross)

Så här långt i kapitlet har vi sett att visualisering kan användas som en förberedelse för ockult meditation, som en “ingång” till förändrade sinnestillstånd och som en manipulativ teknik för psykologiskt “helande”. Vi har sett hur dessa tekniker har – p.g.a. deras kvasi-fromma och renande egenskaper – förändrats för att se ut som bona fide kristna utövningar. Det finns ännu en form av visualisering – antagligen den mest djävulska av alla – som innebär att man använder den som en teknik för att påverka omständigheter och medvetande.

Låt oss påminna oss ännu en gång om den ockulta inställningen till hela detta tillvägagångsättet med det magiska bruket av föreställningsförmågan. Tidigare fick vi veta att Alice Baileys “inre guide”, den den upphöjde mästaren Djwal Khul, skrev genom henne: “Ledtrådentill allt detta esoteriska verk som anbefallts av Shambhala finns i utvecklingen av konsten att visualisera “. 1 En av de främsta orsakerna till att ockultister vill utveckla förmågan och kraften i sin föreställningsförmåga, är att de ska kunna utverka extraordinära förändringar i sina liv, i andras liv och i deras omständigheter runt omkring dem genom kraftfull visualisering av den önskade förändringen.

I dess kristna uttrycksform har denna teknik blivit känd under olika namn som “möjlighetstänkande”, “att be med skapande fantasi” eller “havande bön”. Det första av våra “kristna” exempel på denna teknik är den koreanske pastorn Dr. Paul Yonggi Cho. I sin bok “Den fjärde dimensionen: Nyckeln till att få din tro att verka för ett framgångsrikt liv “, framlägger Dr. Cho en doktrin om ekonomiskt välstånd genom användandet av “tanke-kraft”, som varje ockultist entusiastiskt skulle bejaka. Han är pastor i Full Gospel Central Church inom Pentecostal Assemblies of God i Seoul i Korea, som har mer än en halv miljon medlemmar. Dr. Cho är mycket uppskattad av många i västvärlden p.g.a. församlingens storlek och i synnerhet för att han har blivit en symbol för den karismatiska rörelsens ideal om “förnyelse” och väckelse i församlingen. I pingst-karismatiska kretsar är det bannlyst att tala illa om denne koreanske ledare som framställs som en förebild av en “smord och Andefylld tjänst”. Men en enkel genomläsning av hans böcker avslöjar en teologi som har “rivits ut” från viss grundläggande undervisning, som har sitt ursprung i den nya gnosticismen.

Dr. Cho har tänkt ut en teori som han kallar “havande “. Han använder denna för att syfta på en utvecklingsperiod, som är nödvändig i föreställningsförmågan, innan ett önskat mål kan fysiskt uppnås. Han hävdar att eftersom bibeln säger att tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas (Hebr. 11:1), måste denna tillförsikt genomgå en period av “havande” i det som han kallar den “fjärde dimensionen” “innan man kan använda den fullt och effektivt “.2 Hans bibelcitat som ska bevisa detta finns i 1 Mosebok 1:2, där hebreiskan berättar att Guds Ande “ruvade” (svävade 1917 års övers.) över vattnet. Denna skapelsehandling kan, hävdar Dr. Cho, återupprepas genom varje troende kristen, som endast behöver visualisera något i hans eller hennes fantasi. Detta kommer då att förverkligas, om det bara beskrivs tillräckligt detaljerat. Han säger så här: “Det som blir havande i ditt hjärta och sinne kommer att inträffa i dina omständigheter “.3

I det ena fantastiska konststycket efter det andra inom de exegetiska trollkonsterna, citerar Dr. Cho delar av bibeln som exempel på denna “havande” visualisering. Sara kunde bara bli havande med Isak p.g.a. hon visualiserade honom. Mose kunde bygga tabernaklet eftersom han först fick en visualiserad bild av den av Gud på berget Sinai. Petrus blev klippan på vilken församlingen byggdes, eftersom Jesus visualiserade den och därför åstadkom den. Tanken bara svindlar över de påhittiga sätt på vilka Dr. Cho lyckas förvrida bibelavsnitt efter bibelavsnitt som stöd för sin snedvridna uppfattning om kristen bön.

Dr. Cho påstår att han upptäckte denna teknik tidigt i sin verksamhet. Han levde under vissa svårigheter och tyckte att han, som ett Guds barn, behövde ett skrivbord och en stol och en cykel att cykla på. Efter att han hade bedit om dessa saker i flera månader, hade ingenting hänt. Vid denna tidpunkt protesterade han mot Gud att han gjorde hans tjänst till ett åtlöje, eftersom ingen skulle tro på en Gud som inte besvarade sin tjänares böner. Han bad sedan Gud att “påskynda det hela” och efter vissa medföljande behagliga fysiska känslor, påstod han att han fick ta emot följande svar:

“Detta är problemet med dig och alla mina barn. De ber mig, begär alla slags olika saker, men ber i sådana otydliga ordalag att jag inte kan svara. Vet du inte att det finns dussintals olika slags skrivbord, stolar och cyklar? Men du har bedit mig om ett skrivbord, en stol och en cykel. Du beställde aldrig ett speciellt skrivbord, stol eller cykel”.4

Detta anförda uttalandet från Gud blev vändpunkten i Dr. Chos liv. Han “drog tillbaka” alla tidigare böner och startade upp på nytt. Sedan “beställde” han från Gud ett filippinskt mahognybord (och uppgav storlek osv.), en stol med järn i ramen och med hjul på (så att jag kunde skjuta mig fram som en höjdare ), och en amerikansk cykel med växlar.5 Han tillägger sedan att han beställde dem “i sådana uttryckliga ordalag att Gud inte kunde göra något misstag när han levererade dem “.6 Innan vi ytterligaregranskar exempel på Dr. Chos böneteknik, låt oss tydligt uppmärksamma det faktum att en gud som är kapabel att göra ett misstag omöjligtvis kan vara bibelns suveräne Gud! Man börjar få en uppfattning om varifrån Dr. Cho härstammar när vi läser det rekommenderande förordet av den amerikanske pastorn Robert H. Schuller: “Tack , Paul Yonggi Cho för att du tillät den helige Ande att ge oss och världen detta budskap. Gud älskar dig och det gör jag också “.7 Yonggi Cho tillåter den helige Ande att göra saker! De här människorna tror att de står över skapelsens Herre och Gud och att han existerar endast för att utföra deras befallningar. En sådan “Aladdins lampa” -religion samlar många anhängare inom de karismatiska – pingstvänliga församlingarna idag.

Ytterligare exempel på vad Dr. Chos böneteknik innebär, är hur en ogift kvinna skulle kunna få en make. Dr. Cho besökte hennes församling och fick veta att hon hade bedit om en make i mer än tio år. Han frågade henne vilken slags make hon hade bedit om. “Det är upp till Gud” , svarade hon, “Gud vet allt “. Dr. Cho gav svar på tal: “Det är här som du gör fel. Gud verkar aldrig av sig själv, utan endast genom dig “.8 De två tänker därefter ut en passande beskrivning av den önskade maken, och Cho ber henne att sluta ögonen och visualisera den idealiske maken och säger till henne: “Du kan inte beställa förrän du ser din make tydligt i din fantasi. Annars svarar han svarar inte “.9Sedan böjer kvinnan sina knän, Dr. Cho lägger händerna på henne och ber följande: “O Gud, nu vet hon vem hennes make är. Jag ser hennes make. Du känner till hennes make. Vi beställer honom i Jesu Kristi namn “.10

Vissa frågor skulle vara lämpliga att ställa här: Vad för slags gud är det som “aldrig verkar av sig själv utan endast genom dig “? Vad är det för slags kristen pastor som kan säga: “Gud är så stor som du tillåter honom att vara ” eller “Innan du talar, har inte den helige Ande det lämpliga materialet att arbeta med “.11 Denna rena manipulationen av Gud, att tvinga Guds hand att få exakt det vi vill ha – och föreställningen att Gud på något sätt är beroende av oss för att få vissa ting utförda – är en tilltagande trend i församlingen idag.

Dessa sammankomster som uppger sig vara kristna håller seminarier som befrämjar en självcentrerad viljeinriktning genom att erbjuda troende den pinsamma möjligheten att “upptäcka hur Guds ord kan explodera i kraftfulla yttringar när det blandas med tro…Lär dig hur du kan öppna upp för Guds kraftfulla resurser i ditt inre och upplev ett sätt att leva som är kännetecknat av det övernaturliga “12

En sådan beskrivning är utformad för att vädja till det köttsliga snarare än det andliga. Det låter faktiskt mer som en New Age workshop – där betoningen ligger mycket på att utveckla särskild kraft – än en äkta kristen konferens. Detta är kännetecknet på den kristendom som attraherar människor en masse idag. Det är vad nutidens “församlingstillväxt” helt handlar om.

Ske MIN vilja

Tillsammans med denna “kraft”-kristendom har ett ökande antal människor, som bekänner sig som kristna, bestämt sig för att när de ber, behöver de inte vänta för att se om det är Guds vilja att svara. Man måste helt enkelt bestämma sig för vad man vill ha, göra detta till Guds vilja, och sedan “öppna upp för guden inom en själv” för att erhålla det. Detta är inte kristendom. Det är ren ockultism. Richard Foster avslöjar hur han upptäckte denna häpnadsväckande uppenbarelse när han berättar för oss att:

“Kanske är det mest överraskande kännetecknet på Jesu bön när han bad för andra, att han aldrig avslutade med att säga ‘om det är din vilja ‘. Det gjorde inte heller apostlarna eller profeterna när de bad för andra. De trodde tydligen att de visste vad Guds vilja var, innan de bad trons bön…Jag insåg när jag bad för andra, att det tydligen inte fanns rum för någon obeslutsam, trevande bön med ett halvt hopp att ‘om det är din vilja ‘”.13

En annan välkänd kristen rådgivare, Selwyn Hughes, uttalar sig på ett liknande sätt:

“I hela bibeln har vi bara en person som någonsin kom till Jesus med orden ‘OM DET ÄR DIN VILJA’, och den personen var den stackars hjälplöse spetälske som uppenbarade sin okunnighet om Guds vilja genom att be om helande på detta sätt…Om du inte är SÄKER på att det är Guds vilja att hela dig, då är din tro underminerad från början…Om du inte är säker på att det är Guds vilja att hela dig, hur kan du då be ‘trons bön'”?14

Det här undanträngandet av Guds vilja genom en mänsklig viljehandling är mycket vanlig i nypentekostala kretsar. Den karismatiske läraren Kenneth Copeland sammanfattar denna filosofi när han bekräftar undervisningen om att:

“Din vilja bestämmer allt det du gör. Den bestämmer din framgång eller ditt misslyckande. Den öppnar upp eller stänger dörren för din ekonomiska framgång. Den bestämmer allt som du är, allt du har varit, och allt du någonsin kommer att bli. Ingen kan bestämma ditt liv och dess resultat utom du själv”.15

När man bortvisar att man ska underkasta sig Guds outgrundliga vilja, har dessa män upptäckt den mest dyrbara hemligheten inom all magi och trolldom: Företrädet för det skapades vilja framför skaparens vilja. Detta är ursprungliga högmodssynden, som människan lärde sig på Satans knä i Eden, och som redan hade medfört Satans fall före det. Den mänskliga viljans överhöghet, när man förenar den med visualiseringar påfunna av människor, utgör det ultimata sambandet för ockult-magiskt verk. Som Macgregor Mathers, en av grundarna till den magiska “Order of the Golden Dawn” förklarade i en lektion: “För att utöva magi måste både förställningsförmågan och viljansättas iverksamhet “.16

Lägg också märke till att både Richard Foster och Selwyn Hughes hänvisar till “trons bön”. Detta är en hänvisning till avsnittet i Jakobs brev, som lyder: “Och trons bön skall hjälpa den sjuke, och Herren skall låta honom stå upp igen ” (Jakob 5:15). Det uppfattas av många betyda att om en person, som ber för någon som är sjuk, har absolut visshet att den sjuke ska bli frisk, då kommer det att bli så, Herren kommer definitivt att låta honom stå upp. Detta är ännu ett exempel på att plocka en enskild vers ut ur dess bibliska sammanhang och pressa den till att stödja en teori. I detta fallet är teorin att det är Guds vilja att ingen någonsin skulle vara sjuk. Men det är en mycket farlig teori av följande orsaker. Eftersom det är uppenbart att inte varje sjuk person som får förbön (ens av dem) blir frisk, då måste det innebära en av två saker för dem som omfattar denna teori: antingen 1) personen som fick förbön hade inte tillräckligt med tro, eller 2) Herren har blivit överlistad av Satan. Vilken av dem du än väljer, blir Herrens dyrbara namn besudlat, eftersom den första innebär att helande är av mänskligt ursprung, proportionerlig mot det mått av tro som utövas av den personen som ber, medan den andra innebär att Gud inte är skapelsens Herre. Vad de här människorna försummar att inse, är att effektiviteten i varje bön alltid måste ses i ljuset av “kontrolltexten” i första Johannesbrevet, som lyder:

“Och detta är den fasta tillförsikten vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hansvilja, så hör han oss” (1 Joh 5:14).

Detta innebär inte att vi kan eller ofelbart måste veta Guds vilja varje gång vi ber för någon eller något. Barn ber sina mänskliga föräldrar om alla sorters saker som de inte kan få, men de kunde inte ha vetat det innan de bad. Det är samma sak med Gud och hans andliga barn. Vi kan be i total förtröstan om de saker som Gud har lovat att ge, vilka vi känner till från hans ord, bibeln. Endast då kan vi anropa namnet Jesus – precis som man i egentlig mening bara kan uttala befallningen “öppna i lagens namn ” när lagen ger befogenhet för denna begäran.

Gud besvarar bön på ett av tre sätt: “Ja “, “nej ” eller “inte ännu “. Ett av de grundläggande syftena med bön är att lära oss att vara beroende av Guds vilja för alla saker, inte så att vi kan manipulera Gud till att göra vadhelst vi önskar. Att hävda att allt vi måste göra för att få bönesvar, är att orubbligt tro att vi får svar, är ett fullständigt köttsligt – nej, i grunden magiskt – koncept. Vidare lärde ingen mindre auktoritet än Herren Jesus sina lärjungar att bedja till Gud med orden “ske din vilja ” (Matt 6:10). Och när han själv upplevde djupa kval i Getsemane örtagård, och bad sin Fader att låta denna kalk gå ifrån honom, var han noggrann med att tillägga de helt avgörande orden “dock icke som jag vill, utan såsom du vill ” (Matt 26:39).

Så “trons bön” innebär inte för dessa som visualiserar, att vila i Herren för att han ska göra det som han anser lämpligt angående våra ödmjuka böner. Det innebär istället att man gör Gud till “anden i lampan”, som man kan åkalla för att utföra våra befallningar. Alltså är svansen till för att vifta med hunden. Vi visualiserar först det som vi vill ska hända. Därefter befaller vi Gud att utföra det. P.g.a. att visualiseringen sker i det som Dr. Cho kallar “den fjärde dimensionen “, hävdar han att “du kan genom att visualisera och drömma vara havande med din framtid och föda fram resultaten “.17 Och fungerar detta? Det kan du ge dig på! Allt hans författande utgör – om man är villig att tro på raden av fantastiska historier – ett sammanhängande vittnesbörd av vad det innebär att leva i det övernaturliga, överflödande livet. Därför är Dr. Chos stora upptäckt att:

“Människor kan ruva på och vara havande med den tredje dimensionen, påverka den och förändra den, genom att utforska sin andliga sfär inom den fjärde dimensionen, när de målinriktar sina visioner och drömmar och låter dem framträda i deras
föreställningsförmåga. Detta är det som den helige Ande har lärt mig”.18

Dr. Cho erkänner öppet att samma teknik med övernaturlig fullmakt i den tredje dimensionen, genom “att be” med föreställningsförmågan i den fjärde dimensionen, praktiseras med samma resultat av icke troende – inklusive olika religiösa sekter i Korea. 19 Han tillskriver detta det faktum att troende och icke troende i lika grad har samma förmåga att utöva “kraften i den fjärde dimensionen” över omständigheterna i den tredje dimensionen – den ene för det goda, den andre för onda syften.

Häxkraftens metoder

Låt oss, innan vi identifierar det verkliga ursprunget till Dr. Chos religion, se på en annan man som för fram visualiseringsteknikerna i denna ifrågavarande kategori. De slående likheterna mellan dem kommer mer än nog att bevisa, att Yonggi Cho inte är ett isolerat fall. Richard Foster, uppskattad av många evangelikaler, erkänner öppet att hans inspirationskälla för att utöva sådana tekniker var “troshelaren” Agnes Sandford. Efter att ha uttalat det märkvärdiga påståendet att “föreställningsförmågan öppnar dörren till tro “, fortsätter han sedan med att ge den grundläggande undervisningen inom denna form av visualisering:

“Om vi i vår fantasi kan ‘se’ ett splittrat äktenskap helt eller en sjuk person frisk, är steget inte långt till att tro att det kommer att bli så”.20

Som ett exempel på detta, berättar han om hur han ‘bad’ med en fyraårig pojke för hans allvarligt sjuka lillasyster som var en baby. Efter att ha beskrivit hur han tillsammans med barnet utövade visualiseringen, under vilken en fantiserad bild av Jesus lägger händerna på babyn, säger han: “Tillsammans bad vi på detta barnsliga sätt och sedan tackade vi Herren för att det vi ‘såg’ var så som det skulle komma att bli “.21 Richard Foster fastställer den visualiserade bilden, och förutsätter sedan helt enkelt att den bild han har skapat, är hur det kommer att bli i verkligheten. Som ett avslöjande av hans brist på fast övertygelse om hans visualiserade bild av Kristus, tillskriver han barnets påföljande helande en av två orsaker: “en posthypnotisk föreställning i barnet eller…gudomlig befallning “. Detta är ett talande erkännande. Var några av Jesu helanden i det verkliga livet någonsin utförda genom posthypnotisk föreställning? Hur är det då möjligt att helandet som utfördes av denne visualiserade Jesus – som Mr. Foster tror vara den verklige Jesus – kan vara en posthypnotisk föreställning?

I själva verket är allt helande genom tro och all visualisering som utförs idag – antingen i den karismatiska – pingstvänliga rörelsen eller i dess sekulariserade motsvarighet – helt beroende av kraftfull posthypnotisk föreställning. Dessa människor använder visualiseringstekniker som ett medel att påverka yttre saker och den inre medvetandet hos både dem själva och andra. Fastän “visualisering” är den speciella benämningen, genom vilket dessa metoder får sitt uttryckssätt i den sekulariserade världen, hamnar de alla ur biblisk synvinkel under samma paraply med överskriften häxkraft. Genom bedrägeri eller med avsikt (bara Herren vet vilket) håller dessa människor på med en “kristnad” form av det som i den nya gnosticismens vokabulär är känt som ‘New Thought undervisning’ .

Den ockulta tankevetenskapen “New Thought” har beskrivits av en av dess främsta förespråkare som utövandet av “andlig psykologi ” och som “forntida visdom i kristnad västerländsk pragmatisk tappning “22 Kom ihåg att ett ett gemensamt grunddrag inom den nya gnosticismen är konceptet om en förlorad ursprunglig visdom, som nu håller på att återupptäckas genom psykoterapi, sinnesvidgande droger, meditation, mysticism, etc. Teknikerna inom den nya gnosticismen är ett försök att sammanföra dessa olika element och göra dem välsmakande för det västerländska tänkandet. Christian Science, Silva Mind Control, psykosyntes och möjlighetstänkande är bara några av nutidens New Thought-manifestationer inom den s.k. “forntida visdomen”. Det är också värt att lägga märke till att lyriken i den välkända sången “Imagine ” (1970), en verklig folksång inom den nya gnosticismen, skriven av den f.d. Beatlesmedlemmen John Lennon, var baserad på väsentliga visualiseringsprinciper inom New Thought, vilket exakt upprepar Richard Fosters påstående: “Om vi kan ‘se’ (någonting) i vår fantasi….är steget inte långt till att tro att det kommer att bli så “. J. Gordon Melton, grundare av the Institute for the Study of American Religion, fastställer att:

“New Thought är en religiös rörelse grundad i USA under det sena artonhundratalet som ett allmänt religiöst uttryck för idealism, en form av filosofisk idé som kan spåras genom den västerländska kulturen till Platon (428-348 f. Kr.). Rörelsens rötter kan kanske spåras till rörelser som den forntida gnosticismen och nyplatonismen”.23

Från tidiga delen av förra århundradet har bekännande kristna anpassat vissa aspekter inom denna gnostiska och nyplatonistiska rörelse till det kristna livet och budskapet. Under de senaste årtiondena har New Thought-principer blivit särskilt attraktiva för många lärare och evangelister i den karismatiska rörelsen. När Yonggi Cho påstår att “Gud verkar aldrig av sig själv, utan endast genom dig “,24 efteraparar han nästan bokstavligen den motsvarande ockulta principen inom “New Thought” som lyder: “(Guds) kraft kan endast vara verksam för dig om den verkar genom dig “.25 När Richard Foster säger: “Om vi i vår fantasi kan ‘se’ ett splittrat äktenskap helt eller en sjuk person frisk, är steget inte långt till att tro att det kommer att bli så ” och när han efter att ha visualiserat “tackade Herren för att det som han ‘såg’ var så som det skulle komma att bli “, efterapar han en grundläggande princip inom “New Thought” som lyder:

“Gör en lista på vad du önskar i livet, gör anspråk på det som ditt eget, visualisera erfarenheten av att få dina önskningar uppfyllda, bekräfta att det har skett, och tacka. Vänta sedan på ett underverk.”26

I ett annat uttalande i en klassisk vägledning inom “New Thought” rörelsen, avslöjas igen den sanna källan till de tekniker som förespråkas av Richard Foster och Yonggi Cho: “Man måste…glädja sig och tacka för att man redan har tagit emot…Människan kan bara ta emot det som hon ser sig själv ta emot “.27 I ännu ett exempel, som avslöjar de kristna visualiserarnas källa, sammanfattar Center for Attitudinal Healing (inom New Thought) sin egen trosbekännelse på precis samma sätt med ett citat från “New Thought”-boken “A Course in Miracles “:

“Jag är ansvarig för det som jag ser. Jag väljer de känslor jag upplever och jag bestämmer mig för det mål jag vill uppnå. Och allt som förefaller inträffa i verkligheten ber jag om, och tar emot det som jag bedit om.”28

I ännu ett exempel som bevisar att Richard Fosters “böne”metod att visualisera är sekulariserad och ockult, är denna beskrivning från en “motiverande” bok publicerad av de nygnostiska förläggarna Thorsons:

“Du skapar först den mentala bilden av det du önskar, och låter den sedan framträda på den inre mentala filmduken genom en viljehandling och tillåter dig själv att känna en stark längtan efter ett förverkligande av denna bild i det verkliga livet. Du får samtidigt tro på att det som du har visualiserat, redan har uppnåtts i tanken och nu är på väg till dig”.29

Den tanke som är grundstommen bakom “New Thought” rörelsen (och de “kristna” visualiserarna) är huvudprincipen inom all häxkraft. Utövandet att få något att ske genom en målinriktad mänsklig viljehandling – oberoende av hur man klär det i beteckningar som “att vara havande”, “att visualisera”, “att använda föreställningsförmåga”, “trosföreställning” eller “möjlighetstänkande” – är helt enkelt den forntida konsten att utöva häxkraft. Precis som Richard Foster kan säga att “om vi kan ‘se’ (någonting) i vår fantasi ….är steget inte långt till att tro att det kommer att bli så “, förklarar feministteologen och häxan Naomi R. Goldenberg att “all häxkraft börjar med en själslig bild som en kvinna bearbetar för att väva in i verkligheten “.30 På samma sätt skriver den tongivande häxan Miriam Simos (Starhawk):

“Att utföra magi är att väva de osynliga krafterna till ett mönster…Häxkraft är en viktig sida av magisk utbildning. Den kräver de samverkande själsförmögenheterna till avslappning, visualisering , målinriktning och projicering…. Den visualisering som vi skapar i en häxkraft bör vara den som vi önskar uppnå “31 (betoning tillagd).

I en bok för vår tid, “Magic for the Aquarian Age ” (Magi för vattumannens tidsålder) hävdar den tongivande engelska häxan Marion Green med rätta att:

“Kreativ visualisering…är en metod för att ordna till det som du ser och att skapa…en ny ställning eller nya omständigheter. Det är den viktigaste nyckeln till praktisk magisk verksamhet och gör det möjligt för dig att inrikta din vilja effektivt genom de bilder du skapar”.32

Som ännu en upprepning av Richard Fosters uttalande att “om vi i vår fantasi kan se ett splittrat äktenskap helt eller en sjuk person frisk, är steget inte långt till att tro att det kommer att bli så “, säger denna häxa:

“Genom att uppleva de bilder kreativ visualisering kan visa dig, och genom att lära dig att se saker som de är, närmar du dig en större, egentligen oändlig värld av visioner. Genom att erkänna det som du ser som verkligt nu , kan du skapa en ny framtid för det scenario i vilket saker kan förändras till det bättre”.33(betoning tillagd)

Många fler exempel kunde ges här för att visa den sanna källan till Richard Fosters, Yonggi Chos och alla de andra “kristna” visualiserarnas undervisning. Detta innebär inte att visualisering av ett framtida mål är i sig själv felaktigt. Det finns tillfällen när sådant bestämt tänkande är nödvändigt, t.ex när man ska planera en strategi för att förverkliga sina idéer. Det är därför som vi har fått föreställningsförmågans gåva från Gud. Men detta utövande ändras från att vara positivt tänkande till ren ockultism, när personen börjar tro att han faktiskt skapar framtiden som den kommer att bli ,snarare än att han bara föreställer sig hur han skulle vilja att den blev. Varje form av visualisering som används som en teknik för att förändra tillstånd och medvetande, är ren oförfalskad häxkraft. Dessa “kristna” visualiserare, som har blivit så smickrade i den kristna pressen, är (antagligen ovetande) Satans agenter som verkar inom själva församlingen.

Med tanke på allt vi har sagt ovan, är det inte märkligt att den engelska “kristna” tidningen “Today” kunde hänvisa till Fosters bok som “en av de klassiska verken inom moderna betraktelser “. På samma sätt tillkännager “Catholic Herald” att denna bok är “laddad med andlig visdom, psykologisk insikt, sunt förnuft och ädel humor “, medan “Floodtide” anser den vara “underbart koncis och bibeltrogen “. Hur kan det komma sig att “Church Times” kan beskriva den som “helt igenom full av liv och genomträngande “, medan “Evangelical Quarterly” bedömde den som “överflödande med koncentrerad visdom “?34 Man kan bara gapa i förvåning över den rena blindheten hos så många i församlingen idag – förblindade av den falska ljuset som kommer från denna onda världens gud. Och när de blinda leder de blinda, blir dikena fyllda med villiga offer. Satan har sannerligen åstadkommit “falska tecken och under”, vilka är så raffinerat förslagna, att även de utvalda kan bli förförda.

Om man undersöker detta något, kan man förstå hur Dr. Cho så lätt har blivit lurad in i denna sataniska lära, medan han har lagt grunden för falsk kraft i det som nu är världens största församling. I Korea innehåller den inhemska religionen “tron på onda andar som befolkar luften, havet och jorden, som understödjer ondska och som orsakar sjukdomar, och vördnad för shamaner som kontrollerar dem “35 Shamanens mest betydelsefulla gestaltning i Korea är känd som Mudangen, som utövar betydande makt bland människorna genom helanden, exorcism och som ingriper i krissituationer. Dr. Cho har helt enkelt övertagit Mudangens roll som härskare över onda andar, sjukdomar, fattigdom, bekymmer och alla de andra problem som finns i livet, medan han framställer sig själv för folket som utrustad med kraft av en “bättre” gud (någonting han felaktigt kallar den helige Ande) än hans landsmän.

Vi hävdar inte att det inte finns ett legitimt bruk av föreställningsförmågan eller, som som någon har sagt tidigare i församlingens historia, att den mänskliga föreställningsförmågan i sig själv är ond. En kristen skribent har uttryckt sig så här:

“En bibliskt kristen uppfattning om föreställningsförmågan skiljer mellan föreställning och märkbar villfarelse, mellan att föreställa sig och att vara ett sanningsorakel….Föreställningsförmågan är en gåva från Gud med vilken människor låtsas saker. Med föreställningsförmågan låtsas och handlar man “som om” det här är det där (t.ex. Gud är en klippa, Jes. 17:10; Kristus är en brudgum, Matt. 25:1-13). Mänsklig föreställningsförmåga är upphovet till metaforisk kunskap och lekfullheten som är så viktig för var och ens livsutformning. Föreställningsförmågan är menad att vara en grundläggande, betydelsefull beståndsdel som hör till allt det som Guds adopterade barn gör. Förställningsförmågan blir en förbannelse endast om den utövas i fåfänglighet”.36

Trots detta faktum har tanken och förställningsförmågan hos människorna i denna fallna värld blivit en fruktbar lekplats för den demoniska världen i denna sena tid. För dessa områden utgör den perfekta mötesplatsen för andevärldens dimension och mänsklighetens dito. Det är inom dessa områden som de bäst kan använda de krafter som de tillåts använda. Som vi kan se av ovanstående, får de all den uppmuntran som de önskar.

Håller Antikrists tidsålder på att byta in?

Hur kan denna häxkraft som håller på att blomma ut i församlingen under de senaste årtiondena förklaras? Kan det vara så att dessa händelser inom församlingen är en del av det som inträffar angående det mänskliga medvetandet i större skala över världen – de många fenomen som vi redogjort för så här långt? Faktum är att det finns något ytterst ondskefullt bakom alla dessa händelser som vi har nämnt om så här långt. Vi får en ledtråd i en artkel om visualisering i en tidning som vänder sig mest till kvinnor, “Harpers Bazaar”. Här förklarar den kliniske psykologen Robert Gerard, grundare av International Society for the Walking Dream, att han använder visualisering “först och främst för att befrämja psykisk-andlig utveckling, orsaken till att vi finns på den här planeten”. Han tillägger den mycket relevanta omständigheten att “bildrik framställning är ett kraftfullt verktyg vid eftersträvandet av högre medvetandetillstånd”.37

I åratal har de esoteriska teosoferna brukat diverse tekniker för att få så många människor som möjligt över hela världen att meditera vid en viss tidpunkt i syfte att påskynda nästa ” stora steg i evolutionen”. Detta var syftet med United Nations Peace Meditation Days (Förenta Nationernas dagar med meditation för fred), som ockultisterna organiserade.38 Men det finns en motsvarande rörelse i esoteriska och ockulta kretsar för att sporra så många människor som möjligt till att börja med meditation och tankeföreställningar, som ännu ett sätt att höja den globala medvetandenivån. Men exakt vilket är målet för all denna vanvettiga “höjning av medvetandet”? Fastän den stora majoriteten av människor i församlingen är helt ovetande om det, har ockult invigda över hela jorden under de senaste etthundratjugo åren utbildats som förberedelse för två stora händelser i världshistorien, vilkas innehåll nu har uppenbarats i esoteriska skrifter. Dessa händelser är:

“Den första är ankomsten av Världsläraren mot slutet av 1900-talet och den andra är grundandet av det nya sjätte underordnade släktet för återupprättandet av tillståndet i den nuvarande världen.”39

Detta kan intygas av många exempel från den ockulta litteraturen. Vi lever nu mitt i en av de största villfarelserna som någonsin ska visa sig i världen, men genom vilka den stora majoriteten kristna går i sömnen. Ockulta mästare av den högre graden har känt till dessa hemligheter i årtionden. Som ockultisten Alice Bailey har sagt till sina lärjungar:

“Vi kan mycket säkert fastslå, att före (Världslärarens) ankomst, kommer åtgärder att vidtas, så att högst upp i alla stora organisationer kommer att finnas antingen en mästare eller en invigd som har fått invigning av tredje graden. Högst upp i vissa av de stora ockulta grupperna, hos frimurare världen över, och hos de olika delarna av kyrkan och inom många av de stora nationerna, kommer att finnas invigda eller mästare. Detta mästarnas verk går nu framåt och all kraft ägnas åt att föra det till en framgångsrik fullbordan. Överallt tillväxer (mästarna) i dem som på något sätt visar en benägenhet att gensvara på starka vibrationer, när de försöker att påtvinga dem sina vibrationer och att utrusta dem så att de kan vara till nytta vid tiden för (Världslärarens) ankomst. Detta är en tid med stora möjligheter, för när den tiden är inne kommer det, genom den oerhörda styrkan i vibrationerna som då riktas mot människobarn, att bli möjligt för dem som nu utför det nödvändiga arbetet, att ta ett stort steg framåt och att passera genom invigningens portal”.40

Förstår du innebörden av detta uttalande angående ämnet i vårt studium? Två saker framträder: För det första, att det nu finns invigda av högsta graden som innehar inflytelserika positioner i församlingen. Den andra sanningen som blir tydlig av ovanstående uttalande är att alla “som på något sätt visar en benägenhet att gensvara på starka vibrationer ” (dvs. som försöker att utveckla sin ‘tankekraft’) kommer att få allt bistånd från de krafter (=ljusets ängel) som är i verksamhet för att dessa saker ska uppnå sitt syfte – och allt detta är, naturligtvis, under Guds tillåtande och kontrollerande hand. Med tanke på anspråken som görs för denne “Världslärare” av ockultisterna, är det fullt tänkbart att han är ingen mindre än “Laglöshetens människa” – den slutliga uppenbarelsen av den antikristliga människonaturen som avslöjas i aposteln Paulus brev (2 Tess 2:3-11). All denna meditation, visualisering och medvetandehöjning som äger rum över hela världen, skulle vara den perfekta förberedelsen för det globala tillstånd, som är nödvändigt för hans ankomst. Och de breda lagren av bekännande kristna över hela världen deltager i denna process! Detta borde innebära att troende stannade upp och tänkte till innan de rusar iväg till nästa workshop/seminarium om “inre helande” eller “bön om kraft” konferens.

All denna visualisering understöds för ett speciellt syfte. Alice Bailey utvecklar detta i sin bok med titeln “Discipleship in the New Age” (Lärjungaskap i den nya tidsåldern) från 1944:

“Hemligheten inom all meditationsverksamhet i dess äldsta former är kraften att visualisera…I (denna process) ligger ytterst förmågan att bruka den kreativa kraften i föreställningsförmågan, plus mental energi som en åtgärd att befrämja de intressen som prästerskapet (inom de upphöjda mästarna) har…. All ny utveckling inom meditationsteknikerna (för vilket New Age kan vara ansvarigt) måste och kommer att ge konkret uttryck åt visualisering som ett första steg…Visualisering är det inledande steget i yttringen av den ockulta lagen att ‘kraft följer på tanke’…Denna visualiseringsprocess och detta bruk av föreställningsförmågan utgör de första två stegen angående hur man formar tankebyggnader. Det är med dessa former…som de (upphöjda) mästarna verkar och prästerskapets syften utformas”41

Kristna visualiserare bör inte hysa några tvivel om syftet bakom det verk i vilket Satan har uppmuntrat dem att ta del i – eftersom visualisering är en invigning i New Age, för att befrämja det (ockulta) prästerskapets ändamål “. Det finns ingen grundläggande skillnad mellan den visualisering som lärs ut av den “evangeliske” kväkaren Richard Foster, pingstvännen Yonggi Cho och ockultisternas eller esoterikernas. De bekännande kristna tar hjälp av en inre kraft som de felaktigt kallar “den helige Ande”, medan de andra öppnar upp för en panteistisk kraft som de menar vara “den universella anden”. Till och med titeln på Dr. Chos bok “The Fourth Dimension ” (Den fjärde dimensionen), har tagits direkt från “New Thought” böcker. En av pionjärerna inom “New Thought Movement” uttalade sig under förra århundradet så här:

“Det finns en enorm kraft i själva namnet Jesus…Han sa: “Allt som ni I ber Fadern om, i mitt namn, det ska han ge er! Kraften i detta namn upphöjer den som studerar till den fjärde dimensionen , där han är befriad från alla astrala och själsliga influenser, och han blir oberoende och självständig, som Gud är oberoende och självständig….Kristus i hans inre är hans eget fjärde dimensionens jag , människan som är skapad till Guds avbild och likhet.” 42

Vi ser här att den som utövar “New Thought” tror på sin egen gudomlighet – den som han kallar Kristus i hans inre – och som han kan öppna upp för av egen vilja. Och detta är samma intryck som vi får när vi läser det som de “kristna” visualiserarna skriver, inte sant, när de sätter sin egen vilja över skapelsens Herre och Gud? Yonggi Chos uppfattning om den “fjärde dimensionen” är också inspirationskällan för den tongivande “New Thought” organisationen med namnet “Quartus Foundation”. Quartus….Fattar ni? Quartus är det latinska ordet för “fjärde”. Som dess grundare förklarar är denna ockulta organisation speciellt avsedd för dem som “söker den fjärde dimensionens medvetande “.43 Som ett upprepande av Yonggi Chos “havandebön”, förklarar denna ockultist att “Quartus väcker idén om att föra in den fjärde dimensionen i människans uppfattningsförmåga “.44 Signifikativt var också “New Thought” Quartus Foundation en viktig medarrangör för United Nations Peace Meditation Days som var utformat för att befrämja ett “stort steg framåt” i det globala mänskliga medvetandet genom kollektiv visualisering och meditation.

All denna utveckling har inte skett av egen fri vilja. Det finns ett mönster i de religiösa influenser som framträder i denna tid. Som en tongivande ockultist avslöjar:

“Det stora uppvaknandet håller på att ske. I städer över hela Amerika, går det nästan inte en vecka utan att ett symposium, seminarium eller workshop hålls om andligt helande, utomsinnlig varseblivning (ESP)…hur man lever i New Age, den inre kraften, kreativ föreställning, kraften i positivt tänkande, tankekontroll , medvetandeträning, översinnliga förnimmelser, konsten att meditera, nya dimensioner av medvetande, holistisk medicin, yoga….Detta är ingen slump. Enligt en Advanced Soul (långt kommen människa) börjar män och kvinnor över hela världen, genom mästarnas fördolda verk i tysthet, att förstå sanningen. Det finns en vibration, kalla den mästarens vibration, som flödar genom mänsklighetens medvetande och som vänder varje individ mot det inre ljuset, och det är bara en tidsfråga innan morgonen gryr”.45

Denna invärtes”grynings ” sanna identitet är av viss angelägenhet för kristna med urskiljning idag. Det har nämligen vidare uppenbarats i ockultisternas hemliga skrifter att det globala utbredandet av tekniker inom “kreativ visualisering” i själva verket har ägt rum under ledning av vissa andeväsen:

“Mästaren P. verkar under mästaren R. i Nordamerika. Det är han som i hemlighet har haft mycket att göra med de olika andliga vetenskaperna, som Christian Science (Kristen Vetenskap), och New Thought , vilka båda är verken som förts fram av logen i en strävan att undervisa människor om verkligheten i det som inte kan ses, och tankens kraft att skapa . Denna mästare besitter en irländsk kropp, är i det fjärde ljuset, och hans vistelseort får inte avslöjas”.46 (betoning tillagd)

Sänder allt detta kalla kårar ner för din ryggrad? Kristna pastorer har verkat under direkt påverkan av demoniska krafter och influerat miljontals människor som bekänner sig vara kristna. Kristna församlingar har upptäckt de demoniska sätten på vilka ockultisterna utövar sin häxkraft – och sedan imiterat dem! Tänk på det: Miljontals människor över hela världen, som bekänner sig vara bibliskt kristna, som hävdar att de är fyllda med den helige Ande (i vissa fall, dubbelt fyllda!), som påstår att de kan urskilja demoner utan vidare, håller ändå med stor iver på med att lära sig det forntida sataniska utövandet av “tankekraft”, och bidrar kanske mycket till att den slutliga Laglöshetens människa kommer för att upprätta sitt jordiska rike. Han är uppfyllelsen av Antikrist i världshistorien. Så fulländad har djävulens förförelse av de arma fåren utan sanna herdar blivit.

FOTNOTER OCH HÄNVISNINGAR

1 Sir John Sinclair, The Alice Bailey Inheritance (Turnstone Press, 1984), sid. 154. Shambhala är namnen på de s.k. “upphöjda mästarnas “översinnliga” högkvarter.

2 Paul Yonggi Cho, The Forth Dimension: The Key to Putting Your Faith to Work for a Succesful life (Logos International/Valley Books Trust, 1979), sid. 9

3 Ibid., sid.31

4 Ibid., sid.12

5 Ibid., sid. 12-13

6 Ibid., sid. 13

7 Ibid., sid. viii

8 Ibid., sid 18

9 Ibid., sid 20

10 Ibid.

11Ibid., sid.75

12 Covenant Ministries program, “Restoration 90: A Holy Convocation “, Royal Welsh Showground, Wales

13 Richard Foster, op. cit., sid 33

14 Selwyn Hughes, Lord Heal me Now (Crusade for World Revival, n.d.), sid. 13

15 Kenneth Copeland, Walking in the Realm of the Miraculous (KCP, n.d.), sid. 101

16 Colin Wilson, Mysteries: An Investigation into the Occult, Paranormal and Supernatural , op. cit.. sid 244

17Paul Yonggi Cho, op. cit., sid 44

18 Ibid., sid. 39-40

19 Ibid., sid. 37-41

20 Richard Foster, op. cit., sid. 36

21 Ibid., sid. 37

22 John Randolph Price, The Planetary Commission (Quartus Books, 1986), sid. 164

23 J. Gordon Melton, New Age Encyclopedia (Gale Research Inc., 1990), sid 221

24 Paul Yonggi Cho, op.cit., sid. 18

25 John Randolph Price, The Superbeings (Quartus Books, 1981), sid. xxi

26 Ibid., sid. xv

27 Florence Scovel – Shinn, The Game of Life and How to Play it (Fowler, 1925), sid. 18-19

28 Gerald G. Jampolsky, Teach Only Love: The Seven Principles of Attitudinal Healing (Bantam, 1983), sid 25. A Course in Miracles (RKP, 1983) blev nedskriven genom automatisk skrift och finns att köpa hos större bokhandlare, och också hos vissa “kristna” bokhandlare.

29 Claud M. Bristol och Harold Sherman, TNT – The Power Within You: How to releasethe Forces Inside You and Get What You Want (Thorsons, 1992), sid 179

30 Naomi R. Goldenberg, Changing of the Gods (Beacon Books, 1979), sid 97

31 Starhawk, The Spiral Dance: The Rebirth of the Ancient Goddess (Harper & Row, 1979), sid. 109-113. Häxan Starhawk har talat på konferenser flera gånger på den anglikanska St. James’ Church, Piccadilly, London, och undervisar regelbundet på Matthew Fox’s Institute of Creation Spirituality.

32 Marion Green, Magic for the Aquarian Age: A Contemporary Textbook of Practical Magical Techniques (Aquarian Press 1983), sid. 37

33 Ibid., sid. 43

34 Richard Foster, op.cit., bak på omslaget.

35 Chamber’s Encyclopedia (George Newnes, 1963), Vol VIII, sid 258

36 S.B. Ferguson & D.F.Wright (utgivare), New Dictionary of Theology (I.V.P., 1988), sid 331.

37 Harper’s Bazaar , april 1988, sid. 222

38 För vidare information om hur FN utnyttjas för att sprida den nya gnosticismen, se vår artikel “The Occult Character of the United Nations” på sidan “Articles & Analysis”.

39 Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar (Lucis Press, 1922), sid 60-61

40 Ibid., sid. 61-62

41 Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age (Lucis Press, 1944), Vol I, sid. 89-91

42 Florence Scovel – Shinn, op. cit., sid 92

43 John Randolph Price, The Superbeings , op. cit., sid xxii

44 Ibid., sid xxiii

45John Randolph Price, The Superbeings , op. cit., sid. 2-3

46 Alice A. Bailey, op. cit., sid 60

Alan Morrison

https://www.karlektillsanningen.se/