Den ockulta konsten med Word-Power (kraften i det uttalade ordet).

När vi nu har visat det första vapnet med magi och trolldom som är i verksamhet i församlingarna – ”mind-power (sinneskraft, tankekraft) – kommer vi nu till en undersökning av dess medarbetare ”word-power” (kraften i det uttalade ordet). Precis på samma sätt som ”mind-power”-metoderna är verksamma för att styra medvetandet och manipulera förhållanden, genom att på ett koncentrerat sätt använda sig av föreställningsförmågan, så fungerar ”word-power”-metoderna för magikern genom personliga kommandon och uttalade befallningar som är riktade direkt till människor, sjukdomar eller själva mörkrets makter. Oskiljaktig från denna metod är användandet av extremt kraftig suggestion och självsuggestion, som är verksam på hypnotisk nivå.

Vi ska nu kortfattat undersöka den magiska användningen av ”word-power”.

Kraften i den ”positiva bekännelsen”

I denna del ska vi undersöka det sätt på vilket uttalade ord används som en sorts ”skapande kraft”, uppfattningen att själva orden som vi uttalar kan ha en magisk effekt både på levande och livlösa objekt. Vårt huvudsakliga syfte är att visa hur denna uppfattning har hämtats direkt från det ockulta och slagit rot i församlingen.

Ett klassiskt exempel på denna metod ger den kristna själavårdens ”högste chef” Selwyn Hughes. När han ställer frågan till sig själv: ”Hur kan jag använda min tro till att ge helande? ”, svarar han ”med kraften i våra ord ”, och råder sina läsare att ”uttala det ni tror och tro det ni uttalar ”. (1) Det är detta som i kristna kretsar är känt som ”positiv bekännelse”, den kristnade varianten av ockult ”word-power” och den formella motsvarigheten till den ockulta mind-power-metoden ”positivt tänkande”, som populariserades av den falske läraren och frimuraren av 33:e graden, Norman Vincent Peale. (2) Några av profeterna inom denna ”positiva bekännelse” är de karismatiska lärarna Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Charles Capps och Frederick K.C. Price. Många andra har blivit påverkade av dessa män och deras undervisning. Den ursprunglige ”kristne” förespråkaren för denna metod var E.W. Kenyon (1867-1948), som ”gick längre än den metodiska shamanismen inom New Thought – rörelsen , när han först undervisade ’den positiva bekännelsen av Guds ord ’”. (3)

”Positiv bekännelse” har sina rötter i den metod som används inom New Thought att ”påbjuda”, vilket instiftades av Emma Curtis Hopkins, en Christian Scientist som levde på 1880-talet. På många sätt var hon den som verkligen grundade New Thought – rörelsen. Hopkins elev, Annie Ritz Militz grundade sedan ”Homes of Truth”, ett samfund inom New Thought. Från Militz gavs facklan vidare till Guy Warren Ballard, och därifrån till Mark och Elisabeth Prophet som grundade Summit University och Church Universal and Triumphant, också känt som ”I AM” – rörelsen.

Den bevisföring från Gamla testamentet som man speciellt ville göra gällande för denna utövning var Job. 22:28. som förklarar att: ”Allt vad du beslutar skall gå dig väl , och ljus skall skina på dina vägar ”. Den bevisföring från Nya testamentet som gjordes gällande för ”positiv bekännelse” är grundad på en oriktig tillämpning av Romarbrevet 10:8: ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta , nämligen trons ord som vi predikar ”. En kristen författare uppger att ”positiv bekännelse” ”syftar helt bokstavligt på att få det att bli till som vi uttalar med vår mun , eftersom tron är en bekännelse ”. (4) En annan ”kristen” tidskrift som förespråkar denna hädiska undervisning uppger att: ”Den som är herre över sina ord kommer att bli herre över det som ska göras. Säg det som du vill ha , tala ut det så att det blir till . Principen om att befalla är en idé som förändrar livet ”. (5) I samma stil hävdar helbrägdagöraren Morris Cerullo i sin bok ”A Guide to Total Health and Prosperity” (”En vägledning till fullkomlig hälsa och framgång”) att ”om (kristna) bara ville bekänna det med sina munnar och göra anspråk på det ”, skulle de kunna få allt vad de vill, världsliga rikedomar och framgång, t.o.m. fullständig immunitet mot förkylningar och influensa! (6) Han räknar förmätet upp tjugoåtta ”förbundsvälsignelser” som direkt kan ”göras anspråk på” av alla troende, och alla har samband med hälsa och materiell framgång. En av dessa lyder:

”Ta emot all din framgång just nu genom att hävda: ”Det överflöd och den framgång som Gud har för mig förökas just denna minut. Jag tar emot det och tillämpar det på alla områden i mitt liv, hela min familj, min affärsverksamhet, mitt arbete”. (7)

En av världens mest populära ”kristna” lärare, Kenneth Hagin, rekommenderar också denna ”Name-it-and-Claim-it” (”Bestäm-det-och-gör-anspråk-på-det”), ”positiva bekännelse”-undervisning om framgång:

”Vår bekännelse är nyckeln till att ta emot Guds välsignelser… Din bekännelse och tro på Guds ord kommer att medföra det som du verkligen önskar i ditt liv”. (8)

Enligt Kenneth Hagin finns följande steg med i den här processen: ”För det första… bestäm vad det är som du vill ha av Gud, och leta reda på bibelställen som gäller din sak… låt (sedan) varje tanke och önskning bekräfta, att du har det som du har bett om ”. (9) Det stora flertalet av alla villfarelser har sin orsak i att man ger sig i kast med bibeln på detta sätt. Bestäm först vad du vill tro, plundra sedan Guds ord på bibelställen som du tror kan stödja detta. Ett annat ödesdigert fel i denna undervisning är att den förutsätter, att världslig framgång och fullständigt kroppsligt välbefinnande i detta livet ska vara en primär målsättning för den troende och en grundläggande kristen rättighet. Nya testamentet undervisar emellertid att detta livet bara är en kort förberedelse för det kommande livet och att allting vi gör måste planeras med det målet i våra tankar (Luk. 12:32-34; 2 Kor. 4:17-18). Och inte bara det, Guds folk genom alla tider får också lära sig i bibeln att de inte ska söka vare sig framgång eller fattigdom, inte heller begären i deras eget hjärta , utan snarare ska de uppriktigt be till Herren: ”Låt mig få den mat jag behöver ” (se Ords. 30:7-9; jfr. Matt. 6:11).

1978 påstod Morris Cerullo att ”världen skrattar åt och förlöjligar församlingen ”, p.g.a. att Guds folk inte gör anspråk på det helande, den framgång och välsignelser som är deras rättighet. (10) Han ”profeterade” att ”den tiden snart ska vara förbi ”, när församlingen ”slutar att begränsa Gud” och rör sig in i en ”ny dimension” eller ”djupare liv” i den helige Andes kraft som manifesterats i den karismatiska rörelsen. Han påstår att Gud ”visade” honom:

”att det kommer en tid när de som verkligen vill bli berörda av den helige Ande, kommer att klart skilja sig från alla andra… så att de sanna och de som kompromissar lätt kan urskiljas”. (11)

Detta är den sista tillflykten för gnostikern, som hävdar att hans (perverterade) form av kristendom är den äkta, högre, djupare, andliga tron; medan de som inte följer denna trend som bäst är sådana som kompromissar, och som sämst bedragare. Men hur kan de som så uppenbart (och så gärna) förvränger bibeln och apar efter ockulta utövningar vara de ”riktiga” kristna, som är inspirerade av den helige Ande? Denna metod med ”positiv bekännelse” är exakt den samma som utövas vid den ny-gnostiska Findhorn Community, där den är känd som ”Prosperity Consciousness” (”framgångsmedvetande”). Den sorgliga sanningen är att det är de kultiska märkligheterna inom den karismatiska rörelsen, i dess avvikande från historisk, evangelisk kristendom in i shamanismens och det ockultas sfärer, som har gjort församlingen till ett åtlöje och evangeliet illa beryktat.

När Selwyn Hughes ger sitt bibliska försvar för teologin i positiv bekännelse, kan vi tydligt se att hans villfarelse ligger i att han tror, att alla kristna är utrustade med exakt samma kraft som Jesus. Han skriver:

”Precis som Jesus uttalade ORDET för att förbanna fikonträdet, så kan du som ett Guds barn tala med förbannelsens tillintetgörande ord till den där sjukdomen i din kropp. När Jesus talade, hade hans ORD kraft. När du talar, kan dina ord ha precis lika mycket kraft”. (12)

Denne författare har ännu inte mött en enda karismatisk ledare som kan få ett fikonträd att omedelbart förtorka, för att nu inte tala om att utföra ett äkta gudomligt helande som har en direkt omvandlande påverkan på organiska tillstånd! (13) Yonggi Cho uttalar sig gillande om samma magiska princip om word-power, när han råder sina läsare att:

”Begär att få och uttala ord med tillförsikt, för dina ord går faktiskt ut och skapar. Gud talade och en hel värld blev till. Ditt ord är det material som den helige Ande använder för att skapa. Så tala ut ordet, eftersom detta är mycket viktigt. Församlingen i vår tid har förlorat konsten att ge befallningar. Vi kristna håller på att bli ständigt återkommande (perenna) tiggare, för vi håller ständigt på med att tigga” (14).

Den verkliga orsaken till att församlingen har ”förlorat konsten att ge befallningar”, är faktiskt att det inte längre är Guds vilja att vi ska utöva en sådan konst. Konsten att ”ge befallningar” till sjukdom och demoner dog med den sista aposteln, som vi senare ska visa. Dessutom har bara Gud makten att skapa med en personlig befallning. Dock är det uppenbart av ovanstående uttalanden att dessa människor tror att de är Gud och att de har exakt samma gudomliga kraft som Jesus utövade under sin jordiska verksamhet.

Biskop Earl P. Paulk, som har innehaft tjänsten som biskop i the International Communion of Charismatic Churches sedan 1982, har skrivit: ”Precis som hundarna har valpar … så har Gud små gudar . Ända tills vi förstår att vi är små gudar och börjar handla som små gudar , kan vi inte manifestera Guds rike ”. (15) Kanske är det denna arroganta uppfattning som nyligen har medfört att biskop Paulks och tre av hans ämbetsutövande familjemedlemmar fallit i en sex-skandal i deras ”ny-gnostiska katedral” med 7.700 platser i Atlanta. En nyhetsartikel i Christian News har nu avslöjat att kvinnor som tjänstgjorde i denna och en systerförsamling ”framför anklagelsen att prästerna förmådde dem till att ha sex , genom att påstå att de skulle tjäna Gud ”. (16) Tydligen är det mycket farligt för en evangeliets tjänare att tro att han är Gud! I samma stil sa den metodistiske helbrägdagöraren John G. Lake (1870-1935): ”Människan är inte en separat skapelse åtskild från Gud , hon är en del av Gud själv … Guds avsikt är att vi ska vara gudar ”. (17) Kenneth Copeland stöder också denna uppfattning när han säger: ”Du har inte en Gud i dig , du är en gud ”. (18) Nu är det sant att det framställs i bibeln att kristna har fått ”del av gudomliga natur ” (2 Petr. 1:4), men detta är på grund av Kristi tillräknade rättfärdighet och den inneboende helige Ande. Det innebär inte att de är delaktiga av ett gudomligt väsende , som de kan ansluta sig till efter behag, eftersom det är ockult-mysticism, vilket vi tydligt har visat. Denna åtskiljande punkt är den grundläggande skillnaden mellan den ortodoxa, bibliskt kristna uppfattningen om sambandet mellan Gud och människan, och teorin om ”människans gudomliggörande ”, vilken är det centrala i alla religioner och kulter i världen som är inspirerade av Satan.

Hela denna metod med ”positiv bekännelse” sammanfattas på ett utmärkt sätt i orden av Selwyn Hughes: ”Uttala det ni tror och tro det ni uttalar ”. Men detta är bara att gå på ännu en ”blåsning” av det som undervisas inom transcendental magi och teosofi. En ”New Thought”-ockultist bekräftar detta faktum med uttalandet: ”Genom vibrationskraften i ord , börjar människan att dra till sig vadhelst hon uttalar ”. (19) En annan teosofisk tidskrift, i vilken orden av den ”upphöjde mästaren” Kuthumi finns återgivna, visar tydligt ursprunget till denna doktrin:

”När vi funderar på metoder för att förverkliga Gud , vågar vi inte utesluta kraften i det uttalade ordet (vilket i) huvuddelen av ert brev utgörs av redogörelser som uttrycker era önskningar … och den åkallan som kan kan finnas med även i vanlig bön. När ni har frigjort kraften i det uttalade ordet genom ert yttre medvetande, ert undermedvetna sinne, och ert över-medvetna eller Högre Jag, kan ni vara förvissade om att det suveräna medvetandet hos de upphöjda mästarna , vilka ni har åkallat , också har att göra med manifestationen av det som ni har manat fram ”. (20) (Betoning tillagd)

Detta uttalande visar tydligt att när sådan word-power frambesvärjs, fångas ”vibrationen” upp av den demoniska sfären och besvaras därför. Med andra ord, dessa metoder fungerar faktiskt. Men det är inte ”Guds välsignelse” som åstadkommer det, utan Satans kyss genom hans demoniska lakejer. När du ber på det sätt som Gud har föreskrivit i sitt ord, besvarar han den bönen och ärar den med sin välsignelse. När du utfärdar befallningar och påbud genom kraften i det uttalade ordet, överlämnar Herren dig till Satan som svarar dig med en Faust-kyss till uppmuntran. Vi behöver inte dröja kvar länge med att undersöka denna metod. Systemet som har förordats av Selwyn Hughes, Morris Cerullo, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland och Yonggi Cho för att utveckla ett ”framgångsmedvetande”, är det samma som det som används av ockultisterna i ”New Thought” och ny-gnostiska kretsar (t. ex. Findhorn Community).

I likhet med bruket av mind-power, är användningen av word-power en manifestation av den ”sataniska invigning”, som våra äldsta förfäder tog emot i Eden och vilken är kännetecknet på all ockultism (”Ni blir som Gud ”, 1 Mos. 3:5). Selwyn Hughes undervisar: ”Uttala det ni tror och tro det ni uttalar ”. Häxan, Starhawk, undervisar att ”Magi är verksamt enligt principen att : ’Det är så, därför att jag säger att det är så ’”. (21) Liksom dess storebror mind-power, är word-power den forntida konsten med häxkraft, utstyrd i moderna kläder. När de ovan citerade så kallade ”upphöjda mästarna” säger ”När vi funderar på metoder för att förverkliga Gud ,vågar vi inte utesluta kraften i det uttalade ordet ”, kan vi börja inse den verkliga ockulta kraften som ligger bakom denna allt mer populära utövning i kristna kretsar. Den är bara ännu en del i den process som leder till ”gryningen” av en tid med stor ondska på denna jorden.

Alan Morrison

Noter

1. Selwyn Hughes , Lord Heal Me Now (CWR. n.d.) , sid. 31-33 .
2. Se artikeln om Peale i den amerikanska frimurartidskriften ”Scottish Rite Journal”, febr. 1993. Peale var stormästare i storlogen i New York, f.d. högste prelat i the Knights Templar and of the Shrine. För detaljer om detta och om hans modernist-teologi, se Christian News Encyclopedia , Missourian Publishing Co., Vol. IV, sid. 2833-2835.
3. Stanley M. Burgess & Gary B. McGee, Dictionary of Pentecostal & Charismatic Movements (Zondervan, 1978), sid. 719.
4. Ibid., sid. 718.
5. Skip Ross, Say Yes to your Potential (Word Books, 1983), sid. 100.
6. Morris Cerullo, A Guide to Total Health and Prosperity: God wants to Bless You (World Evangelism Inc., 1978). sid. 42.
7. Ibid., sid. 104
8. Word of Faith Magazine , Kenneth Hagin Ministries, januari 1990, sid. 6-7.
9. Word of Faith Magazine , Kenneth Hagin Ministries, januari 1990, sid. 4-5.
10. Morris Cerullo, op. cit. sid. 44.
11.Ibid., sid. 6-7.
12. Selwyn Hughes, op. cit., sid. 39.
13.De kan förvisso odla jättestora kålhuvuden på New Age Findhorn Community; men det är inte genom kraften i den helige Ande!
14. Yonggi Cho, op. cit., sid. 31.
15. S.M. Burgess & G.B. McGee, op.cit., sid. 719.
16. Christian News , måndagen den 25 januari, 1993, Vol. 31, Nr 4, sid. 3.
17. S.M. Burgess & G.B. McGee, op. cit., sid. 719.
18. Ibid.
19. Florence Scovel-Shinn, op. cit., sid. 25.
20. Elizabeth Clare Prophet, Prayer and Meditation: Jesus and Kuthumi (Summit University, 1963), sid. 138-139.
21. Starhawk, op. cit., sid. 111.