”Jag är inte samma människa under smörjelsen som jag är nu – Mina barn är rädda för mig när jag är under smörjelsen. Vad de inte vet är att jag är rädd för smörjelsen också. (skratt) Jag är inte rädd för mig själv. Jag är rädd för det som smörjelsen kan göra med mig om jag behandlar den illa. Eller om jag missbrukar den eller om jag använder den på ett felaktigt sätt”.

”Jag har predikat i nästan 25 år. Jag har aldrig sett smörjelsen så skrämmande som jag såg den i Denver i fredags kväll. Så när ni hör mig välsigna och förbanna på något sätt och när det gäller i stort sett allt som jag säger… alla som attackerar denna smörjelse uttalar jag en dom över”.

”Syskon, vi måste bevara den smörjelsen, vare sig det är smörjelsen… som är över Rod… (Rod Parsley som intervjuade Benny Hinn)… och ni upprättar en position… varifrån er tjänst nu utbreder sig”. (1)

”Guds helige Ande, jag tackar dig nu för att din tjänare har varit villig att avla detta barn, detta helandecenter där tusentals och åter tusentals kommer att bli helade, men dessutom för att helandetjänsten kommer att bli upprätthållen. Upprätthållen så att vi inte förlorar våra rötter, så att människor kan känna till Kathryn Kuhlmans och Aimee Semple McPhersons, A.A. Allens och Jack Coes, Oral Roberts och Lester Sumralls tjänster, där dessa smörjelser kommer att föröka sig (Jag ser detta nu Benny) och tillämpas på denna plats – multiplicerade med varandra – Smith Wigglesworths smörjelse multipicerad med Oral Roberts smörjelse, multiplicerad med Kathryn Kuhlmans smörjelse, multiplicerad med Benny Hinns smörjelse. Och när människor kommer hit, kommer deras tro att befinna på en sådan nivå, att den andliga härstamning som ni bevarar, kommer att tillämpas på deras behov. A.A. Allen hade en mirakeldal. Detta ska bli ett mirakelberg”. (2)

Ovanstående citat kringgår förvisso sakfrågan i vår rubrik – Vad är smörjelsen? Noggrant studium av bibeln kommer att visa, att det definitivt INTE är det som Benny Hinn och hans vänner påstår att det är.

Symboliskt uppfattad i Gamla Testamentet (GT)

Ordet ”smörjelse” förekommer 26 gånger (23 i GT) och dess associerade ”smörja” (34 – 29 i GT) och smord (96 – 84 i GT) ytterligare 130 gånger (totalt 156) i King James bibelöversätting. Det grundläggande hebreiska ordet (Strong 04888) ”mishchah ” eller ”moshchah ” som härleds från den ursprungliga roten (Strong 04886) ”mashach ” innebär att ”smörja in eller stryka ut en vätska”. En gång är det översatt med ”målar”:

”(Ve den som säger): Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar och gör åt sig stora fönster, klär huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg! ” (Jer. 22:14).

En liknande tanke på ”att smörja in” eller ”stryka ut” finns i det grekiska ordet ”chrisma ” (3) (Strong 5545) förbundet med ”chrio ” (4) (Strong 5548). Här har vi alltså två faktorer som framställer den grundläggande sanningen om smörjelsen för oss. För det första utvisar det övervägande flertalet av ställena i GT där ordet används, att den i grunden är symbolisk och att , som med alla sanna symboler, Kristus själv ALLTID är förebilden. För det andra används i NT grekiska ord som i sig själva är direkt förbundna med Kristus ”Christos ” (Strong 5547). Det är Kristus själv som är speciellt smord och inte någon efterföljare till Kristus.

Låt oss med den bakgrunden göra en översikt av den symboliska undervisningen om smörjelse i GT och se hur den har fullbordats i Kristus, och alltså har en annan tillämpning nu mot tidigare. Detta tror jag kommer att ta bort den mytbildning som män som Benny Hinn är beroende av för att orsaka fruktan bland Guds folk när det gäller att undersöka deras undervisning och anspråk.

Smorda platser

”Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus ” (1 Mos. 28:18-19).

Detta är den första gången som en materiell smörjelse sker i GT. Den visar hur profana ting i det gamla förbundet gjordes och förblev heliga (jmfr 1 Mos. 35:14-15). Vi förstår hur detta fungerade med avseende på att upprätta heliga platser och föremål tills Kristi första ankomst, han som själv uppfyllde och på så sätt gjorde slut på alla uppfattningar om speciellt invigda eller ”heliga” platser.

”Kvinnan sade: ´Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem. ’Jesus svarade: ’Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern . Ni tillber vad ni inte känner . Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna . Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning ´” (Joh. 4:19-24).

Efter Kristi ankomst finns INGEN plats som är speciellt smord. Frågan är inte HÄR eller DÄR? Det är BARA en fråga om att vi är I Kristus – den smorde.

Smorda föremål

”Varje dag skall du offra en tjur som syndoffer till försoning och rena altaret genom att
du bringar försoning för det. Och du skall smörja det för att helga det ” (2 Mos. 29:36).

”Med denna olja skall du smörja uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark … ” (2 Mos 30:26).

Två viktiga beståndsdelar måste vara underförstått eller tydligt närvarande vid all tillbedjan i GT- blod och olja. Det första var för att rena och det andra att smörja. Dessa viktiga beståndsdelar har ofattbar symbolisk betydelse och båda fulländas, fullbordas och avslutas i vår Herre Jesus Kristus. Detta är det grundläggande argumentet i Hebreerbrevet, där Kristus framställs som offret, den som frambär ett offer och som vår bekännelses överstepräst. Han lämnade absolut ingenting ofullbordat och sålunda är han ALFA och OMEGA, den förste och den siste – se Upp. 1:8, 17 jmfr Upp. 21:6 och 22:13. Han är allt – inklusive allt som avser smörjelse.

”… gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud ” (Hebr. 9:12-14).

För detta syfte var och är Kristus DEN ENDE som är speciellt smord, vilket Gud Fader själv vittnar om i samma brev till hebreerna:

”Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud SMORT DIG med glädjens olja mer än dina medbröder ” (Hebreerbrevet 1:9).

Själva orden ”Kristus” och ”Messias” betyder ”Den Smorde”. Av denna orsak, om inte av någon annan, är det vådligt fel att göra anspråk på en speciell smörjelse, vilket så många framstående förkunnare gör idag. Det sätt på vilket Benny Hinn framställer sig själv i detta avseende gränsar till hädelse.

Smorda personer

I GT var kungar smorda – se 1 Samuelsboken 10:1; 16:1,13 o.s.v. Kristus är vår ENDE rättmätige konung och är som sådan speciellt smord – jmfr Lukas 4:18 där kung Jesus proklamerar manifestet för sitt rike.

”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet ” (Luk. 4:18).

I GT var översteprästen och hans söner smorda – se 3 Mosebok 8:12 & 4 Mosebok 3:3. Kristus är överstepräst på samma sätt som Melkisedek (”utan far, utan mor och utan släktregister” Hebr. 7:3) och är alltså speciellt smord – Hebreerbrevet 1:9 (se ovan).

”hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom ” (Apg 10:38).

I GT var profeter ibland smorda – se 1 Konungaboken 19:16. Kristus som den utlovade profeten är vida överlägsen alla profeter, präster och kungar på allt sätt, inklusive smörjelsen och måste därför ses som unik.

”En profet skall jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall tala till dem allt vad jag befaller honom ” (5 Mos. 18:18).

Allt ovanstående har samband med det som vi kan kalla speciell eller specifik smörjelse, vilken ALDRIG tillämpas på någon annan i NT än vår Herre Jesus – Den Smorde. Man hör t.ex. aldrig Paulus tala om att Petrus är speciellt smord eller vice versa. NT: s författare förstod vad det innebar att vara smord på biblisk tid. De erkände en allmän smörjelse som undervisas på på två ställen i Nya testamentet och som förklarar betydelsen av att vi är ett konungadöme av präster åt Gud, en sanning som tillämpas lika på ALLT Guds folk, och som alltså bevisar att detta är en allmän och inte en speciell smörjelse:

”och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader, honom tillhör äran i evigheternas evigheter, amen ” (Upp. 1:6).

”Du har har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden ” (Upp. 5:10). (5)

En allmän smörjelse över Guds folk

”Den som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss, det är Gud. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en handpenning i våra hjärtan ” (2 Kor. 1:21-22).

Det verkar fullkomligt klart att den grupp av människor som Paulus säger är smorda, är samma grupp som han säger är befästa i Kristus. Detta är alltså en tydlig hänvisning till hela församlingen i Korint plus dem som är hans medarbetare, nämligen Paulus och Silas jmfr vers 19. Betecknande nog undviker Paulus alla anspråk på speciell personlig smörjelse över honom själv eller hans medarbetare, för att nu inte tala om någon antydan om den falska undervisningen, om att någon är verksam under en annan människas smörjelse. Detta är uppenbarligen samma allmänna smörjelse som Johannes hänvisar till i hans brev:

”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen ” (1 Joh. 2:20).

”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er ” (1 Joh. 2:27).

Vi måste lägga märke till vissa mycket viktiga punkter:

1) Detta är ett allmänt brev från Johannes, d.v.s. det har allmänt intresse och är skrivet till en bred grupp av människor, t. ex. kapitel 2 versarna 12 och 13 som riktar sig till ”barn”, ”fäder”, ”unga män”. Så det som Johannes alltså hänvisar till är en allmän, inte en speciell eller selektiv smörjelse.

2) Vi får uttryckligen veta att denna smörjelse förblir, se vers 27. Den avtar och tilltar INTE eller kommer och går, på det sätt som de som verkar under den så kallade ”smörjelsen” i vår tid tillämpar uttrycket.

3) Denna smörjelse undervisar något som ingen lärare kan undervisa. Uppenbarligen påstår Johannes inte att vi inte behöver lärare, eftersom det skulle motsäga Efesierbrevet 4:11. Sammanhanget visar att smörjelsen skapar en relation mellan vår Herre och oss, och att vi inte behöver någon för att undervisa oss om att vi tillhör honom. Smörjelsen lär oss att vår relation med Kristus är välgrundad.

4) Underförstådd är sanningen att smörjelsen ger oss urskillningsförmåga. Om vi inte kan skilja mellan rätt och orätt, sanning och lögn och i viss mån mellan dikt och verklighet, då är vi inte i sanning smorda. Det innebär inte att vi alltid till 100% har rätt i vår urskillningsförmåga, men någon förmåga att urskilja måste finnas.

5) Uppenbarligen har vi här ett samband mellan det som har kallats det ”inre vittnesbördet”, jmfr Romarbrevet 8:16: ”Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn ”.

Jag påstår att ”smörjelsen” som den presenteras i Nya testamentet har mer att göra med relationen mellan Herren och oss än med tjänst. Med andra ord har ingen rätt att göra anspråk på en speciell smörjelse i tjänsten som han anför, eftersom den inte tillämpas på det sättet i NT. Den person som gör anspråk på en speciell smörjelse skymfar Kristi person och hans kropp församlingen. Detta är detsamma som att medvetet eller omedvetet göra anspråk på att vara överlägsen andra bröder och systrar, och i dess extrema uttryck att göra anspråk på likställdhet med Kristus. Det strider mot budskapet i båda testamentena.

Allvarliga förbud att lägga märke till

”Du skall säga till Israels barn: ’Detta skall vara min heliga smörjelseolja från släkte till släkte. Smörj inte någon annan människas kropp med den och gör inte heller någon annan smörjelseolja med denna sammansättning. Helig är den och helig skall den vara för er. Den som gör en sådan blandning och använder något av den på en obehörig skall utrotas ur sitt folk ” (2 Mosebok 30:31-33).

Den heliga smörjelseoljan bestod av fem ingredienser (2 Mosebok 30:22-25) – flytande myrra, doftande kanel, doftande kalmus och kassia, som omnämns som de viktigaste (eller kvalitets) kryddorna blandade med olivolja, vilket antas vara den doft som bäst bevaras.

På samma sätt bestod den heliga rökelsen eller blandningen (2 Mosebok 30:24) av rökelseharts, stakte, sjönagel, och galban. Medan kvantiteterna och blandningssätten beskrivs fullständigt klart (2 Mosebok 30:22-24 & 34-38), var tillagandet och användandet begränsat med hot om utrotning. Den heliga smörjelsen och den väldoftande rökelsen talar, var och en på sitt sätt, om den helige Andes gåvor och ynnestbevis.

I Psalm 133:1-3 har vi en bild av den sanna smörjelsen är och hur den verkar: ”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Aron skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger HERREN befallning om välsignelse, om liv till evig tid ”.

Den dyrbara eller heliga oljan som flödar ner över håret och skägget och klädnaden på prästen i GT, är en perfekt bild på smörjelsen. Köttet kommer att förstöra vällukten. Inget kött skall berömma sig i hans närvaro. Kristus är huvudet och det är honom som smörjelsen tillhör. Den flödar ner över hela kroppen som är klädd i Kristi rättfärdighet.

Alltså tillhör gåvorna och ynnestbevisen den kroppen och är inte någon människas ägodel. Som Jacob Prasch riktigt påpekar är den grundläggande tanken i ”karisma”, ”karismatik” och ”karismatisk” NÅD och inte gåva.

Den person genom vilken gåvan flödar äger inte gåvan. Han eller hon är rätt och slätt kanalen. Den person som får privilegiet är den som tar emot och innehar ”gåvan”. Inget kött skall berömma sig i hans närvaro. Den heliga smörjelseoljan får INTE beröra köttet.

Men det andra förbudet är lika upplysande. Varken oljan eller eller rökelsen får aldrig någonsin efterbildas eller användas på ett profant sätt. De är helgade – mycket heliga. De som inte tar någon hänsyn till förbudet kommer att bli utrotade från sitt folk. Varför? Därför att dessa ting representerar den helige Andes person, funktion, syfte och tjänst.

När den så kallade skrattväckelsen slog till fick jag se flera människor som kom under hypnotisk trance och såg ut som idioter. Evangelisten hade fräckheten att säga: ”Detta är heligt! Detta är mycket heligt”.

De som var sant smorda kände omedelbart igen stanken av köttet. Den fina vällukten från den sanna smörjelsen hade blivit ersatt. Den helige Ande var inte där.

Tråkigt nog har sedan dess stanken från TV-evangelister som Benny HInn nått världen, som nu fäller en dom som skulle ha förekommits av församlingen. Andra som vi har avslöjat i Vanguard och CETF ligger inte långt efter.

Mer än någonting annat är smörjelsen ett skydd mot villfarelse och irrlära.

Naturligtvis finns det mycket som kunde skrivas om beståndsdelarna i den heliga oljan och den väldoftande rökelsen och antalet ingredienser i varje – kvantiteterna, proportionerna, balansen och de övervägande delarna – allt är betydelsefullt i Guds ordning och ord.

Kanske kan en av våra läsare anta utmaningen eller kanske kommer vi att återvända till ämnet senare.

Gud välsigne er och må smörjelsen beskydda er.

Philip Powell
Noter

1. Benny Hinn i samtal med Paul Crouch på TBN 13 sept. 1999.
2. Ibid – Paul Crouch som ber i samma intervju på TBN.
3. Bara använt i 1 Joh. 2:20 & 27
4. Luk. 4:18, Apg. 4:27, 10:38 & Hebr. 1:9 – tillämpat på Kristus; 2 Kor. 1:21 tillämpat på alla kristna.
5. Enligt W E Vine är den mest passande översättningen ”konungsligt prästerskap”, vilket överensstämmer med 1 Petr. 2:5-9. Införandet av ett nytt och bättre nådesförbund har utsett alla troende till ”ett andligt konungarike, ett heligt och konungsligt prästerskap .”