Villfarelse i församlingen

14 orsaker till att ifrågasätta den traditionella synen på helvetet.
”Jag kan inte tänka mig en grövre feltolkning av språket än när de fem eller sex starkaste orden som det grekiska språket förfogar över, som betyder “fördärv” eller “fördärva”, påstås innebära ett stöd för en evig men eländig tillvaro. Att översätta svart med vitt är ingenting i jämförelse med detta” (R.F. Weymouth, Life in Christ, sid 365, översättare av “The New Testament in Modern Speech.”)

14 orsaker till att ifrågasätta den traditionella synen på helvetet – Douglas Barry

 

Måtte alla skygglappar försvinna och klarsyn råda i deras ställe.
Vägran att ta bort skygglappar gör att bekännande kristna blir öppna för satanisk strategi.

Två slags skygglappar – Alan Morrison

 

Vilket sammelsurium!
Om Ekmans budskap om nattvarden möter bifall och entusiasm, visar det att denna okunnighet och ytlighet redan är starkt förhärskande i vårt land.

Frågor kring Ulf Ekmans nattvardsteologi – Stig Andreasson

 

“God Channel TV” stödjer magiska krafter i Kristi namn.
Man förkunnar antikrists förvrängda religion – människans förgudning, förhärligandet av världslig rikedom och religionssynkretism.

De onda har framgång i sina liv – del 1 – Alan Morrison

 

“God Channel TV” gör sann kristendom till ett åtlöje och nedvärderar och fördärvar Kristi härlighet.
När man behandlar Herren som han är en enarmad bandit eller en ande i lampan, är detta en hädelse av satanisk omfattning.

De onda har framgång i sina liv – del 2 – Alan Morrison

 

Ingen får syndernas förlåtelse genom att ta nattvarden.
Att flytta själva grunden för syndaförlåtelsen från Golgata kors till nattvardsbordet är en allvarlig villfarelse.

Får vi frälsning och syndernas förlåtelse genom nattvarden? – Stig Andreasson

 

Alla trosläror ska underkuvas.
Den buddhism som Dalai Lama presenterar i västvärlden liknar inte den som han själv är bekännare av, med allt vad den innebär av andligt starka och groteska ockulta riter.

Med kärleksbudskapet som täckmantel – Gertrud Storsjö

 

Är det rätt att kristna dömer?
Pastor Alan Morrison bemöter invändningar i detta avgörande viktiga ämne.

Har Herren Jesus förbjudit kristna att döma? – Alan Morrison

 

Falska profeter dyrkas som idoler av kristna bekännare
Alla krafter bör samlas för att väcka opinion mot dessa samvetslösa bedragare

Kristna idoler – Jan Johansson

 

Kyrkorna håller på att kastrera sig själva
Finns det någon som vill se en förändring?

Religionens förbannelse – Jan Johansson

 

Är mysticismen Antikrists religion?
Att inbilla sig att man har blivit förenad med Gud i väsenslikhet är en enormt förrädisk inställning.

Tretton orsaker till varför mysticism inte är förenlig med sann evangelisk kristendom. – Alan Morrison

 

Religiöst bedrägeri i Jesu namn.
I en tid med extrem andlig förvirring, erbjuder kyrkorna mer underhållning, nyandlighet och gnosticism än klassisk, biblisk kristendom.

Religiöst bedrägeri i Jesu namn – Jan Johansson

 

Stor världsvid väckelse i den yttersta tiden?
… eller antikristlig världsreligion, falska profeter och lärare, ökad demonisk aktivitet och intensifierad förföljelse av de troende?

Myten om en väckelse i den sista tiden – Alan Morrison

 

David Wilkerson:
“Lämna de sovande, döda kyrkorna. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna de liberala kyrkorna. Lämna den katolska kyrkan där man tillber jungfru Maria. Fly ut ur Babel. Lämna alla de människocentrerade religiösa institutionerna som är dubbelt döda och uppryckta med rötterna”. “Dra ut därifrån mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredes glöd” (Jer 51:45).

Stöt i basunen – David Wilkerson

 

Kristen kreativ visualisering?
Paul Yonggi Cho är pastor i Full Gospel Church i Seoul, Korea. Cho är mycket uppskattad i västvärlden p.g.a. sin församlings storlek och i pingst-karismatiska kretsar är det bannlyst att tala illa om denne ledare, som framställs som en förebild av en “smord och Andefylld tjänst”. Men en enkel genomläsning av hans böcker avslöjar en teologi som har sitt ursprung i den nya gnosticismen.

Den ockulta konsten att visualisera – Alan Morrison

 

Alpha-kursens New Age-Jesus i avslöjande belysning.
“När jag läste bönen fick jag känslan av ett eldhjul som träffade mig i bröstet och sedan fullständigt vräkte ner mina armar och ben”. Det finns fortfarande tid för många kyrkor att bevaras från denna mardröm.

Krafterna bakom Alpha-kursen – Elizabeth McDonald & Dusty Peterson

 

Ut ur ormens mun – Den ockulta konsten med word-power.
Uppfattningen att själva orden som vi uttalar har en magisk effekt, är hämtad direkt från det ockulta och har slagit djupa rötter i församlingen.

Ut ur ormens mun – Alan Morrison

 

Klassiskt gnostiskt tänkande präglar andligheten i vår tid
Enligt gnostikerna är inte syndafallets innebörd uppror utan okunnighet. Människans problem är inte att hon satt sig på Guds plats, utan att hennes förstånd är förmörkat, så att hon inte förstår vem Gud är.

Vänd mot ett annat ansikte – Magnus Malm

 

Pluralismen har tagit över
Falska lärare har frihet att sprida sina fördärvliga trosuppfattningar, eftersom det finns en överenskommelse att hålla detta hemligt bland bibeltroende kristna.

Kännetecken på en falsk församling – Mike Lloyd

 

Antikristliga influenser i dagens litteratur
Välkända författare hjälper till med att locka människor in i villfarelse

Sagor som förför – Arne Björkman

 

“Hela världen” kommer att tillbedja Antikrist
Lögnen kommer att förefalla vara den underbara sanning, som utlovar en ny tidsålder (New Age). Den lögnen är redan i verksamhet i världen.

Det kommande avfallet – Hunt/McMahon

 

Hur kan det bli sann väckelse, när omvändelsen blir ersatt av upplevelse?
Längtan efter upplevelse får sansade människor att godta de mest otroliga fenomen, och väckelsepredikanterna har förstått vad som går hem hos postmoderna människor.

Postmodern väckelse – Erling Rimmerhaug

 

Vad är smörjelsen?
Noggrant studium av bibeln visar att den definitivt INTE är det som Benny Hinn och hans vänner påstår att den är.

Vad är biblisk smörjelse? – Philip Powell

 

Om du inte prövar allt mot bibeln, kan du få i dig andlig arsenik eller cyanid
Vilka församlingsledare vågar varna för de grymma vargarna, som har trängt in i församlingen och tuggat i sig den?

Walter Martins varning till församlingen – Walter Martin

 

Gud sänder villfarelsens makt över alla som inte satt tro till sanningen
Viken ande är verksam inom trosrörelsen och den s.k. profetrörelsen?

Medvandrare! -Jan Johansson

 

Den helige Ande bekänner sig inte till något annat än Jesu och apostlarnas ursprungliga budskap
Hur ser Gud på att den absoluta sanningen har dödförklarats och att vi anser oss ha full frihet att forma vår egen helhetssyn på tillvaron?

Sveket mot Guds evangelium – Jan Johansson

 

Galningarna har tagit över dårhuset
Farliga krafter och energier sliter sönder människor, genom att pingst/karismatisk smörja har släppts in i församlingarna.

En lönndörr till helvetets kloak – Alan Morrison

 

När de blinda leder de blinda, får de sällskap på vägen mot undergången
I “kärlekens” och “enhetens” namn får människor möta ett totalt urvattnat eller perverterat evangelium.

Den vita käppens religion – Jan Johansson

 

Inbjudningar – en mänsklig teknik som inte finns i bibeln
Att predika i Anden och med övertygelse till förlorade själar är vår stora förmån och plikt, men vi måste göra det på samma sätt som apostlarna.

Faror med att “avgöra sig” – Peter Masters

 

Hur uppstod vår morallöshet rent historiskt?
Jesus talade om den situation som ska råda när slutet på historien nalkas, tiden innan han själv kommer tillbaka.

Relativ moral – Sven Reichmann

 

Falska tecken och under i vår tid
Kristus blir en främling mitt ibland oss, när vi vill ha hans kraft mer än hans renhet.

Formad till Jesu avbild…eller till Simons, trollkarlen? – Barbara Wilhelm

 

Från det nya korset har kommit en ny filosofi om det kristna livet
Denna nya förkunnelse använder samma språk som den gamla, men dess innehåll är inte detsamma och dess betoning inte som tidigare.

Det gamla korset och det nya – A.W. Tozer

 

Jesus blev efter sin uppståndelse av Gud förklarad vara Herre och Kristus
Ändå har Jesus Kristus idag nästan ingen auktoritet i protestantiska församlingar.

Kristi försvagade auktoritet i församlingarna – A.W. Tozer

 

“Låt er inte ryckas med av alla möjliga främmande läror.”
Varje kättare som förmedlar sin egen lära på ett något så när rimligt sätt, kan med all säkerhet räkna med att bli trodd.

Avvikande och främmande läror – J.C. Ryle

 

Kämpa för den tro som en gång för alla blivit överlämnad åt de heliga!
Teologins dekadans i form av nedtonade lärosatser lämnar människor rådvilla och förstärker vår egen egoism.

Falska gudsbilder och frälsningsvägar – Jan Johansson

 

New Homepage