FALSK ANDLIGHET

AVSLÖJAD…BENNY HINN DEL 2

BENNY HINN: hans undervisning ställd mot Guds Ord

BENNYS UPPFATTNING:

”Hade inte den helige Ande varit med Jesus, skulle han ha syndat” (Good Morning Holy Spirit, första upplagan, 1990, sid 135):

”Jesus visste att det enda sättet på vilket han kunde stoppa Satan var att få samma natur som han” (Benny Hinn, TBN, 15 dec 1990).

”Innan han dog, skulle jag vilja säga, hände någonting med honom på det korset, vilket möjliggjorde den nya skapelsen och det var detta: Han dog andligen!….Jesus Kristus förstod att andlig död är förening med den sataniska naturen….Vad är andlig död? Att skiljas från Gud” (New Creation in Christ , predikan 1988).

GUDS ORD:

Fil 2:6 ”Han som var till i Gudsskepnad, men icke räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte”.
Kol 1:15 ”I honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat”.
Jes 9:6 ”Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste
Matt 1:23 ”Se jungfrun skall bliva havande och föda en son, och man skall giva honom namnet Emmanuel (det betyder Gud med oss)”.
Mark 2:5-7 ”När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: ’Min son, dina synder förlåtas dig”. Nu sutto där några skriftlärde och dessa tänkte i sina hjärtan: ”Huru kan denne tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud allena”?
Luk 4:12 ”Då svarade Jesus och till honom: ’Det är sagt: Du skall icke fresta Herren, din Gud’”.
Joh 10:30 ”Jag och Fadern äro ett”.
Joh 1:1 ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud”.
1 Tim 3:16 ”Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: ’Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten’”

Treenigheten – 3 eller 9?

BENNYS UPPFATTNING

”Var och en av dem är en treenighet i sig själv….det finns nio stycken” (Benny Hinn, TBN, 3 oktober 1990)

”Gud Fader är en person skild från den helige Ande. Totalt skild….Vet du att den helige Ande har en själ och en kropp skild från Jesu och Faderns?….Gud Fader är en treenig varelse i sig själv. Han är en person, han har sin egen Ande, han har en själ…Själen är mitt intellekt….Gud tänker….skild från Sonen och skild från den helige Ande….Gud Fader är som individ skild från Sonen och den helige Ande, som är en treenig varelse som vandrar i en andekropp och han har hår…har ögon….har en mun….har händer” (Orlando Christian Centre, 13 oktober 1990).

GUDS ORD:

Matt 28:19 ”Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.
1 Kor 8:6 ”Så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är och genom vilken vi själva äro”.
1 Joh 5:7 ”Ty tre äro de som vittna: Fadern, Ordet och den helige Ande och dessa tre är ett” (ungefärlig översättning, finns i div.olika bibelöversättningar, t.ex. Karl XIII:s, Svenska Reformationsbibeln och King James).
5 Mos 6:4 ”Hör Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en”.
Mark 12:32 ”Då svarade den skriftlärde honom: ’Mästare, du har i sanning rätt i vad du säger, att han är en och att ingen annan är än han”.

Människans herravälde över skapelsen

BENNYS UPPFATTNING:

”Adam blev en super-varelse när Gud skapade honom….Bibeln fastslår tydligt att han hade herravälde över himmelens fåglar….vilket innebär att han brukade flyga….Adam inte bara flög, han flög till rymden. Han var – med en tanke kunde han vara på månen” (Praise the Lord , TBN, 26 december 1991).

GUDS ORD:

Job 10:19 ”Tänk på huru du formade mig såsom lera; och nu låter du mig åter varda till stoft”!
Job 39:29-30 ”Är det ett verk av ditt förstånd, att falken svingar sig upp och breder ut sina vingar till flykt mot söder? Eller är det på ditt bud, som örnen stiger så högt och bygger sitt näste i höjden”?
1 Kor 15:39 ”Icke allt kött är av samma slag, utan människors har sin art, boskapsdjurs kött en annan art, fåglars kött åter en annan, fiskars återigen en annan”.

Människans syndiga natur ställd mot människans förmenta gudomlighet
(villfarelsen ”ni är gudar”)

BENNYS UPPFATTNING:

”Du säger ’Benny är jag en liten Gud?’ Du är en Guds son, eller hur?….Vad är du annars? Sluta med ert nonsens!….Om ni säger ’det är jag’, säger ni att ni är en del av honom, eller hur? Är han Gud? Är ni hans avkomma? Är ni hans barn? Ni kan inte vara mänskliga! Det kan ni inte! Det kan ni inte!” (Our Position in Christ #2, 1990, band sid 2).

”När du blev född på nytt blev Ordet kött i dig. Och du blev kött av hans kött och ben av hans ben . Säg inte till mig att du har Jesus. Du är allt det som han var och är allt som han är och någonsin kommer att bli…Säg inte ’jag har’. Säg ’jag är, jag är, jag är, jag är, jag är’” (ibid). ”När du säger ’jag är kristen’, säger du ’jag är mashiach’ på hebreiska. Jag är en liten kristus som vandrar på jorden, med andra ord. Det är en chockerande uppenbarelse….Får jag uttrycka det så här? Du är en liten gud på jorden som springer omkring” (Praise-a-Thon , TBN, 6 november -90).

”Vad mig beträffar, har jag fullständigt förlorat intresset för allt som har med världen att göra. Mina världsliga önskningar är borta….Jag har inte längre något uppror inom mig”. (The Anointing , sid 177-178).

”SÅ JAG ÄR BENNY JEHOVA”! (Seminarium om andlig krigföring, 2 maj 1990).
”Säg efter mig: ’Inom mig finns en Gudamänniska’ (Församlingen upprepar). Låt oss nu säga något ännu bättre än detta. Låt oss säga ’JAG ÄR EN GUDAMÄNNISKA’…..Denna andemänniska inom mig är en Gudamänniska…..Säg ’Jag är en Gudamänniska född från himmelen. Jag är en Gudamänniska. Jag är ett prov på Jesus. Jag är en supervarelse’” (Praise the Lord , TBN, 6 december 1990).

”Gud kom till jorden och rörde vid ett stoft och gjorde det till en Gud…..Är du ett Guds barn? Då är du gudomlig! Är du ett Guds barn? Då är du inte mänsklig”! (TBN, 1 december 1990).

”När jag är i Kristus – är jag ett med honom, förenad med honom, en ande med honom. Jag är inte, lyssna på mig, JAG ÄR INTE EN DEL AV HONOM, JAG ÄR HAN! ORDET HAR BLIVIT KÖTT I MIG!…..När min hand berör någon, är det Jesu hand som rör vid någon” (Our position in Christ ).

”Jag (Jesus) älskade er så mycket att jag blev en av er! Och jag älskar er så mycket så att ni blir en av mig” (TBN, 1 december -90).

GUDS ORD:

Ps 25:11 ”För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor”.
Jer 17:9 ”Ett illfundigt och fördärvat ting är hjärtat framför allt annat; vem kan förstå det”?
Rom 5:12 ”Därför är det så: Genom en människa har synden kommit in i världen och genom synden döden; och så har döden kommit över alla människor, eftersom de alla hava syndat”.
Rom 7:18-21 ”Ty jag vet, att i mig, det är i mitt kött, bor icke något gott; viljan är väl tillstädes hos mig, men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda, som jag vill, gör jag icke; men det onda, som jag icke vill, det gör jag. Om jag alltså gör, vad jag icke vill, så är det icke mer jag, som gör det, utan synden, som bor i mig”.
Hebr 12:1 ”Alltså, då vi nu hava omkring oss en så stor hop av vittnen, må vi ock lägga av allt som är oss till hinder, och särskilt synden, som så hårt omsnärjer oss, och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp, som är oss förelagd”.
Jak 2:10 ”Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt”.
1 Joh 1:8 ”Om vi säga, att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss”

Ordens betydelse

BENNYS UPPFATTNING:

”Djävulen kan döda med ord, du kan med dina ord bringa liv” (Praise the Lord , 1 juni 1989); ”Ord skapar verklighet” (Benny Hinn, TBN, 29 juni 1992).

”Om du säger det, så gör jag det”

”Det är vad Gud säger. Så när du bekänner det, aktiverar du Guds övernaturliga kraft. Vet du att bekännelsen aktiverar himmelen? Bekännelsen frigör andevärlden. Ord aktiverar himmelen” (Praise the Lord , 6 december 1994).

”Våldsam tro. Jag tror att tiden är inne för att ta ut det som är vårt på ett aggressivt sätt” (TBN, 26 september 1994).

GUDS ORD:

Job 13:5 ”Om I ändå viljen alldeles tiga! Det kunde tillräknas eder såsom vishet”.
Job 16:3 ”Är det nu slut på detta tal i vädret, eller eggar dig ännu något till gensvar”?
Job 38:2 ”Vem är du, som stämplar vishet såsom mörker, i det du talar så utan insikt”?
Ps 12:4-5 ”HERREN utrote alla hala läppar, den tunga, som talar stora ord, dem som säga: ’Genom vår tunga äro vi starka, våra läppar ska stå oss bi; vem är herre över oss’”?
Ordspr 10:19 ”Där många ord äro, bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig”.
Pred 5:6 ”Se, där mycken tanklöshet och fåfänglighet är, där är ock en myckenhet av ord. Ja, Gud må du frukta”.

Hälsa…

BENNYS UPPFATTNING:

”Det kommer inte att bli några sjukdomar för Guds heliga” (Rise and Be Healed ! ,1991, sid 14); ”Han lovar att bota alla – var och en, vem som helst, allt – alla våra sjukdomar! Det innebär att vi inte ens ska behöva ha huvudvärk, inte ens tandvärk – ingenting! Ingen sjukdom ska vi kunna få” (ibid., sid 32); ”Den största önskan som Gud har för Jesu Kristi församling….är att vi har fullständig hälsa” (ibid., sid 65); ”Om din kropp tillhör Gud, tillhör den inte och kan inte tillhöra sjukdom (ibid., sid 62); ”Hundratals av verifierade helanden och tusentals omvändelser har skett, inklusive att människor har rest sig från rullstolar och lämnat sina kryckor. Flera blinda ögon och döva öron har blivit öppnade och verifierade” (The Anointing , 1992, sid 94-95).

GUDS ORD:

2 Kor 12:7-10 ”Och för att jag icke skall förhäva mig av mina övermåttan höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i mitt kött, en Satans ängel, som skall slå mig i ansiktet, för att jag icke skall förhäva mig. Att denne måtte vika ifrån mig, därom har jag tre gånger bett till Herren. Men Herren har sagt till mig: ’Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet’. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig. Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd , i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark”.
Matt 25:26 ”Naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig”.
2 Tim 4:20 ”Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk efter mig i Miletus”.
Fil 2:26-27 ”Ty han längtar efter eder alla och har ingen ro, därför att I haven hört honom vara sjuk. Han har också verkligen varit sjuk, men Gud förbarmade sig över honom; och icke allenast över honom, utan också över mig, för att jag icke skulle få bedrövelse på bedrövelse”.

…och rikedom

BENNYS UPPFATTNING

”Herren ger och tar aldrig igen. Och bara för att (Job) sa: ’Välsignat vare Herrens namn’, innebär det inte att han hade rätt. När han sa ’Välsignat vare ditt namn’ var han bara religiös” (Benny Hinn, TBN, november 1990); ”För många år sedan brukade man predika ’vi ska gå på gator av guld’. Jag skulle säga ’Jag behöver inte guldet där uppe. Jag måste ha det här nere’” (Praise-a-Thon , 2 april 1991)

”De onda samlar på hög och jag älskar det sättet som John (Avanzini) undervisar om detta. Han är den bäste som finns på hur man får rikedomarna från de onda. Jag gillar verkligen det”! (Praise-a-Thon , TBN, 6 november 1990).

”Fattigdom är en demon. Gud var tvungen att ge mig en bokstavlig syn för att bevisa detta för mig. Vid just den tiden kom Oral Roberts och berättade för mig om att tro Gud om min skörd. Vid just den tiden fick jag en syn i mitt sovrum. Jag sov och vaknade upp och alldeles framför mitt ansikte, såg jag en demon. Du säger ’Du såg den’? Ja, det gjorde jag. Om du har problem med detta, är det ditt problem. Och den där figuren hånade mig i mitt sovrum. Och Herren talade och sa till mig ’Detta är fattigdomens demon’. Jag trodde inte att det fanns en sådan. Och Herren sa ’Ta nu och näps den’. Jag satte mig upp i sängen och sa ’jag näpser dig’. Herren stoppade mig och sa ’Så gör man inte när man näpser. Du näpser med mitt Ord’. Och plötsligt började ur min mun bibelord flyga ut om Guds välsignelser. Den demonen förvann ur min åsyn, och från den dagen till nu, har det varit välsignelse över mitt liv” (TBN, 1990).

”Vi ska tro att ni om ett år ska vara skuldfria. Det står i bibeln! 1 Mosebok förklarar att Isak sådde under hungersnöd och skördade samma år. Det står att han fick en skörd samma år! Om ni vill ha en skörd i år, kommer det att ske. Jag blev skuldfri på ett år” (Praise-a-Thon , TBN, april 1990).

”Säg efter mig, allasammans, alla säger det ’De ondas rikedomar är våra’ (Publiken upprepar). En gång till. (Publiken upprepar). En gång till (Publiken upprepar)”. (ibid).

GUDS ORD:

Job 1:21 ”Och sade: ’Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; HERREN gav, och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn’”.
1 Sam 2:7 ”HERREN gör fattig, han gör ock rik; han ödmjukar, men han upphöjer ock”.
Job 21:13-15 ”De förnöta sina dagar i lust (eng.bibeln rikedom), och ned till dödsriket fara de i frid. Och de sade dock till Gud: ’Vik ifrån oss, dina vägar vilja vi icke veta av. Vad är den Allsmäktige, att vi skulle tjäna honom? Och vad skulle det hjälpa oss att åkalla honom?
Job 31:24 ”Har jag satt mitt hopp till guldet och kallat guldklimpen min förtröstan? Var det min glädje, att min rikedom blev så stor och att min hand förvärvade så mycket? Hände det, när jag såg solljuset, huru det sken, och månen, huru härligt den gick fram, att mitt hjärta hemligen lät dåra sig, att jag med handkyss gav dem min hyllning”? Nej, också det hade varit en straffbar missgärning; därmed hade jag ju förnekat Gud i höjden”.
Ps 37:16 ”Det lilla, som en rättfärdig har, är bättre än många ogudaktigas stora håvor”.
Ps 52:9 ”Se, där är den man, som icke gjorde Gud till sitt värn, utan förlitade sig på sin stora rikedom, trotsig i sin lystnad”!
Ordspr 10:2 ”Ogudaktighetens skatter gagna till intet, men rättfärdigheten räddar från döden”.
Ordspr 11:4 ”Gods hjälper intet på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden”.
Ordspr 11:28 ”Den som förtröstar på sin rikedom, han kommer på fall, men de rättfärdiga skola grönska såsom löv”.
Ordspr 13:7 ”Den ene vill hållas för rik och har dock alls intet, den andre vill hållas för fattig och har dock stora ägodelar”.
Ordspr 21:6 ”De skatter, som förvärvas genom falsk tunga, de äro en försvinnande dunst och hasta till döden”.
Ordspr 23:4 ”Möda dig icke för att bliva rik; avstå från att bruka klokskap”.
Ordspr 23:5 ”Låt icke dina blickar flyga efter det som ej har bestånd; ty förvisso gör det sig vingar och flyger sin väg såsom örnen not himmelen”.
Ordspr 28:20 ”En redlig man får mycken välsignelse; men den som fikar efter att varda rik, han bliver icke ostraffad”.
Ordspr 28:22 ”Den missunnsamme ävlas efter ägodelar och förstår icke, att brist skall komma över honom”.
Ordspr 30:8 ”Låt fåfänglighet och lögn vara fjärran ifrån mig; och giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer”.
Pred 5:9 ”Den som älskar penningar bliver icke mätt på penningar, och den som älskar rikedom har ingen vinning därav”.
Jer 5:28 ”För sina ogärningar veta de icke av någon gräns, de hålla icke rätten vid makt, icke den faderlöses rätt till att främja den; och i den fattiges sak fälla de icke rätt dom”.
Jer 17:11 ”Lik en rapphöna, som ruvar på ägg vilka hon ej själv har lagt, är den som samlar rikedom med orätt; i sina halva dagar måste han lämna den, och vid sitt slut skall han stå såsom en dåre”.
Mika 6:12 ”Om de rika i staden finge vara fulla av orättrådighet, om dess invånare finge tala lögn och hava falsk tunga i sin mun”.
Sef 1:18 ”Varken deras silver eller deras guld skall kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. Av hans nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ty en ände, ja en ände med förskräckelse, skall han göra på hela jordens inbyggare”.
Matt 6:19 ”Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra och där tjuvar bryta sig in och stjäla”.
Matt 13:22 ”Och att den såddes bland törnena, det är sagt om den som väl hör ordet, men låter tidens omsorger och rikedomens bedrägliga lockelse förkväva det, så att han bliver utan frukt”.
Matt 19:21 ”Jesus svarade honom: ’Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj, allt vad du äger, och giv åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig”.
Matt 19:23 ”Då sade Jesus till sina lärjungar: ’Sannerligen säger jag eder: För den som är rik är det svårt att komma in i himmelriket’”.
Luk 6:24 ”Men ve eder, I som ären rika, ty I haven fått ut eder hugnad”.
Luk 12:15 ”Därefter sade han till dem: ’Sen till, att I tagen eder tillvara för all slags girighet; ty en människas liv beror icke därpå att hon har ett överflöd av ägodelar’”.
1 Tim 6:5-10 ”Och ständiga tvister mellan människor, som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor, som mena, att gudsfruktan är ett medel till vinning. Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Vi hava ju inte fört något med oss till världen, just därför att vi icke kunna föra något med oss ut därifrån. Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed. Men de som vilja bliva rika råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människor ned i fördärv och undergång. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava vållats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval”.
Jak 1:11 ”Solen går upp med sin brännande hetta och förtorkar gräset, och dess blomster faller av, och dess fägring förgår; så skall ock den rike förvissna mitt i sin ävlan”.
Jak 5:1 ”Hören nu, I rike: Gråten och jämren eder över det elände, som skall komma över eder”.

N. Richardson

Med tillstånd från tidningen VANGUARD, utgiven av Christian Witness Ministries.
Detta är en del av en bok med titeln “Benny Hinn UN-MASKED”, som också kan beställas från CWM. Se deras hemsida

https://www.karlektillsanningen.se