FALSK ANDLIGHET

AVSLÖJAD…BENNY HINN DEL 3

Behandling av fiender

BENNYS UPPFATTNING:

”De som försöker att tysta ner oss är ett gäng dårar” (Praise-a-Thon , TBN, november 1990). ”Det är någon som attackerar mig p.g.a. något som jag undervisar. Låt mig säga något, broder: Passa dig noga!…Du vet, jag har letat efter en vers i bibeln, jag tycks inte kunna hitta den. En vers som sa ’Om du inte tycker om dom, döda dom’. Jag önskar verkligen att jag kunde hitta den!….Ni stinker faktiskt, det är vad jag tycker!…Ibland önskar jag att Gud skulle ge mig en helig Ande-kulspruta; Jag skulle skjuta skallen av er” (Praise-a-Thon , TBN, 8 november 1990);

”Den helige Ande är över mig….Den dagen kommer när de som attackerar mig kommer att falla döda ner….Rör inte vid Guds tjänare; det medför döden….Ve över er som rör vid Guds tjänare. Ni ska få plikta för det” (Miracle Invasion Rally, 22 nov. -91).

”Nu pekar jag med fingret med Guds mäktiga kraft över mig….Nu ska ni lyssna på detta: ”Det finns män och kvinnor i södra Kalifornien som attackerar mig. Jag ska säga till er under smörjelsen nu, ni kommer att skörda detta i era barn, om inte ni slutar….Och era barn kommer att lida. Ni attackerar mig på radio varje kväll – ni och era barn kommer att få plikta för det. Lyssna till detta från Guds tjänares läppar. Ni är illa ute. Omvänd er! Annars kommer Gud den Allsmäktige att lyfta sin hand. Rör inte vid min Smorde….” (World Charismatic Conference, 7 augusti 1992);

Ni har attackerat mig, era barn kommer att få plikta för det” (TBN, 23 oktober 1992).

”Det gjorde mig så arg – om jag kunde ha dödat honom, skulle jag ha gjort det” (Orlando Christian Centre, 12 aug 1992).

Nu ska jag berätta för er att Gud profetiskt visar oss i psalmerna, att Kristi kropp i Amerika förr eller senare kommer att bli militant och säga: ”Vi har fått nog! Om du rör oss en gång till kommer du att FALLA NER DÖD BRODER’” (ibid).

”Om ni ber ’på dom’ kan ingenting hindra att det sker, men Gud har medgivit tillräckligt med nåd så att ni kan säga ’Herre förlåt dem’, och Gud kommer då inte att tillåta att något händer dem. Det beror i själva verket på er. Gud har givit er valet om han ska döma dem eller inte. Det ligger i era händer” (ibid).

”Ni har ingen kunskap i bibeln! Man förlåter dem bara när de inte vet vad de gör….Jag ber det i min egen bönestund, jag sa ’Herre, förlåt dom inte, ge dom bara!’” (ibid).

GUDS ORD:

Titus 3:2 ”Att de icke må smäda någon, icke vara stridslystna, utan vara fogliga, och att de i allt skola visa sig saktmodiga mot alla människor”.

1 Petr 3:9 ”Vedergällen icke ont med ont, icke smädelse med smädelse, utan tvärtom välsignen; därtill ären I ju ock kallade, att I skolen få välsignelse till arvedel”.

Luk 6:35 ”Nej, älsken edra ovänner och gören gott och given lån utan att hoppas på någon gengäld. Då skall eder lön bliva stor, och då skolen I vara den Högstes barn; ty han är mild mot de otacksamma och onda”.

Matt 5:44 ”Men jag säger eder: Älsken edra ovänner och bedjen för dem som förfölja eder”.

Rom 12:19-20 ”Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet: ’Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren’. Fastmer ’om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, om han är törstig, så giv honom att dricka; ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud’”.

Ordspr 10:11 ”Den rättfärdiges mun är en livets källa, men de ogudaktigas mun gömmer på orätt”.

Ps 50:6 ”Och himlarna förkunna, att han är rättfärdig, att Gud är den som skipar rätt. Sela”.

Matt 5:39 ”Men jag säger eder, att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom”.

Mark 11:25 ”Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser”.

Guds suveränitet

BENNYS UPPFATTNING:

”Gud sa till Abraham att han inte kunde nå ned till denna jorden, förrän en människa gav den tillbaka till honom” (World Carismatic Conference, 7 augusti 1992); ”Gå aldrig, aldrig, aldrig till Herren och säg ’om det är din vilja….’ Tillåt inte sådana ord som förstör tron att uttalas från din mun” (Rise and Be Healed! , 1991, sid 47-48).

GUDS ORD:

4 Mos 11:23 ”HERREN svarade Mose: ’Är då HERRENS arm för kort? Du skall nu få se, om det som jag har sagt skall vederfaras dig eller icke’”.
5 Mos 32:39 ”Sen nu, att jag allena är det och att ingen Gud finnes jämte mig. Jag dödar, och jag gör levande, jag har slagit, men jag helar ock. Ingen finnes, som kan rädda ur min hand”.

1 Krön 29:11 ”Dig, HERRE, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt”.

2 Krön 20:6 ”Och sade: ’HERRE, våra fäders Gud, är icke du Gud i himmelen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och makt; och ingen finnes, som kan stå dig emot”.

Job 9:12 ”Se, han griper sitt rov; vem kan hindra honom? Vem kan säga till honom: ’Vad gör du’”?

Job 42:2 ”Ja, jag vet, att du förmår allt och att intet som du besluter är dig för svårt”.

1 Kor 10:26 ”Ty ’jorden är HERRENS och allt vad därpå är’”.

Matt 26:39 ”Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: ’Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill’”.

Jakob 4:15-16 ”I borden fastmer säga: ’Om Herren vill och vi få leva, skola vi göra det eller det’. Men nu talen I stora ord i eder förmätenhet. All sådan stortalighet är ond”.

Uppståndelsen

BENNYS UPPFATTNING:

”Jesus föddes på nytt (i helvetet)” (Our position in Christ #1 , 1991, band).

GUDS ORD:

Joh 11:25 ”Jesus sade till henne: ’Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör’”

Den helige Andes verk

BENNYS UPPFATTNING

”Låt mig förklara att många gånger var jag inte medveten om hans närvaro. Han var med mig, men jag blev så van vid honom, att jag inte kände elektriciteten vid de där speciella tillfällena. Men andra människor kände den. Många gånger när mina vänner kom för att besöka mig, började de gråta p.g.a. den helige Andes närvaro….Jag var försjunken i den helige Andes närvaro. Då hörde jag Jim tuta. När jag sprang ner för trappan till bilen, kände jag verkligen att Herrens närvaro sprang med mig. I samma ögonblick som jag hoppade in i framsätet och stängde dörren, började Jim gråta. Han började sjunga sången Halleluja! Halleluja! Han vände sig mot mig och sa ’Benny, jag kan känna den helige Ande i den här bilen’. ’Naturligtvis finns hans närvaro i den här bilen, sa jag. ’Var skulle den annars finnas’? För mig hade det blivit det normala. Men Jim kunde knappt köra. Han fortsatte att gråta inför Herren. En gång höll min mamma på med att städa entrén, medan jag var i mitt rum och talade med den helige Ande. När jag kom ut, kastades hon bakåt. Något hade knockat henne mot väggen. Jag sa ’vad är det för fel på dig, mamma’? Hon svarade ’Jag vet inte’? Herrens närvaro nästan knockade henne. Mina bröder kan berätta för er om när de kom nära mig och inte förstod vad som hände – men de kände något ovanligt…..”(Good Morning, Holy Spirit , Word Publishing, 1990, sid 41-42).

”En gång i England bodde jag i en kristen familjs hem. Mitt rum låg längst upp i huset. En kväll var jag försjunken i Anden och njöt av att tala med honom. Kvinnan i huset ropade upp ’Benny, kvällsmaten är klar’. Men jag bubblade över och ville inte gå iväg. Hon ropade igen ’kvällsmaten är klar’. Och när jag skulle gå min väg, kände jag att någon tog min hand och sa ’fem minuter till, bara fem minuter till’. Den helige Ande längtade efter min gemenskap”. (ibid., sid. 56)

”Ögonblickligen slog den helige Ande till där vi var. Folk började gråta och många föll till golvet….Jag försökte lämna över mötet till killen som ledde mötet och hoppades att han skulle komma och ta över mötet. Men när jag vände mig om och pekade mot honom, föll han bakåt flera decimeter. Jag försökte få honom att komma närmare och plötsligt var han längre bort”. (The Anointing , sid 31).

”Om detta (dop i den helige Ande) är allt som finns, är jag inte säker på att det är så mycket att ha”. (The Anointing , sid 31).

”Jag överdriver inte det hela. Smörjelsen är ett mandat om du är kallad till att tjäna Herren. Utan den kommer det inte att bli någon tillväxt, ingen välsignelse, ingen seger i din tjänst”. (The Anointing , sid 79).

”Så ofta vi har slutit våra ögon och sett en gestalt i vitt. Du säger ’Vem är det’? Den helige Ande. ’Å, det visste jag inte’. Det borde du veta” (Great Miracle Service , Texas, 21 juni 1990).

GUDS ORD:

Joh 14:26 ”Men hjälparen, den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han skall lära eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder”.

Joh 15:26 ”Dock, när Hjälparen kommer, som jag skall sända eder från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig”.

Joh 16:8 ”Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom”.

Joh 16:13 ”Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder, vad komma skall”.

Gal 5:22-26 ”Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Och de som höra Jesus Kristus till hava korsfäst sitt kött tillika med dess lustar och begärelser. Om vi nu hava liv genom ande, så låtom oss ock vandra i ande. Låtom oss icke söka fåfänglig ära, i det vi utmana varandra och avundas varandra”.

1 Tim 4:1 ”Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror”.

2 Tim 1:14 ”Bevara genom den helige Ande, vilken bor i oss, det goda som har blivit dig betrott”.

1 Joh 3:24 ”Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss”.

Judas 1:18-19 ”Huru de sade till eder: ’I den yttersta tiden skola bespottare uppstå, som vandra efter sin egna ogudaktiga begärelser’. Det är dessa människor, som vålla söndringar, dessa som äro ’själiska’ och icke hava ande”.

Ef 1:3 ”Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse”.

2 Petr 1:3 ”Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft”.

2 Kor 11:14 ”Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel”

Den mänskliga fortplantningen

BENNYS UPPFATTNING:

”Den helige Ande säger ’Guds ursprungliga plan är att kvinnan skulle föda barn ut från sin sida’”.(Our Position in Christ # 5 , 1990, band sid 2).

GUDS ORD:

Ps 127:3 ”Se, barn är en HERRENS gåva, livsfrukt en lön”.

Trons natur

BENNYS UPPFATTNING:

”Tron frigörs när jag talar ut trons ord”. (Benny Hinn, TBN, 6 juli 1992).

GUDS ORD:

Rom 10:17: ”Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord”

Hebr 11:1: ”Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting, som man icke ser”.

Tillräckligheten av biblisk uppenbarelse

BENNYS UPPFATTNING:

”Tro inte för allt i världen att (vi är) här för att upprepa något som ni har hört under de senaste 50 åren…..Om vi slutar att ge er nya uppenbarelser, är vi döda” (TBN, 9 december 1990).

GUDS ORD:

5 Mos 4:2 ”I skolen icke lägga något till det jag bjuder eder, och I skolen icke taga något därifrån; I skolen hålla HERRENS, eder Guds, bud, som jag giver eder”.

5 Mos 12:32 ”Allt vad jag bjuder eder, det skolen I hålla och göra. Du skall icke lägga något därtill och icke taga något därifrån”.

Ordspr 30:5-6 ”Allt Guds tal luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom. Lägg icke något till hans ord, på det att han icke må beslå dig med lögn”.

Upp 22:18 ”För var och en som hör de profetians ord, som stå i denna bok, betygar jag detta: ’Om någon lägger något till dem, så skall Gud på honom lägga de plågor, om vilka är skrivet i denna bok”.

Gal 1:8 ”Men om någon, vore det ock vi själva eller en ängel från himmelen, förkunnar evangelium i strid mot vad vi hava förkunnat för eder, så vare han förbannad”.

2 Tim 3:15-17 ”Och du känner från barndomen de heliga skrifter, som kunna giva dig vishet, så att du bliver frälst genom den tro du har i Kristus Jesus. All skrift, som är ingiven av Gud, är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, så att en gudsmänniska kan bliva fullt färdig, väl skickad till allt gott verk”.

Urskiljningsförmåga

BENNYS UPPFATTNING:

”Så ifrågasätt inte denna undervisning. Bara de omogna ifrågasätter den” (Our position in Christ).

GUDS ORD:

1 Joh 4:1 ”Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen”.

1 Tess 5:21 ”Men pröven allt, behållen, vad gott är”.

Herrens måltid

BENNYS UPPFATTNING:

I beskrivningen av en katolsk kommunion, som han deltog i: ”(Jag sträckte mig och rörde vid en klädnad som hade) en silkeslen känsla, en underbar mjukhet i klädnaden…. Nästa sak som jag kände var faktiskt en kroppsgestalt, formen av en kropp. Och min kropp…blev fullständigt avdomnad….Och Gud gav mig verkligen en uppenbarelse den kvällen, att när vi tar del av kommunionen, är det inte bara kommunion. Vi tar del av Jesus Kristus själv. Han sa inte ’Tag och ät, detta föreställer min kropp’. Han sa ’Detta är min kropp, utgiven för eder…..’ När du tar del av kommunionen, tar du del av Kristus, och det helar din kropp. När du tar del av Kristus, hur kan du då förbli svag?….sjuk?….Och så ikväll när vi tar del av kommunionen, tar vi inte del av bröd. Vi tar del av det som han sa att vi skulle ta del av: ”Detta är min kropp” (Praise the Lord ,TBN, 27 december -94).

Underverk?

”Guds verkliga närvaro” är just det som tusentals människor ropar efter, när de bevistar ett av Benny Hinns ”mirakelmöten”. De hoppas att få se Guds verk på ett mäktigt sätt genom ett utgjutande av mirakulös helandekraft.

Efter att personligen ha bevistat ett av Hinns möten, kan jag säga av egen erfarenhet att sannolikheten att ta skada vid ett sådant tillfälle, är avsevärt större än att bli hjälpt eller helad. Jag lade med djup beklämdhet märke till skaror av män, kvinnor och barn, som inte ens kunde komma nära scenen för att bli helade av Hinn. Scenariet kan bäst beskrivas som en vulgär uppvisning av ”de mest livsdugligas överlevande” med människor i en vansinnig massrörelse för att komma upp på scenen, så att de kan få uppleva att falla ned vid Hinns fötter.

Tragiskt nog, blev slutet för dem som kom till mötet i rullstolar, att de fick lämna det i samma fysiska tillstånd. Vissa lämnade mötet i tårar. Andra sa till mig, att de fick känslan av att Gud varken brydde sig om dem eller hade tid med att möta deras behov.

”Hinn hävdar inte bara att han fått människor att resa sig från sina rullstolar, att blinda har fått sin syn, att döva har fått sina öron öppnade, utan han hävdar också att han har helat åtminstone fyra personer från AIDS (Orlando Sentinel , 11 oktober 1987). Men när Susan Smith, som antagligen hjälper till med att dokumentera sådana helanden för Hinn, blir krävd på bevis för detta, blir hon undvikande på ett konstigt sätt.

När det gäller frågan om AIDS, blev hennes svar att de sista proverna ännu inte kommit in. När hon får frågan om en kvinna från Orlando, som påstods ha blivit botad från blindhet p.g.a. diabetes, ville inte Susan avslöja kvinnans namn. Susan förklarade sedan att kvinnans syn fortfarande kan vara dimmig och att hon fortfarande har diabetes, vilket ironiskt nog påskyndade problemet från början. ”Jag önskar att hon skulle sluta med insulin”, säger Susan. ”Det är det som gör dem blinda”.

Missförstå mig inte: Jag tror personligen på Guds helande kraft. Men om Gud faktiskt helar genom Hinn, är inte bevisen synliga. Var finns t.ex. de som har fått sina ögon eller sina ben tillbaka? Om Gud verkligen har använt Hinn till att hela många hundratal, som Hinn skryter om, varför har inte ens en enda lam trätt fram för att visa världen, att Hinn representerar den helige Andes verkliga kraft?

Benny Hinn har lämnat tre vittnebörd om helanden, för vilka läkares redogörelse och dokumentation finns, till Christian Research Institute (brev till CRI, september 1992) av de många hundra som han påstår har inträffat. Troligtvis är dessa de bästa bevisen som Hinn kan lämna, hans mest orubbliga fakta. Men enligt CRI:s konsulterande läkare, dr Preston Simpson, medicine doktor, är alla fallen dåligt dokumenterade och oordnade.

Fall 1: Cancer i grovtarmen. En noggrann undersökning av de medicinska redogörelserna som lämnats av Hinn, uppenbarar att den svårartade tumören hade blivit kirurgiskt borttagen (tillsammans med blindtarmen och åtta lymfknölar), snarare än att ett mirakulöst helande skett.

Fall 2: Lupus (hudsjukdom) och relaterade besvär. Detta är ett speciellt intressant fall, därför att lupus är känt för att gå över utan yttre påverkan under en tidsperiod av flera år. Detta gör att mirakulöst helande blir svårt att bevisa. Vad som kan bevisas är följderna av lupus – i detta fall skada på korsryggen, vilken definitivt inte blev helad.

Fall 3: Tumör i ryggraden och olika fall av cancer. Till att börja med hade plåtarna med CAT-bilderna på ryggraden blivit förstörda före det att skelettet kunde bedömas. Vidare avslöjar uppgifterna att ryggradstumören började krympa ihop före Hinns härjningståg till möten. Och slutligen var tumören fortfarande kvar – inte helad – månader efter det påstådda ”helandet”.

”Hinn hävdar att det finns ’hundratals’ bestyrkta helanden – men det står klart att om bevis som detta, är det bästa som Hinn kan uppvisa efter år av ’helandemöten’ – med en stab som arbetar vid varje möte för att dokumentera fall av helanden – då finns det inget trovärdigt bevis för att han någonsin har varit delaktig i ett äkta helande” (Christiany in Crisis , Hank Hanegraaff, sid 339-341).

N. Richardson

Med tillstånd från tidningen VANGUARD, utgiven av Christian Witness Ministries.
Detta är en del av en bok med titeln “Benny Hinn UN-MASKED”, som också kan beställas från CWM. Se deras hemsida

https://www.karlektillsanningen.se