FALSK ANDLIGHET

BENNY HINN: GUDS PROFET…ELLER…? DEL 1

Vem representerar han och vad lär han?

…ja, sanningen vacklar på torget…(Jes 59:14b). Förmodlingen kan inget annat bibelställe så exakt beskriva det nuvarande läget i den religiösa världen. Sanningen har blivit relativ. Den betyder olika saker för olika människor, även inom det vi kallar Biblisk kristendom. Jag menar inte skillnader i oväsentligheter, utan så gott som varje grundläggande lära är nu under belägring allt eftersom predikanter förvanskar Guds ord. Vi måste komma ihåg att det inte går att helga en lära genom att ofta använda namnet Jesus eller genom att det sker mirakel. Biblisk förvirring är ett mäktigt redskap som gör människor beredda att blint följa efter religiösa ledare. Det är så gott som omöjligt att skapa en kult utan att först introducera nya teologiska ideér som skiljer sig ifrån huvudströmmen.

Det är många delar som utgör början av en falsk kult, biblisk förvirring är det första. Det måste finnas en egocentrisk person med tillräcklig karisma för att dra människor. Människor varnas för att ifrågasätta denna ”Gudsman” p.g.a smörjelsen över hans liv. De ger alltid människorna en känslomässig anklagelse för att hålla dem i spänning. Han eller hon lovar människorna mycket som tack för deras lojalitet och stöd, och de undervisar alltid tillräckligt av den gamla sanningen för att öka förtroendet för sig själva.

Under det att gruppen blir stor och kraftfull gör själva tanken på framgång det nästan omöjligt att lämna gruppen. Det är en hypnotisk effekt genom ”synintryck, ljud och känslor” som karakteriserar dessa kultiska religiösa rörelser.

Om Benny Hinns tjänst representerar en ny kult, är upp till er att avgöra, men det är viktigt för ni att ni har fakta innan ni tar ställning. Låt oss undersöka Hinns undervisning. Det man måste utgå i från i sin undersökning är alltid Guds ord. Stämmer inte en lära med Bibelns klara sanning, avgör detta frågan.

Benny Hinns undervisning

Låt oss undersöka vad han verkligen säger och sedan titta i Skriften för att få bibliska fakta för varje ämne. Jag ber er att läsa noga, vad Hinn säger, så att det inte blir några missförstånd.

Ämne: Gud…:

Benny Hinn:”Gud Fader är en person, Gud Sonen är en person, Gud den helige ande är en person, men var och en av dem är en treeninghet i sig själv. Om jag kan chocka er, vilket jag antagligen gör – de är nio stycken…Gud Fader är en person med sin egen personliga ande, med sin egen personliga själ och sin egen personliga andliga kropp.

Du säger: ”Det har jag aldrig hört talas om”.

Benny Hinn:”Tror du kanske att du är i den här kyrkan för att höra samma saker du hört de senaste femtio åren? Du kan inte argumentera mot Ordet, kan du? Allt detta finns i Ordet”.

Inget ämne är av större vikt för den kristna kyrkan än det om Guds person. Gud är En — Gud Fadern, Gud Sonen och Gud den helige Ande. Skriften vittnar om en treenig Gud i perfekt enhet genom hela Bibeln. Att tala om att Gud Fader (Sonen och den helige Ande) har en personlig ande, en personlig själ och en personlig kropp motsäger fullständigt Guds ord och låter som undervisning från den ockulta världen. Den helige Ande är Guds Ande och Kristi Ande, hur kan då Fadern, Sonen och den Helige Ande var och en ha sin egen personliga ande.

Ämne: Jesus och satans natur…:

Benny Hinn:”Mina damer och herrar, ormen är en symbol för satan. Jesus Kristus visste att det enda sätt på vilket han skulle kunna stoppa satan, var att bli av samma natur som satan själv.

”Vad sa du? Vad är detta för hädelse?”

Benny Hinn:”Nej, hör här! Han tog inte på sig min synd. Han blev min synd. Synd är helvetets natur. Synd är vad som gjort satan. Ni vet, han var inte satan innan synd blev funnen hos honom. Lucifer var perfekt tills Hesekiel sa: ‘Synd blev funnen i dig’. Det var synd som gjorde satan. Jesus sa: ‘Jag ska bli till synd. Jag ska gå dit varifrån synden kommer. Jag ska inte bara ta del av det. Jag ska bli summan av det’. När Jesus blev till synd, mina herrar, tog Han allt från A-Ö och sa inget mer. Tänk på detta. Han blev till kött, för att kött skulle bli som Han. Han blev till död på det att de döende människorna skulle leva. Han blev till synd på det att syndare kan bli rättfärdiga i Honom. Han blev ett med satans natur så att alla de som har satans natur kan bli delaktiga av Guds natur”.

Detta ämne är lika viktigt som det om Guds person. New Age folk är villiga att acceptera att Jesus var en av de stora mästarna. Nästan alla religioner har Jesus instoppad någonstans mellan andra gudslika upplysare. Jesus Kristus är det eviga Guds ord och tog inte på sig någon natur som skulle besudla Hans person. Även kroppen av människosonen var helgad innan Han blev sänd in i världen.”Huru kunnen då I, på den grund att jag har sagt mig vara Guds Son, anklaga mig för hädelse, mig som Fadern har helgat och sänt i världen”. (Joh. 10:36)

Blev Jesus en syndare, eller tog han vår synd som ett ställföreträdande offer. Utan tvivel var det så att Han ”blev till synd” genom en ersättande handling och inte genom personlig synd. Paulus säger: ” Den (Jesus Kristus) som icke visste av någon synd, Honom har Han (Gud Fadern) för oss gjort till synd…” (2 Kor. 5:2)

Han blev inte synd från A-Ö, som Hinn säger. Han dog som vår ställföreträdare, som om Han hade varit den skyldige. Han tog inte på sig satans natur under tiden. Att vara någons ställföreträdare är något helt annat än att ta på sig någon annans natur. Kom ihåg, att Han inte var ställföreträdare för satan. Han var din och min ställföreträdare p.g.a satans rebelliska handling och förförelse och vår bundenhet till synden.

Kristi död var förebildad genom offren i templet i Gamla Testamentet. Dessa offer var givna som förebild av den kommande Messias och till att rena folket en gång om året från deras samlade synd. Jesus Kristus uppfyllde allt detta i sin död. ”Alltså var det nödvändigt att avbilderna av de Himmelska tingen renades genom sådana medel; men de Himmelska tingen själva måste renas genom bättre offer än dessa. Ty Kristus har icke gått in i ett allraheligaste, gjort av händer och som allenast är en efterbildning av det sannskyldiga, utan han har gått in i själva Himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte, oss tillgodo. Ej heller har han gått dit för att många gånger offra sig själv, såsom översteprästen år efter år går in i det allra heligaste med blod, som icke är hans eget.

Han hade annars måst lida många gånger allt i från världens begynnelse. I stället har han uppenbarats en enda gång, nu vid tidernas ände för att genom offret av sig själv utplåna synden. Och så som det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas så skall Kristus, sedan Han en gång har blivit offrad, för att bära våra synder, för andra gången, utan synd, låta sig ses av dem som bida efter Honom till frälsning”. (Hebr 9:22-28) Benny Hinns undervisning i detta ämne är djupt felaktig och ger en perfekt grund för kultisk utveckling.

Ämne: Små-gudar-teologin…

Benny Hinn: ”När du säger att du är frälst, vad är det då du säger? Du säger; ‘jag är en kristen’. Vad menas med det ordet? Det menas, jag är smord. Du vet väl vad ordet smord betyder? Det betyder Kristus. När du säger att du är en kristen så säger du att du är Mashiach på hebreiska. Med andra ord, du är en liten Messias som går på jorden. Det är en chockerande uppenbarelse. Vi har inte, nej, vi har inte en del av Honom springande runt i vår mage, så vi känner det som fjärilar i magen. Hans ande och vår andliga människa är ett, förenade. Det finns ingen åtskillnad, det är omöjligt. Den nya skapelsen är skapad i jämförelse med Gud i rättfärdighet och sann helighet. Den nya människan är i jämförelse med Gud, lik Gud, gudslik, fullkomlig i Kristus Jesus, den nya skapelsen är precis lik Gud. Låt mig uttrycka mig såhär; ”Ni är små gudar som springer runt på jorden”.

Få läror har orsakat större känslostormar för och emot, än denna lära om att vi är små gudar. Hinn vrider det uppenbarligen på ett sätt som de flesta förespråkarna inte har gjort. Hagin och Copeland (tillsammans med många andra) har skapat en ny världsbild bland sina efterföljare med detta begrepp.

Det har framkallat en arrogant och egocentrisk mentalitet bland dem som anammar denna falska lära. I stället för en ödmjuk och förkrossade ande, har detta givit oss en hel grupp av bekännande kristna som inte tar til sig någonting av vad andra säger till dem. Jag har träffat människor som sagt till mig att de inte bryr sig om vad aposteln Paulus har sagt och gjort. Karaktären av denna lära är stolthet, högmod och allt som tillhör den adamitiska naturen. Hinn säger också att vi är ”gudslika i anden, inte i köttet”, vilket ju ser ut att vara lite mindre arrogant, än det andra han har sagt. Icke desto mindre kvarstår samma förvirring.

Här är en annan beskrivning från Hinn av detta begrepp.

” De tror vi säger att vi i vårt kött är Gud, vi är inte Gud i köttet. Vi är gudslika i anden. Vi är fullkomliga i Kristus i anden. Vår andliga människa är gudslik. Den blev född av Gud. Det är en andevarelse. Det är detta jag talar om”.

Hinns delning av människans person är farlig. Människan är en förenad person och kan inte uppleva någonting i anden utan att det påverkar köttet och själen. Om vi är födda på nytt är hela vår personlighet förändrad. Vi syndar inte i köttet utan att besudla vår själ och ande. Inte heller kan vi vara gudalika i anden utan att också vara det i köttet. Sanningen är den att vi är frälsta genom den helige Andes verk i vår mänskliga ande som ger Gud makten över hela våra liv.

Paulus bad att vi skulle bli helgade till kropp, själ och ande och bevaras ostraffliga. ”Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. (1 Tess. 5:23) Vilken lära som helst som upphöjer människan till att bli en stolt och arrogant skapelse kommer från djävulen själv. Det är i hans natur. Gud kallar oss till ödmjukhet och förkrosselse, inte en ande av stolthet.

”Det offer som behagar Gud, är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta”. (Ps 51:19) Paulus var försiktig nog att säga; ”Ty vi äro de omskurna vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet”. (Fil. 3:3)

Ämne: Ande-människa given till den som tror…

Benny Hinn: ”När du blev född på nytt gav Gud dig denna helt nya varelse, som var skapad innan jordens grund var lagd. Efesierbrevet 1 talar om att Gud bokstavligt talat utvalde oss innan världens grund var lagd och där talas det också om en andemänniska…Er ande, mina damer och herrar, är gudslik; han är helt igenom gudslik…För det andra kommer denna andemänniska in i din varelse — hoppar in i vår kropp — vi blir födda på nytt. Hans ande; det som är fött av ande, är ande. Säg efter mig! ” Inuti mig finns en gudsmänniska!” Låt oss nu uttrycka oss bättre, låt oss säga, ”jag är en gudsmänniska. När du säger att du är en gudsmänniska så talar du inte om ditt kött och din själ; du talar om din andliga människa”. ”Nu vill jag att ni ska komma ihåg allt Jesus gjorde. Han gjorde så att vi kan ta emot det motsatta. Det som han gav upp, han sa; ”Ni ska ta emot det jag gav upp”. Nu är det så här: ”Jag bär hans namn här på jorden! Eller hur? Vad innebär det att ha Jesu namn? Med det menas, att ha hans ämbete!… Paulus sa att Jesus står framför tronen som Människosonen. Han kallade honom människan Kristus!…Är ni nu redo för verklig uppenbarelsekunskap? Okey! lyssna nu; Han la åt sidan sin Himmelska form. Dessa är de sju stegen från härligheten till korset. Han la åt sidan sin himmelska form! Varför? Så att jag en dag kan bli påklädd med den himmelska formen!”

Denna lära är uppenbarligen så ny att man undrar var den kommer ifrån. Läs noggrant, han säger att när vi blir ”födda på nytt”, en ande-människa, skild i från oss själva, som Gud skapade innan jordens grund var lagd, ”hoppar in i vår kropp”. I stället för att den helige Ande återupplivar vår mänskliga ande och förenar oss i Kristi kropp, säger Hinn att vi ska mottaga denna utomjordiska andemänniska som tar över vårt inre. Användandet av ordet utomjordisk är mitt eget, men jag tror att det är precis vad det handlar om. Möjligheten för demonisk aktivitet är mycket stor, när man börjar föreslå en andlig verksamhet skild från den helige Ande.

Aposteln Petrus talade genom den helige Ande och klargjorde: ”I som ären födda på nytt, icke av någon förgänglig säd, utan av en oförgänglig; genom Guds levande ord som förbliver. Ty allt kött är såsom gräs och all dess härlighet såsom gräsets blomster; gräset torkar bort och blomstret faller av, men Herrens ord förbliver evinnerligen. Och det är detta ord, som har blivit förkunnat för eder såsom ett glatt budskap”. (1 Petr. 1:23-25)

Jesus själv sa: ”Sannerligen, sannerligen säger jag dig; om en människa icke bliver född av vatten och ande, så kan hon icke komma in i Guds rike”. (Joh. 3:5) Aktiviteten i själen på en syndare som gör bättring är ett verk av den helige Ande. Att föreslå något annat strider mot ordet. Hinn använder uppenbarligen denna ”andemännisko-föreställning” till att lägga grunden för läran om att vi är ”smågudar”. Om Gud har skapat en ”andemänniska” utanför oss, som den troende mottager, så vi blir förändrade till att bli som denna ”andemänniska”, ett högre plan än bara bli befriade från synden.

Hinn antyder detta med andra ord genom att säga:

”När Jesus kom, gav han inte tillbaka till oss Adams ämbete. Han gav oss sitt ämbete. Det är därför änglarna upp till denna dag inte kan näpsa satan. Judas sa att inte ens Mikael skulle bära anklagelse mot djävulen. Varför? Därför att änglarna är idag lägre än satan, som har Adams ämbete. Men vi som medarvingar med Kristus i himmelen, är högre än Adam (bakgrundsröst säger: ”och änglarna”) och änglarna. Så idag kan inte änglarna tillrättavisa satan, men vi kan, för vi är på samma nivå som Sonen, på jorden”. ”Vi är inte Gud, vi är Guds barn. Vi är lika Gud i vår andliga människa, inte i vårt kött. Tacka Gud, att vårt kött ska dö och vi ska få en ny kropp. Bibeln säger att när vi ser Honom, ska våra kroppar bli lika Hans, emedan vår andliga människa redan är lik Honom”.

Det skulle tyckas att alla kristna borde känna igen denna typ av lära som en villfarelse av vår tro. Hinns ansträngning att som bevis återge ett skriftställe från Efesierbrevet 1 är miserabelt. Lägg märke till att denna bibelvers ”Såsom Han ju, förrän världens grund var lagd, har utvalt oss i Honom till att vara heliga och ostraffliga inför Honom”.(Ef. 1:4)

Det finns ingen grund alls i skriften för en undervisning som Hinns. Sådana begrepp försvaras vanligtvis med att vara ”kunskapens ord” eller ”profetiska ord”. Jag tror att de bäst benämns ”djävulsk lära”.

Paulus ord till Timoteus är klart passande: ”Ty till dem höra de män som innästla sig i husen och fånga svaga kvinnor som äro tyngda av synder och drivas av allehanda begärelser, kvinnor som altjämt hålla på med att lära, men aldrig kunna komma till kunskap om sanningen. Och såsom Jannes och Jambres stodo emot Moses, så stå dessa män emot sanningen, de äro människor som äro fördärvade i sitt sinne och icke hålla provet i fråga om tron”. (2 Tim. 3:6-8)

Ämne: Kunskapens ord…

Benny Hinn: ”Jag kommer ihåg när Gud gav mig kunskapens ord i början av denna tjänst. Jag missade nio av tio. Ingen annan visste det förutom jag själv. Nåväl, den helige Ande använder ett ofullkomligt kärl. Lyssnar ni? Vi är inte felfria. När du t.ex profeterar, så kan du ibland komma på avvägar; du måste vara tillräckligt öppen för att kunna säga att du missade detta. Ho, ho! Han missade det, han är en falsk profet!” Nej, han bara missade det. Bara för att du missar det — gudsmän gjorde missar hela tiden. Paulus missade, Moses missade, t.om Elia gjorde misstag, också Elisa missade. Allihop gjorde misstag. Som Elia när han gick omkring och sa, ”Låt mig få dö! jag vill dö! jag vill dö! Det är en hemsk miss. Petrus beslöt sig för att dra sig bort ifrån hedningarna; han misstog sig stort. Vi gör alla misstag, och om du inte gör misstag är du omänsklig. Den man som inte vet hur man säger `Jag har gjort en miss’, lita inte på honom. Hörde ni vad jag sa? Så – men ni ser, när gåvorna börjar, så börjar det lite ojämnt, men så småningom går det bättre och bättre och renare och mindre uppblandat. Så i dag med kunskapens ord — är jag bara öppen — jag missar nästan inte alls längre. Varför? Bara för att jag upptäckt hur jag ska fungera i det”.

Ingenting i Hinns undervisning är farligare än hans förmodade användning av ”den helige Andes gåvor”, utan att fullständigt förplikta sig till pålitlighet. Han sa att han missade nio av tio gånger under tiden han lärde sig att använda gåvorna. Nu säger han ”jag missar nästan inte alls längre”. Den helige Ande leker inte och Han missar aldrig att vara perfekt. Hinn antyder uppenbarligen att gåvorna är inlärda snarare än givna av den helige Ande. Den helige Ande förlänar oss gåvorna och de är perfekta när vi får dem. Att göra anspråk på en gåva av Anden och sedan säga att den är mindre än perfekt är att försvaga den helige Andes trovärdighet. Sådana profeter blev stenade i Gamla Testamentet.

Låt oss föreställa oss att han profeterade till över 100 människor till att börja med och nu lever 90 av dessa under falsk profetia, som de godtagit för att vara sann. Är inte dessa lika viktiga som denne man som säger; ”Döm mig inte, jag håller på att lära mig”. Nu säger han, ”Jag missar nästan aldrig”, men hur är det med dessa människor vars liv går i kras när han väl missar. Är dessa bara överflödiga människor som Hinn struntar i under det att han reser sig i storhet. Aposteln Paulus tar itu med denna samling för att skydda de oskyldiga som inte har något namn i Kristi kropp. Han säger: ”Ty den männen äro falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. Och detta är inte att undra på Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapar sig, att de likna rättfärdighetens gärningar”. (2 Kor. 11:13-15)

Jesus Kristus varnade för denna typ av falska tjänare: ”Ty människor, som falskeligen säga sig vara Messias, skola uppstå, så ock falska profeter, och de skola göra tecken och under för att om möjligt förvilla de utvalda. Men tagen I eder tillvara. Jag har nu sagt eder allt förut”. (Mark. 13:22-23)

Han sa att de skull komma i fårakläder: ”Tagen eder tillvara för falska profeter, som komma till eder i fårakläder, men invärtes är glupande ulvar. Av deras frukt skolen I känna dem. Icke hämtar man väl vindruvor från törnen eller fikon från tistlar?” (Matt. 7:15-16)

Han säger att vi skall känna dem av frukten, inte av deras tjänande. Frukt är deras karaktär eller deras lära. För många går efter ”det de ser, hör och upplever”, när de borde titta efter deras karaktär eller den djupare innebörden i deras budskap.

Benny Hinn uttalar en snabb dom över dem som ifrågasätter honom. Här är hans ord:

”Vi gör alla misstag, vi är alla benägna att göra fel. Men ve den man, och ve den tv-station, och ve den grupp som vill blotta en Guds man inför världen. Ni vet, jag ska säga er en sak. Jag hade inte tänkt detta, men den helige Ande är över mig, så jag tror jag ska…”Dagen kommer när de som attackerar oss kommer att falla döda ner. Ni säger; ”Vad sa du?” – ”Jag säger detta under Andens smörjelse. Ska jag säga er en sak? Kom inte vid Guds tjänare, det är livsfarligt. Ni tror ni kan göra vad ni vill med någon som har gjort misstag? `Kom icke vid min smörjelse!’

Om igen sätter Hinn sig själv över Guds ord. Paulus sa: ”Av dem som vilja profetera må två eller tre få tala, och de andra må döma om det som talas”. (1 Kor. 14:29) Varje profetia given av någon är ämne för bedömning av en rätt ledare i Kristi kropp. Detta skyddar oss alla i från de omogna och onda fantasier från odisciplinerade individer i kyrkan.

Vi kan diskutera de vilda upptåg som Benny Hinn kallar den helige Andes verk. En enda sak skulle räcka. Alla aktiviteter inom församlingskroppen borde bedömas genom att framhålla Nya Testamentets skrifter. När män blåser på andra för att ge dem den helige ande, borde vi ställa frågan ”Är detta ett bibliskt tillvägagångssätt att mottaga dopet i den helige Ande?” Varje verksamhet i kyrkan ska peka Jesus Kristus och ska vara efter det mönster som står i Bibeln.

Jesu Kristi tillkommelse och antikrists framträdande står båda för dörren. Att de utvalda löper en risk förstår vi när vi bevittnar förvirringen i religiösa kretsar. Väldigt få män är villiga att träda fram och vederlägga falska profeter. Världen och den liberala median har trängt sig in för att bedöma kyrkan. Aldrig har detta hänt tidigare. Vi har blivit till åtlöje pga att våra ledare inte har kurage att stå upp emot de stora ”tv-personligheterna.”

Följ inte människor, följ Jesus Kristus och endast Honom. Respektera bra ledare och styrk dem med dina böner och din kärlek. Bedöm allting utifrån Bibeln.

J. Chambers