DEN YTTERSTA DOMEN

EN MYCKET ÖVERRASKANDE QUIZ OM HELVETET

Bibeln varnar för att de som nu förkastar Guds nåd kommer att få stå till svars inför honom i domen en dag och bli förvisade till helvetet. Men visste du att många populära uppfattningar om helvetet faktiskt kommer från forntida hedniska myter och inte från Guds ord?

Kolla i den här frågesporten om du kan känna igen den bibliska sanningen och de mänskliga traditionerna. Efter frågorna kommer de rätta svaren – och hänvisningar till lämpliga bibelställen för vidare studium.

1. Enligt bibeln är människan:

a. En dödlig kropp som inhyser en odödlig själ
b. En ljudande våldsam sägen som inte betyder något
c. En förgänglig skapelse som är helt beroende av Gud för att existera

2. Två historiska händelser som bibelns författare oftast använder för att belysa Guds slutliga dom mot de ogudaktiga är:
a) Förvisningen från Edens lustgård och att Babels torn föll samman.
b) Jerusalems förstöring och besegrandet av den spanska armadan
c) Syndafloden och ödeläggelsen av Sodom och Gomorra.

3. Baserat på en faktisk händelse använder bibeln uttrycket ”evig eld” för att beskriva:

a) Brand som förstör för evigt (Sodom och Gomorra);
b) Brand som inte kan förstöra det som placeras i den (Sadrak, Mesak och Abed-Nego);
c) Brand som fortsätter att brinna för evigt (den brinnande busken och Moses).

4. ”Svavel” i ”eld och svavel” är:

a) En symbol för ett fruktansvärt smärta;
b) Brinnande svavel som kväver och förstör;
c) Ett konserveringsmedel som håller någon vid liv för evigt.

5. Betydelsen av att ”skära tänder” är överallt i bibeln:

a) Olidlig smärta och vånda
b) Tandköttsinflammation
c) Extrem vrede och fientlighet

6. När bibeln beskriver ”rök som stiger upp” för att varna för dom, bör vi tänka på:

a) Människor som får utstå fruktansvärd smärta
b) En fullbordad ödeläggelse eller förintelse.
c) Ett stängt område där cigaretter fortfarande var tillåtna

7. När bibeln talar om att rök stiger upp ”i evigheternas evigheter” betecknar det:

a) En oåterkallelig ödeläggelse
b) En medveten pina som aldrig tar slut
c) En batteridriven kanin som är kortsluten.

8. ”Masken” i uttrycket ”mask som inte dör” är:

a) En mask som livnär sig på något dött
b) En symbol för ett plågat samvete
c) Ett talesätt som står för eviga plågsamma själskval.

9. Överallt i bibeln betyder uttrycket ”eld som aldrig släcks” alltid:

a) Eld som brinner för evigt men aldrig bränner upp det som man placerar i den.
b) Eld som kommer från en vulkan
c) Eld som är oemotståndlig och därför förtär fullständigt.

10. Den definitiva framställningen i Gamla testamentet angående slutet för syndare visar att:

a) Gud kommer att anbringa eld och maskar i deras kroppar, så att de känner smärta för evigt
b) De kommer att bli som stoft under de rättfärdigas fötter
c) Inget av ovanstående

11. Johannes döparen varnade för ”en eld som aldrig släcks”, genom vilken Jesus ska:

a) Bränna upp ”agnarna”
b) Pina de förlorade för evigt och aldrig låta dem dö.
c) Rena syndare från allt ont och sedan låta dem komma in i himlen.

12. Jesus jämförde slutet för de orättfärdiga med:

a) Någon som bränner agnar, döda träd eller ogräs
b) Ett hus som förstörs av en stormvind eller någon som krossas under ett stenblock
c) Allt ovanstående

13. Jesus beskrev personligen Gehenna (helvetet) som en plats där:

a) Gud kan fördärva både själ och kropp
b) Gud kommer att bevara själen i evig vånda
c) Satan regerar över sina onda undersåtar och plågar fördömda människor.

14. Uttrycket ”evigt straff” betyder:

a) Straff som äger rum i den kommande tidsåldern snarare än i detta livet
b) Evigt liv i fasansfull vånda och smärta
c) Straff som har eviga följder
d) (a) och (c) men inte (b)

15. Sammanhanget och ”poängen” i berättelsen om den rike mannen och Lasarus handlar om:

a) Det som händer med de ogudaktiga efter uppståndelsen och domen
b) Vikten av att lyda Gud medan möjlighet finns
c) Detaljer om ”mellantillståndet” mellan döden och uppståndelsen

16. Paulus skriver i alla sina brev att de förlorade kommer att:

a) Gå till helvetet och brinna levande för evigt.
b) Dö, gå förlorade, och straffas med evigt fördärv
c) Gå till himlen men hata det varje minut

17. Nya testamentet använder adjektivet ”odödlighet” för att beskriva:

a) Själen hos varje människa, god eller ond
b) De frälstas kroppar vid uppståndelsen men inte deras som går förlorade
c) Ingen människa nu eller i framtiden

18. De judisk-kristna böckerna Hebreerbrevet och Jakobs brev ställer frälsningen i kontrast till:

a) Oändlig medveten pina
b) Oundviklig tillintetgörelse
c) Att ”somna in lugnt och stilla”

19. Petrus brev säger att de förlorade kommer att:

a) Brännas upp till aska som Sodom och Gomorra
b) Gå under som djur
c) Båda ovanstående

20. Johannes tolkar sin vision av ”eldsjön” i Uppenbarelseboken som:

a) En bild av obeskrivlig, evig pina
b) En plats som eskimåer skulle vilja besöka
c) Den andra döden.

KOLLA DINA SVAR MOT BIBELN

1. Jag hoppas att du markerade (c). Enligt bibeln är människan en förgänglig varelse som är helt beroende av Gud för att existera.

Uppfattningen att din dödliga kropp inhyser någon slags odödlig själ hade sitt ursprung hos de hedniska grekerna och blev populära genom filosofer som Sokrates och Platon. Orden ”En ljudande våldsam sägen som inte betyder något” kom från Shakespeare´s uppdiktade Macbeth, inte från Guds ord.

1 Mos. 2:7; Ps. 103:14-16; Rom. 6:23; 1 Tim. 6:16.

2. Det rätta svaret är (c) igen. Bibelns författare pekar tillbaka på syndafloden och ödeläggelsen av Sodom och Gomorra för att beskriva det öde som väntar de förlorade.

Adam och Eva gick levande bort efter att de förvisats från Eden, vilket ingen som kastats i helvetet någonsin kommer att göra, och bibeln säger inte att Babels torn föll samman. Jerusalems förstörelse och besegrandet av den spanska armadan är inte berättigat här heller.

Angående syndafloden, se 1 Mos. 6-9 och 2 Petrus 3:5-7. Beträffande Sodom och Gomorra, se 1 Mos. 19:24-29 och 2 Petrus 2:6 och Judas 7.

3. I bibeln betyder uttrycket ”evig eld” alternativ (a), eld som förstör för evigt, som med Sodom och Gomorra.

Populär tradition säger att helvetet kommer att vara som Moses brinnande buske, som aldrig slocknade, eller den icke-förtärande elden som fienderna till Sadrak. Mesak och Abednego kastade dem i. Men bibeln varnar för att helvetet är en förtärande eld som fördärvar både kropp och själ.

Judas 7; Matt. 25:41; Matt. 10:28.

4. Denna gång är (b) bibliskt. ”Svavlet” i uttrycket ”eld och svavel” är brinnande svavel som kväver och förstör.

Bilden kommer från ödeläggelsen av Sodom, som brändes upp fullständigt. Gud är kärlek, inte någon som pinar i evighet. Bibeln menar verkligen vad den säger att syndens lön är döden!

1 Mos. 19:24-25; 5 Mos. 29:22-23; Ps. 11:6; Hes. 38:22; Upp. 14:10; Rom. 6:23.

5. Säkert en överraskning! Överallt i bibeln betyder ”skära tänder” (c) extrem vrede och fientlighet
Bilden av människor som skär sina tänder i oändlig pina har mer att göra med Dantes Inferno (helvete) än med bibeln. Vi får givetvis lära oss om tandköttsinflammation hos tandläkaren.

Job 16:9; Ps. 35:16; Ps. 37:12; Ps. 112:10; Klag. 2:16; Apg. 7:54; Matt. 13:43, 49-50; Matt. 22:13-14; Matt 24:50-51; Matt. 25:30; Luk. 13:28.

6. Ännu en gång är (b) bibliskt. Rök som stiger upp symboliserar en fullbordad ödeläggelse eller förintelse, om vi låter skrift tolka skrift.

Detta talesätt kommer också från förintelsen av Sodom och Gomorra, och förekommer senare i både Gamla och Nya testamentet. Helvetet kan mycket väl innebära medveten plåga, men medvetet lidande kommer att bli enligt Guds fullkomliga rättvisa och kommer att upphöra när både kropp och själ dör i helvetet. (Du gissade väl inte på det med cigaretterna, va´?)

1 Mos. 19:27-28; Jes. 34:10-15; Upp. 14:11; Upp. 18:17-18; Mal. 4:1-3.

7. Se efter själv! När bibeln talar om rök som stiger upp ”i evigheternas evigheter ” betyder det (a) en oåterkallelig ödeläggelse.

Den batteridrivna kaninen kommer från leksaksreklamen – den är inte mer biblisk än det andra alternativet, tanken på medveten pina som aldrig tar slut.

Jes. 34:10-15; Upp. 14:11.

8. En annan stor överraskning för de flesta! ”Masken” i uttrycket ”mask som inte dör” är (a) en mask som livnär sig på något dött, tills inte något finns kvar livnära sig på.

Tanken på eviga plågsamma själskval har sitt ursprung hos forna hedniska grekiska filosofer, som också trodde att människan hade en ”själ” som aldrig kommer att dö. Mera ömsinta traditionalister beskrev senare ”masken” som ett plågat samvete. Om de hade läst Jesaja 66:24 i sitt sammanhang , kunde de ha undvikit missförståndet redan från början.

Jes. 66:24; Mark. 9:47-48.

9. Denna gång är (c) rätt svar. Uttrycket ”eld som aldrig släcks” betyder alltid i bibeln eld som man inte kan stå emot och som därför förtär fullständigt.

Långt efter Kristus uppfann vissa kyrkofäder doktrinen om helvetet som en eld som brinner för evigt, men aldrig bränner upp det som placeras i den.

Jes. 1:31; Jer. 4:4; Jer. 17:27; Hes. 20:47-48; Amos 5:5-6; Matt. 3:12; Jämför med mänsklig eld som kan släckas, vilket nämns i Hebreerbrevet 11:34.

10. Ingen överraskning här om du valde (b). Gamla testamentets sista bok beskriver slutet för syndare som stoft under fötterna på de rättfärdiga.

Långt efter Malaki presenterade den apokryfiska boken Judit den icke-bibliska tanken att Gud kommer att anbringa eld och maskar i människors kroppar, så att de kommer att känna smärta för evigt.

Malaki 4:1-3.

11. Johannes döparen varnade för ”en eld som aldrig släcks”, genom vilken Jesus skulle (a) bränna upp ”agnarna”. Inte överraskande, eftersom eld som inte kan släckas gör exakt det som vi förväntar att eld ska göra!

Genom att förbise biblisk sanning hävdade vissa senare teologer att Gud kommer att plåga de förlorade för evigt och aldrig låta dem dö, medan andra förde fram teorin att Gud kommer att rena syndare från allt ont och sedan låta dem komma till himlen. Båda teorierna har förespråkare i vår tid, men ingen av dem återspeglar bibelns undervisning.

Matt. 3:12.

12. Jesus jämförde slutet för de orättfärdiga med någon som bränner agnar, döda träd eller ogräs, och sa också att det kommer att bli som ett hus som förstörs av en en stormvind eller någon som krossas under ett stenblock som faller ner. Har du prickat för (c) här så har du rätt.

Matt. 3:12; Matt. 7:19; Matt. 13:30, 40; Matt. 7:27; Luk. 20:17-18.

13. Alternativ (a) är rätt på den här frågan. Jesus beskrev personligen Gehenna (helvetet) som en plats där Gud kan fördärva både själ och kropp – hela människan.

Bibelns helige och kärleksfulle Gud som älskade syndare hela vägen till korset kommer absolut inte att bevara själen i evig vånda. Å andra sidan, om du föreställde dig Satan som regerar över sina onda undersåtar och torterar fördömda människor, så kanske du har sett för mycket på sena sändningar på TV!

Matt. 10:28.

14. Om du valde alternativ (c) är du inne på rätt spår. Genom att beskriva straffet i helvetet som ”evigt”, säger bibeln oss att det är ett straff som äger rum i den kommande tidsåldern, snarare än i detta livet, och också att dess följder kommer att vara eviga.

Man finner inget i bibeln om ett evigt liv i fasansfull vånda och smärta. Jesus varnar för evigt straff – vilket Paulus vidare förklarar som evigt fördärv.

Matt. 25:46; 2 Tess. 1:9.

15. Sammanhanget och ”poängen” i berättelsen om den rike mannen och Lasarus gäller (b) vikten av att lyda Gud medan möjlighet finns.

När man läser detta avsnitt noggrant, blir de flesta människor överraskande av att finna att sammanhanget i Jesu liknelse inte har något att göra med vad som händer med de orättfärdiga efter uppståndelsen och domen, eller ens om ett s.k. mellantillstånd (vilket inte nödvändigtvis är det samma som det som äger rum efter uppståndelsen och den slutliga domen).

Se Luk. 16:9-16 för sammanhanget och Luk. 16:31 för ”poängen”.

16. Det är alternativ (b) igen. Överallt i sina brev säger Paulus att de förlorade kommer att: (b) dö, gå förlorade och straffas med evigt fördärv.

Om du valde (a) ”gå till helvetet och brinna levande för evigt,” kommer du verkligen att bli överraskad när du letar efter något sådant i Paulus brev. Alternativ (c) är fel, eftersom alla som slutligen lever i Guds eviga rike kommer att njuta av varje ”minut” i en oändlig evighet!

Rom. 6:23; Rom. 2:12; 1 Tess. 5:2-3; 2 Tess. 1:9; 1 Kor. 3:17; Fil. 1:28; Fil. 3:19.

17. Nya testamentet använder adjektivet ”odödlig” för att beskriva (b) de frälstas kroppar vid uppståndelsen men inte deras som går förlorade.

Vissa filosofer under Paulus tid lärde ut att varje människa har en odödlig själ – en doktrin som senare smög sig in den kristna församlingen, men som nu mer och mer förkastas som obiblisk. Det var också en del andra sa att ingen någonsin kommer att bli ”odödlig” eller oförgänglig. Bibeln avvisar båda dessa villfarelser, när den förkunnar att liv bara finns i Kristus, men lovar att alla som verkligen tror på honom kommer att leva i evighet! Du gör alltid rätt i att komma ihåg, att bibeln alltid tillskriver de frälsta odödlighet, aldrig de förlorade, alltid i uppståndelsen, aldrig nu och alltid i en förhärligad kropp, aldrig som en ”själ” eller ”ande” utan kropp.

1 Kor. 15:54-57: 2 Tim. 1:10; 1 Joh. 5:11-13.

18. Valde du (b)? Bra! De judisk-kristna böckerna Hebreerbrevet och Jakob ställer verkligen frälsningen i kontrast till oundviklig tillintetgörelse.

Läs varenda ord och du kommer aldrig att finna en antydan om oändlig medveten pina. Att ”somna in lugnt och stilla” är poetiskt, men kommer från den walesiska poeten Dylan Thomas snarare än från bibeln.

Hebr. 10:27, 39; Hebr. 12:25, 29; Jakob 4:12; Jakob 5:3, 5, 20.

19. Alternativet (c) är rätt. Petrus brev säger tydligt att de förlorade kommer att brännas upp till aska som Sodom och Gomorra och kommer att gå under som djur.

2 Petr. 2:6, 12; 2 Petr. 3:6-9.

20. Johannes är noga med att definiera ”eldsjön” i Uppenbarelseboken som (c) den andra döden.

Läs från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken och du kommer aldrig att finna en framställning av obeskrivlig evig pina. Kommer det som en överraskning?

Upp. 20:14; Upp. 21:8.

Edward William Fudge

Artikeln är översatt och publicerad med tillstånd av författaren.

För en grundlig efterforskning av allt som bibeln säger om de förlorades öde, kanske du vill läsa The Fire That Consumes, av Edward William Fudge. Denna utförliga bok har medfört att evangeliskt kristna över hela världen har tänkt om angående läran om helvetet.