GNOSTICISM - GIFTET SOM DÖDAR

GNOSTICISM – GIFTET SOM DÖDAR KAPITEL 2

GNOSTICISM

Själva ordet gnosticism frammanar tanken på halvt mystiska män sittande i dunkla rum fördjupande sig i forntida texter och skrivelser, och som söker sanningens innersta väsen i dammiga böcker. I själva verket fanns denna undervisning långt före kristendomens bildande. Idag finns den också bland de mest inflytelserika nya idéerna. Dess influenser är inte begränsade till de långa dammiga bokhyllorna i något gammalt glömt universitetsbibliotek, utan ses och hörs världen över.

En stor mängd information om gnosticism finns lätt tillgängligt. Många böcker och artiklar i ämnet har skrivits och kan fås på vilken kvalitetsbokhandel eller bibliotek som helst. Gamla manuskript som härleder till gnosticism från den tidiga Församlingens tid kan också fås, och som ger stor insikt i gnosticismens undervisning och influens i världen och speciellt i den kristna Församlingen.

W.H.C. Frend skriver att,

”under andra århundradet var gnosticismen en världsvid rörelse.”
Gnostiska sekter poppade upp över hela världen.

Jaques Laccariane säger,

”så snart den gnostiska tanken föddes, spreds den längs orientens stora vägar” (The early church, W.H.C Frend, Hodder & Stoughton, London, 1965).

Sedan den tiden har gnosticismen inkräktat på världens stora religioner och inte minst på kristendomen. Fastän gnosticismen verkar vara ett sammansatt tankesystem, är den i själva verket helt enkel och kan ganska lätt definieras och förstås. Följande försök att framställa och förklara några av de grundläggande gnostiska tankarna kommer att hjälpa en del kristna att vara på vakt emot ”läromässiga vindar” som blåser genom den kristna Församlingen. Församlingens största utmaning idag är att skilja mellan gnostiska tankar och kristna tankar.

Vad är gnosticism ? Enligt Webster är det:

”ett ockult frälsningssystem…som betonar (kunskap i andliga ting) som väsentligt… och som kombinerar idéer från speciellt mytologi, gammal grekisk filosofi, forntida religioner och slutligen kristendom”, (Webster’s new world dictionary, Simon & Schuster, inc, 1988, s.577).

Den läromässiga kärnan inom gnosticism är huvudsakligen en form av mystiskt religiösa eller filosofiska lärosatser som andra anhängare och en del tidiga kristna sekter spred och som den tidiga Församlingen starkt avvisade som villolära.

De som tror på gnosticism kallas gnostiker. Ordet ”gnostisk” kan härledas från det grekiska ordet gnostiko eller gnosis (inre mystisk kunskap). Gnostikerna tror att ”gnosis” är subjektiv (förnimbar i sinnet eller i känslorna) kunskap av den gudomliga del eller gnista i varje människa som behöver upptäckas för att erfaras. De tror att den gudomliga gnistan ursprungligen kom från ”ljusets rike” (totalt avskiljt från världen och den mänskliga naturen), och har sin boning i människans själ och hålls i fångenskap av den mänskliga naturen (demoners verk). Det enda sättet att frigöra den gudomliga gnistan är genom gudomlig ”uppenbarelse- kunskap”, som upplevs invärtes i anden. De tror också att endast när den omedvetna anden i människan väcks genom uppenbarelse från ”ljusets rike” kan hon få erfara sitt verkliga jag — guden inom sig.

Enkelt förklarat:
Gud är invärtes och väntar på att bli uppenbarad. All utvändig influens (materia) är ond. Endast via ditt sinne eller dina känslor kan du finna guden inom dig. Det finns inga yttre kontrollmöjligheter som du kan pröva mot, endast dem som anden i ditt inre bestämmer när du går vidare i din uppenbarelse.

GNOSTICISMENS KÄNNETECKEN

Människan är av samma natur som Gud
Så snart som människan genom ”gnosis” (självkännedom) upptäcker och frigör den instängda gudomliga gnistan (anden) påbörjar hon en mystisk upphöjelse till gudomlig natur och vidare in i ”ljusets rike”. Genom gudomlig uppenbarelse- kunskap som hon upplever invärtes, blir människan medveten om sitt ursprung hos Gud, sitt gudomliga väsen och sitt upphöjda slutmål helt och hållet Gud. Människans omedvetna inre (den oväckta inre anden) är jämställt med Gudomen, dvs har samma natur eller väsen. Detta är kärnan i den gnostiska tanken, vilket har lett till att den skapade varelsen har blivit gudomliggjord, ärad och tjänad mer än Skaparen.

Elitism

Den mystiska ”gnosis” (eller kunskap) är endast utlärd till eliten de som har en speciell kapacitet utöver förnuftets. och den mänskliga naturens kraft. Enligt gnostiska skrifter blev denna speciella kapacitet meddelad genom en bud- bärare som hade med sig en ”ljus-gnista” från ”ljusets rike” redan före världens skapelse. Gnostikernas mål är frigörelsen av den inre människan i kraft av gnosis (inre kunskap) och hennes återvändande till sitt ursprungliga ”ljusrike”. Det tycks finnas en speciell ”plats” för ett speciellt ”folk” som är utkallade eller utvalda. På detta viset uppstår den andliga elitismen. Det är denna gnostiska tanke som finns bakom Latter rain-rörelsens villfarande undervisning. (Detta kommer att tas upp mer omfattande i kap 3).

Intuitiv

Det gnostiska konceptet av Gud fastställs genom djupgående upplysning och en subjektiv (genom sinnet eller känslorna) uppenbarelse som upplevs ”om Gud”. Konceptet avvisar en yttre tro på Guds person. Referenspunkten för gudomlighet är i dig själv. Gnostisk uppenbarelse måste särskiljas från kristen uppenbarelse pga den inte är rotad i historien och överförd genom Bibeln. Den är snarare insikten i jagets mysterium. Mysticismens mörka moln som överskuggar den kristna Församlingen kan med lätthet spåras tillbaka till gnostikernas ”insikt i jagets mysterium”.

Självinsikt

Gnostikerna tror att gnosis (självinsikt) är återlösande (frälsande) och som sådan måste upptäckas och bli erfaren. Som ett resultat av gnosis, upptäcker människan subjektivt* som en del av skapelsen, sin förening med den upphöjde Guden. Hon upptäcker att hennes liv är odödligt och att hon är en fortlöpande manifestation av det ljus och den gud som bor i hennes inre jag. Man anser att denna kunskap har en återlösande kvalitet som tar anden i människan till det ursprungliga ljusrike som är fullheten i Gud.

Omdefiniering av den nya födelsen

Kärlek och frälsning anses vara uppenbara följder av ”gnosis”. Endast kunskap utan *subjektiv verklighet ger intellektuell upplysning som kommer från förnuftets styrka och måste undvikas därför att den trycker ner den gudomliga verklighetens gnosis. Det enda verkliga beviset på gudomlig frälsning kommer inifrån människans egna självmedvetande. Det är i upplevelsen av den inre gnosis som gnostikern ”föds på nytt”. Den återlösande kvaliteten i människan får inte sökas i Guds inkarnation i Kristus genom Jesu Kristi offer, i Bibeln eller i tro genom nåd, utan snarare i den självmedvetna platsen som är hennes egen gudomlighet. Med andra ord, djupet av gudomlig självmedvetenhet är källan och beviset för gnostikerns ”nya födelse”. *Subjektiv: Baserat på inre upplevelse och tolkning i motsats till yttre fakta och verklighet.

Gudomlighet

För gnostikern blev mysteriet i Gud avslöjat (åtminstone i hemlighet) redan före Jesu Kristi födelse och tom före det att Bibeln blev nedtecknad. I själva verket påstår man att det var uppenbarat och nedlagt i människan redan före världens skapelse. Därför är gnosis (självinsikt) det enda sättet för människan genom vilket hon kan erfara Gud. Som ett resultat kommer hon att uppleva och erfara den Gudomliga gnistan inom henne själv och veta att hon är en medlem av Eliten — en ”Guds uppenbarade Son”.

Sammanfattning

Den som upphöjer och lovar den gudomliga gnistan inom sig själv över allt annat och uppriktigt tror att evigt liv endast finns i det gudomliga elementet inom sig kan vara förvissad om att komma i harmoni med hela livet och därigenom medvetandegöra den gudomliga gnistan och på detta sätt odödliggöra sin själ…Genom lydnad till den gudomliga lagen uppnår människan Kristuslikhet, blir en Guds son (Jaques Lacarriere, The Gnostics, Peter Owen, London, 1977, s.43). Gnostikern strävar efter att finna Gud inom det skapade, dvs i ”jaget” i stället för i Personen, Kristus Jesus, som är Skaparen. Detta strävande slutar i *panteism.
*Panteism :Ingen åtskillnad mellan Skaparen och det skapade.

Förvirrande trender

Tyvärr gör gnostiska trender framsteg på ett alarmerande sätt inom den kristna Församlingen. Så tidigt som under andra århundradet infiltrerade gnosticism den kristna teologin. Sedan den tiden har den gradvis trängt in i Församlingen och nu, i denna sena tid, exploderar den inte bara inom Församlingen, utan också inom profana institutioner.

Världen håller på att förberedas för en förhärskande gnostisk religiös form, ett Nytt Andligt Stånd, som kommer att härska över en stor del av världen före Kristi återkomst. Därför att vissa ”populära” teologiska koncept inte kollas upp och underställs strikt biblisk granskning, får gnosticismen fäste. Som ett resultat av nya teologiska tankar ändras ursprungliga bibliska lärosatser kraftigt till såbäddar för gnosticism. Nedanstående påståenden (ursprungligen i tabellform) är bearbetade från: Which Jesus do you follow? av M. Dauer.

Ursprunglig Biblisk kristendom

Baserat på : Guds Ord

Erkänner : Jesu Kristi Gudom

Tror : Människan är i grunden syndig, och endast Gud kan göra någonting åt ondskan i henne.

Ger äran till: Gud

Tro på : En personlig Gud som är helt igenom Gud.

Frälsning : Andlig pånyttfödelse som äger rum när en individ kommer till tro på Jesu Kristi Gudom, erkänner synden i sitt liv och väljer att följa Kristus och omvänder sig från sin synd enligt Bibeln
.
Tro baserat på : Guds Ord.

Svaret : Jesus Kristus enligt Bibeln.

Kristus : Jesus Kristus, den ende sanne Guden och fullkomlig människa.

Bibeln : Ingenting får läggas till och ingenting får tas bort ifrån Bibeln. Den är Guds fullständiga Ord.

Tillhörighet: Herren Jesus Kristus enligt Bibeln.

Gnostiska/New Age-tankar

Baserat på : Människoord

Erkänner: Människans gudomlighet

Tror : Människan är god och på rätt väg

Ger äran till : Jaget

Gud : Tro på gud eller en stor kraft eller energi eller Ett Sinne.
En opersonlig gud som är både god och ond.

Frälsning : Andligt uppvaknande som inträffar när en individ
upplever ”sin egen gudomlighet”.

Tro baserat på : Erfarenhet

Svaret : Att finna jaget eller guden inom sig själv och sträva med ”gärningar”.

Kristus : En ställning för alla deltagare som förtjänar det. Uppnås genom ”jaget”, ”erfarenhet”och ”gärningar”.

Bibeln : Man väljer och vrakar bland Bibelord som passar ens syften. Man säger att Bibeln kan ”tolkas” på många olika sätt. Esoterisk, för att säga vad man än vill
.
Tillhörighet : Till jaget eller en gud genom en passiv eller känslomässigt upplevd form av religion.

….som okunniga och obefästa människor vrångt uttyda, såsom de och göra med de övriga Skrifterna, sig själva till fördärv (2 Petr 3:16).