GNOSTICISM - GIFTET SOM DÖDAR

GNOSTICISM – GIFTET SOM DÖDAR KAPITEL 3

ETT GNOSTISKT EVANGELIUM?

Efter att ha definierat och illustrerat den läromässiga kärnan inom gnostisismen, kan vi nu effektivt identifiera den gnostiska tanken när den dyker upp i Församlingen idag. Det finns ett växande nätverk som omfattar löst sammanlänkade grupper med ett gemensamt gnostiskt tema. De omnämner sig själva på många olika sätt. De använder namn som låter bibliska, som t ex *”Övervinnare”,”Förstlingsfrukten”, ”Guds uppenbarade söner”, ”De utvalda”, ”Ett nytt släkte”,…”Människosonens kompani” och till och med ”Gossebarnets kompani”. Dessa grupper kan vara involverade i ett brett undervisnings- spektrum från *Profeter och Apostlar , Återupprättelse, Riket-nu-teologi och i det mest ödesdigra av allt — New Age-filosofi.

*De engelska termerna är: Overcomers-The first fruits-The elect -A new breed-Son of man company-The manchild company.
*Prophets and Apostles-Restoration-Kingdom now theology

Trots att man skiljer sig åt i hur man verkar, har dessa grupper ett gemensamt ursprung i tre typer av undervisning: *The Latter-rain movement, the New Order och the Rosicrucian order (Rosencreuzordern). Vi ska detaljstudera dessa tre grupper, och när vi gör det, kommer den underliggande gnostiska filosofin att bli uppenbar. Kom ihåg, det väsentliga inom Gnostisismen är att finna din gudomlighet — guden inom dig, genom subjektiva upp- levelser.*Latter-rain (Särlaregn) rörelsen.

Latter-rain rörelsen
De flesta av pingströrelsens historieböcker daterar den historiska pingst- väckelsen Latter-rain rörelsen till 1948 och dess geografiska ursprung tillskrivs North Battleford, Canada. Dess begynnelse var explosiv bland pingstvännerna och som en löpeld spred den sig snabbt genom Nordamerika och många platser världen över (även i Sverige). Rörelsen kännetecknades av många helanden och mirakulösa fenomen…Det var en betoning på andliga gåvor som skulle tas emot genom handpåläggning (Dictionary of Pentecostal and charismatic movements, Zondervan publishing house).

Ledarna upplevde att Gud gav Församlingen i denna sista tid, stor insikt i Guds sinne genom profetiska uppenbarelser och manifestationer. Under väckelsens utbrott började man att praktisera apostel och profet tjänsterna. ”Tjänsterna var inte begränsade till att utforska Bibelns mysterier utan omfattade avslöjandet av människors liv och hjärtan”(Dictionary of Pentecostal and Nya uppenbarelser inom den andliga världen framträdde — samtal med änglar, gudomliga besök, och utomkroppsliga upplevelser.

Faror
Uppenbarelsen av ”ett någonting nytt” eller att man fick erfarenhet antingen genom att *allegorisera Bibeln eller genom personlig profetisk uppenbarelse överdrevs kraftigt och tog över vad som i början tycktes vara Guds verk. Vittnesbörden visar att väckelsen började bra. Tyvärr, i vissa avgörande hänseenden, slutade den i missbruk och avfall, och påvisade därmed ännu en gång behovet av undervisning i sanna Bibliska lärosatser.
*Allegorisera: finna en underliggande mening i en given text.

Latter-rain rörelsen hade ett allmänt känt rykte om att ha fört in ett antal underliga lärosatser. Ursprunget till dessa lärosatser, som inte har någon röd tråd grundad i Bibeln utom där Bibeln har tillämpats utom sammanhanget, kan utan någon som helst tvivel spåras tillbaka till det ockulta.

Denna undervisning är undantagslöst förknippad med vad som tycks vara övernaturliga manifestationer, vilka när de undersöks, är karaktäristiska beskrivningar av det ockulta. Det finns bevis för att tillsammans med Latter-rainväckelsen kom ett häftigt utbrott av subjektiv teologi som fokuserade på människan, hennes känslor, fantasi och ingivelse framför den objektiva och Skriftenliga erfarenheten av sanningen.

Denna nya betoning inledde ett nytt sätt att vara en kristen (paradigmskifte) . Den första (paradigmen), den bibliska synen på Kristus byttes ut eller förändrades, och medförde att kristna blev mottagliga för absurda subjektiva intryck av Kristus, upplevelser och egna idéer. För att hålla kvar efterföljarnas intresse fördes och förs ständigt nya idéer och uppenbarelser fram.

De flesta personer som på något sätt har haft sin bakgrund inom pingströrelsen har alla blivit påverkade vid något tillfälle i deras liv av Latter-rain rörelsen. Det har funnits många uppriktiga människor som har upplevt att de var delaktiga i Guds verk i den sista tiden och som ivrigt tog del av den frukt som erbjöds. Sedan 1948 har påverkan från Latter-rain spridit sig i Församlingar, Bibelskolor, evangelisation och kristen television. Omfattningen av dess influ- ens gör det så mycket svårare att varna för de inneboende faror som Latter-rain undervisningen medför.

Som ett resultat av Latter-rain undervisning i den kristna Församlingen finns två grundläggande tankeströmningar sida vid sida. Ibland är det svårt att urskilja den ena från den andra. Som ogräset och vetet har de växt upp tillsammans. Endast genom Guds skrivna ord kan en sann urskiljning ske. Den första strömningen är ”gnostisk” tankeinspiration från många falska apostlar och profeter. Den andra är ”biblisk kristen” – tankar från den Heliga Skriften. Det är den gnostiska tankeströmningen som delar den kristna Församlingen i två delar.

Avvikelser
Här är några av de förrädiska lärosatser som Latter rain-brödraskapet har populariserat:

Positiv bekännelse och framgångsbudskap
(Hagin, Copeland, Capps, Price)
Återupprättande – apostlar, profeter och ”den inre rösten”
Herdestyre/förbund (Simpson, Godwin, Mumford)
Riket nu-teologi (Paulk, Hamon)
Guds uppenbarade söner (Cerullo)

Det finns många mer namn och nya sätt på vilka dessa strömningar flyter samman. Trots denna falska undervisning har många över hela världen tagit emot Jesus Kristus som frälsare. Likväl, genom denna villfarande undervisning har många kristna blivit, eller riskerar att bli indragna i en form av religion som alltför ofta kan beskrivas som kultisk eller ockult.

Profeter och The New Order (Ny andlig utveckling)
Idag med uppkomsten av nya ”profeter” och ”apostlar”, hör vi terminologi som är klart oskriftenlig. Likväl används tillräckligt många Bibelcitat för att göra undervisningen välsmakande för den okunnige kristne.

Upphöjandet av profeter och apostlar blev helt klart en vägröjare för enskilda personer att missbruka Bibeln. Det tillät vissa att ge det ”talade ordet” jämlikhet med Bibeln.

”Det kan inte göras ett större misstag” varnade många…The Assembly of God’s generalsekreterare, J Roswell Flower varnade för ”förutsägande profetior som resulterat i outsäglig olycka varhelst dessa fått fritt utrymme”. Flower var välinformerad i pingströrelsens historia och erinrade sig otaliga profetior som inte uppfyllts. Latter-rains ”nya andliga utveckling” var i själva verket ingenting nytt. Grunden hade lagts tidigare med läxor som lärts genom dyrbara misstag. Nu tycktes en ny generation vilja upprepa alltsammans (The Assemblies of God, A chapter in the story of American Pentecostalism, vol 2, Edith Blumhofer).

Denna ”nya andliga utveckling” har överlevt och har påverkat pingströrelsens historiska inriktning. Hela tiden har det funnits växelverkan mellan frälsnings/helande väckelserna och den karismatiska rörelsen under de sista 40 åren. Nu, en generation senare, möter vi samma situation som våra förfäder mötte, men nu har den förvärrats pga massmedia, telekommunikation, stora konferenser och starka sammankopplade nätverk.
När termerna ”Upplysning” , ”Ny uppenbarelse” och ”ny andlig utveckling” används, blir omedelbart fantasin kittlad till att undra, ”Vad har Gud för något nytt att visa mig?”. Löften om ”ny smörjelse” och ”någonting nytt” fyller konferenserna och håller band- och bokförsäljningen igång!

När termen ”någonting nytt” används, är följande några av tankarna bakom termen:

Nya ”mysterier” uppenbarade
Ny ”erfarenhet” av Kristus inom dig — självmedvetenhet
Ny ”form av gudomlighet” som är ljuset i världen
Ny ”kraft” som kan utföra övernaturliga nya saker
Ny ”kärlekslag” utanför Bibeln
Ny ”inre röst” ställd över Bibeln att leda och styra
Nytt centrum för gudomen – själen
Nya tjänster som till och med överträffar forna dagars profeter och apostlar
Ny medvetenhet/självpotential – självaktning, självoändlighet och jaget – upplysningens tempel.

Dessa tankar är grunden för gnostisk erfarenhet, och deras mål är självförverk- ligande av guden inom dig med påföljande frukt av kärlek och gärningar (inte födda av den helige Ande utan genom att du har förbindelse med ditt inre jag).

Rosenkreutz-ordern
Det finns en klar förbindelse mellan moderna trender och ovanstående undervisning i vad som är känt som ”Rosenkreutz-ordern” (en gnostisk religion). Detta kan tyckas vara ett djärvt, drastiskt påstående. Hur som helst, 1925 skrevs en bok med titeln Guds söner . Den var ”en antydning om den kommande världens nya tidsålders budbärare” (R. Swinburne Clymer).

Lägg märke till likheterna från följande citat:

I varje liv finns en gnista, ett frö av den gudomliga naturen. Denna gnista är den potentiella Kristus eller den potentiella individuella Själen eller det ”ljus som upplyser människans hela andliga medvetenhet”. När en människa blir medveten om detta ljus inom henne och igenkänner och lyder dess ”stilla svaga röst”, har hon uppnått ett tillstånd av själens gränsöverskridande upplysning eller odödlighet. När hon har funnit inom sig själv det centrum , varifrån ljuset kommer, har hon uppnått självkännedom. Detta är begynnelsen av Invigningen , den första uppenbarelsen av de Gudomliga Mysterierna. Den gudomliga gnistan i varje individ kan utvecklas till ett centrum eller klot av ren vit eld; den kan bli en dynamisk kärna av levande eldar — kärlekens och odödlighetens eldar. Detta faktum ger nyckeln till innebörden av termen ” Upplysningens Tempel”. Människan i sin helhet är upplysningens boning, den levande, utstrålande Kristi tempel…. ”Gud i mig och Jag i eder”. Alltså, genom lydnad till den Gudomliga Lagen, uppnår människan Kristuslikhet, blir en Guds Son (s.15).

Från Gnostisismen utvecklade sig många religiösa kulter och ordnar, av vilka en var Druidismen som spred sig snabbt under medeltiden över Europa. Det blev en huvudorsak till hela den europeiska kultens, religionens och samhällets inriktning. Från Gnostisism och Druidism utvecklade sig vad som har blivit känt som Rosenkreutz-ordern, som öppet erkänner sitt ursprung i Gnostisism.

Vi kan datera Rosenkreutz-ordern till 1379. Enligt deras egna handlingar är en rosenkreutzare en som har lärt sig, eller håller på att lära sig, en livsfilosofi — en väg till ett liv i tillförsikt. Bland berömda personer som blev kända som rosenkreutzare kan nämnas några få: Gottfried Leibnitz 1646-1716, Francis Bacon 1561-1626 och Benjamin Franklin 1706-1790. Rosenkreutzarnas djärva motto är ”att bli förenade med upplysta sinnen överallt” . Tragedin är att människor som var stora tänkare och andliga ledare på sin tid blev påverkade av rosenkreutzarna, precis på samma sätt som samma tänkande påverkar Församlingen idag i varierande omfattning.

Som ett resultat av Rosenkreutz-filosofin på sjuttonhundra- talet, blev Frimurarna en av de starkaste influenserna i Europa och Nordamerika. Gnostisismen hjälpte således till med att forma mycket av den tidens kristna tankar, kultur och politik både i USA och andra delar av världen. Boken Ancient wisdom and secret sects (Gammal visdom och hemliga sekter) av Timelife books tycks inte bara bekräfta det faktum att frimureriet delvis har sitt ursprung hos rosenkreutzarna, utan ger också belägg för att Gnostisism är kärnan i frimureriet. Med hänvisning till den enormt stora påverkan som frimureriet har i Nordamerika, säger denna bok:

Idag är självfallet den kyrkliga brödraskapsföreningen, känd som Frimurarna, en viktig del i den utvecklade världens samhälle. Bara i USA välkomnar 16.000 loger flera millioner frimurare och de ledande invånarna i många städer ser det som en förmån att få delta. Men på vissa sätt – när man beaktar de dolda ritualerna, överflödet av symboler och hederstitlar och högtravande ceremonispråk – förblir Frimurarordern det hemliga sällskap det har varit i århundraden (sid 83).

Faktum är att en stor del av medlemmarna inom Frimureriet består av det kristna prästerskapet och detta förklarar till viss del det starka gnostiska inflytandet i Församlingen.
Rosenkreutz-orderns utbredning under sextonhundratalet i Tyskland kan ha fått sitt uppsving från en skomakare i Gorlitz som hette Jakob Boehme. Boehme rapporteras ha fått sin första andliga ”upplysning” år 1600 när han, vid 25 års ålder satt och betraktade ljuset som reflekterades från en tennskål. Uppenbarelsen ledde skomakaren att överge sitt yrke till förmån för studier i mysticism. Det var William Law’s bekantskap med Jakob Boehme som bringade ljus till Law och inspirerade honom att skriva The spirit of love and the spirit of prayer. Människor som älskar det som William Law skrivit och respekterar hans undervisning kan inte tro att han var influerad på något sätt av rosenkreutztankar som i grunden var gnostiska.

Grundaren av Inter-Varsity, Norman Grubb, talar i sin biografi om att,

….från Boehme, som är mycket svår att läsa därför att han inte på ett lättfattligt sätt kan få fram djupet av sina upplysningar i läsbar form, fick jag mitt svar, och intill denna dag vet jag ingen författare som kan matcha honom…Han är det sista ordet för mig…Jag påstår att allting är en form genom vilken Han manifesterar Sig själv, ungefär som min kropp inte är exakt jag, utan en yttre form av mitt inre. Detta faktum, hämtat från Boehme, bekräftat genom många andra skrifter, med grunderna i Bibeln, har givit mig mitt ankare. (Once caught, no escape, Norman Grubb, Inter- varsity press).

Norman Grubb erkänner att han fått mer från mysticism-litteratur än från att ha studerat Bibeln. Förutom Boehme och William Law visade sig följande mystiker vara till andlig hjälp för honom: S.t Teresa. Mäster Eckhart, Henry Suso, John Tauler, John of Rusbroeck, Walter Hilton, Plotinus, Angelus Silesius, Richard Rolle, Lady Julian of Norwich, Evelyn Underhill, William Kingsland och Rufus Jones.

Dessa namn är välkända för sina gnostiska och till och med teosofiska idéer. Med hänvisning till några av mysticism-författarna sa han, ”Dessa är på förbjuden mark när det gäller renlärighet, men jag har ofta fått mer av dem än från vanlig Bibeltolkning.” Enligt sitt eget vittnesbörd sökte han under en tid av svår misströstan och tvivel på Guds existens desperat efter svar i mysticism-litteratur. ”Mitt svar kom genom mystikerna och har vidgats ända sedan dess”, skriver han.

Norman Grubb är ett typexempel bland många andra, som av någon orsaks skull, kämpade med att vandra i tro och som olyckligtvis vände sig till gnostiska idéer (mysticism) för att uppleva ett slags andlighet och en känsla av att tillhöra Gud. Liksom Norman Grubb trasslar många kristna, trots all sin erfarenhet in sig i tvivel till följd av brist på tro på Guds Ord, och söker istället svaren i mysticism Gnostisismens ande. Inte undra på att massorna är mottagliga för de nutida gnostiska apostlarna och profeterna.