GNOSTICISM - GIFTET SOM DÖDAR

GNOSTICISM – GIFTET SOM DÖDAR KAPITEL 5

”ELIT”-KONCEPTET

Hur vi än ser på Gnostisism, så är den alltid en elitistisk tro. Varje medlem anser sig själv stå högre än himlen (inte undra på att den ”gnostiske kristne” inte visar något större intresse för himlen eller Kristi personliga återkomst). Bara ”eliten” (de subjektivt upplysta) kan uppnå gudomlighet. Alla bevis från gnostikernas skrifter leder till en egocentrisk inriktning som är ett religiöst liv med jaget som föremål för dess fromhet. Det är en form av *narcissism med en flykt från den verkliga världen till en värld av myter och fantasier där inga absoluter, riktlinjer, eller bedömningar passar in. Det är därför som den ”andliga krigföring” som idag förkunnas tilltalar så många. Fantasin kittlas när ”andevärlden” avslöjas, och upprymda krigare finner att de kan strida mot varelser från den undre världen. Det väsentliga för en gnostiker är en livslång resa in i jaget. Hans (inbillade) strävan är fulländning, odödlighet, gudomlighet och en elitform av gudomlighet som gör honom fri från köttet och världen och tar honom in i det ”okända”.
*Narcissism : förälskelse i sig själv.

Elitism
Det finns vissa kristna grupperingar som utan svårighet kan placeras i kategorin ”elitism”. De använder samma infångade fraser : ”Kom ut ur ditt människobyggda system”, ”samfunds- gränser håller på att brytas ner” och ”kristna behöver bli ‘befriade’ från ‘religiösa system’ och sund lära”. De grupperingarna som har skuld i detta finns huvudsakligen inom karismatikerna. De har många namn och ibland inget namn alls. Vi känner igen dem genom de lärare som är inblandade och genom likheter i deras undervisning. Det kan finnas en del variationer bland de olika grupperingarna, men den gemensamma nämnaren som binder dem samman är ”elitism”-konceptet.

Detta fastställs enligt följande:
Gud håller på att utforma ett folk som vinner seger inom Kristi kropp, bland andra namn ”The Manchild company”, etc (Upp 12:5). The Manchild (gossebarnet) är den sanna Församlingen. De som är de sanna kristna är de som vinner seger (Upp 2 och 3) och som blir mer och mer fulländade så att de kommer att kunna driva ut satan från världen. Detta måste göras innan Jesus kan komma tillbaka. De tror att Församlingen inte är redo för Herrens återkomst. De ser inte fram mot Församlingens uppryckande. De tror att Kristus måste komma till sin Församling före det att Han kommer för att hämta sin Församling.

Alla använder inte nödvändigtvis denna terminologi, men förutsättningarna är desamma. Språket blir alltmer militant när ”Guds arme”, ”Gideons arme” eller ”Joels arme” tar form. En röd tråd är att de väntar en ”ny andlig ordning”

I alla revolutioner finns det tider av tumult och fara när den ”gamla ordningen” ersätts av den nya…När dammet har lagt sig, kan vi gå vidare med att bygga det storartade riket som Herren har avsett från världens grundläggning”, säger Vinson Synan, en av ledarna inom A.D 2000. (Fulness, jan-febr 1990, Vinson Synan, sid 24).


Gary North, en ledare, förkunnar:

Vi ser nu begynnelsen av ett sant paradigmskifte…Den kristna gemenskapen i USA har äntligen börjat ta till sig de intellektuella grunderna inom en ny världssyn, och detta är alltid det första steget när man ska ersätta en döende civilisation som är baserad på en döende världssyn…Det ruttna virket är klart för att brännas, och en ny civilisation görs redo att ersätta det. (Dominion and common grace, The Biblical basis of progress, Gary North.)

Alltihop låter mycket andligt. En av de aktuella profeterna idag, Paul Cain, kallar denna elitism den ”inre förgårdens upplevelse”. Han förkunnar med glädje att det finns en tom plats vid Jesu bröst för dem som kan ”stiga in”. Problemet med denna ”elitism” teori är att kristna ska stiga in i Guds ”förgård”, inte genom korsets väg, genom tro, utan genom en subjektiv upplevelse — en ”nirvana” upplevelse.

En ”profet” från Kansas city fellowship förkunnar i en intervju från 1988 att Herren såg på honom och sa, ”Jag har kallat de bästa från varje släktled på jorden till denna generation….Jag har utvalt dem för att ställa fram dem i denna generation (Bob Jones 1988 ).

Den främsta faran i elitism

Den främsta faran i dessa splittrande läror är att Jesus Kristus flyttas från sin plats som Guds Son till alla Guds söner (barns) nivå. Guds söner förflyttas upp till Kristi plats. Sanningen om Kristi mänsklighet uppfattas extremt. Detta är en av satans främsta sätt att misskreditera och slutligen förstöra Guds Ord – att lägga till Hans budskap genom att föra det till dess ytterlighet. Historien visar att de värsta farorna inom Gnostisism, särskilt inom elitism-konceptet, är dess inneboende benägenhet för extremism. Om det ges fria tyglar, leder det oundvikligen till moralisk, politisk och andlig extremism. Den sak som ligger närmast är dess extrema missbruk av Bibeln. Gnostisism har ett notoriskt rykte om att hänsynslöst behandla Bibeln genom att lägga till och dra ifrån i sin strävan efter extrema religiösa ideal. Upp 22:19 uppenbarar klart vad som händer med den som lägger till Guds Ord.

Och om någon tager bort något från de ord, som stå i denna profetias bok,så ska Gud taga ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden om vilka är skrivet i denna bok.


Underminerar evangelisation

Den nya elitläran underminerar evangelisationens budskap. Rekryter till rörelsen vinns inte från de ofrälstas led, utan plockas en eller två åt gången från kristna grupper med fraser som ”Skulle inte du vilja lära dig nya, djupa sanningar?”, ”Har du kommit igenom?”, ”Kom in i den inre förgården” eller ”Visst vill du gå vidare med Gud?” .

Dessa fraser föder andligt högmod och elitism hos de flesta, såväl som en känsla av underlägsenhet eller känsla av att vara oandlig om vi inte förstår och vill delta. Alla andra tycks förstå, varför inte vi? Andligt högmod kommer till dem som tror att de förstår och är en del av det ”Gud gör idag” , därför att de har dessa ”nya djupa sanningar” och de övriga är bara stackars bebisar.

Elitism underminerar Guds Ord
Den nya och ändå gamla elitläran som plötsligt har slitit sönder Församlingen är i själva verket uttänkt av New-Age kristna gnostiker. Många av dem inser inte att de är ”gnostiker”. På bekostnad av Guds Ord förandligas Bibelns texter till att illustrera ”Församlingen” (som de definierar den) som en speciell ”ras” av Guds folk.

Bibeln uppfattas som en symbolisk bok. Som ett resultat av symboliska tolkningar, har förvända tankar och uppenbart kultiska läror utvecklat sig. Att förkasta den bokstavliga innebörden av Ordet banar väg för att tolka Bibelns texter omdömeslöst. T ex 2 Kor 3:6 (bokstaven dödar, men Anden gör levande) uttyds allegoriskt att mena att Bibeln är död bokstav utan Ande. Men det är inte vad aposteln Paulus säger. Paulus gör skillnad mellan Gamla Förbundet och Nya Förbundet. Det gamla medförde död medan det nya är en livgivande ande.

Gnostikerns uppfattning är att Bibelns sanna betydelse framträder endast när texterna uttyds allegoriskt eller förandligas. Om inte denna regel tillämpas förblir Bibelns texter död bokstav. Genom denna icke-bokstavliga uttolkningsmetod, har ny-gnostikerna förandligat sig själva till att bli ”Söner” jämställda med Kristus och delaktiga av ”elitklassen” i Församlingen.

Odödlighet för eliten

Denna undervisning håller på att bli mer utbredd. T ex förkunnar populära ”profeter” i Kansas city:

…det finns en tjänst utöver de femfaldiga som kallas fullkomningens tjänst — det Melkisediska Prästadömet…era barn kommer att växa in i fullkomningens Tjänster…komma in i Jesu Kristi Gudomliga Natur…de själva kommer att vara den generation som har rest sig upp för att lägga själva döden under sina fötter…därför att Herren Jesus är värdig att upphöjas genom en Församling som har uppnått Guds-Människans fulla mognad! (Bob Jones)

De som är övervinnare tror att de aldrig kommer att bli sjuka eller dö och de kommer att vara här när Kristus återvänder. De tror att de nu lever i den profetiska tid när Församlingen återställs och fullkomnas genom de femfaldiga tjänsterna (apostlar, profeter osv). Eliten (övervinnarna) håller nu på att få odödlighet, fullkomning och gudomlighet och ta jorden i besittning. Församlingen står i begrepp att föda fram the Man-child – Guds Söner, Kristi inkarnation och Kristi broderskap. Detta koncepts väsen är ren Gnostisism och stämmer överens med följande New Age-tankar:

Det verkliga målet med människans liv på jorden är huvudsakligen hennes självförbättring och hennes egna slutliga fullkomning. Denna fullkomningsprocess beror på uppnåendet av enighet inom henne själv, en överensstämmelse mellan hennes fysiska och psykiska krafter; föreningen av mänsklig och Gudomlig natur, vilket är hennes innersta väsen och, i andlig mening, den nya födelsen. Denna fullkomning, eller enighet, blir en Själens ställning, en grad av varande, ett medvetandeoch en känsla, snarare än bara en tro.

Detta tillstånd eller ställning möjliggörs endast genom att människans gudomliga natur framträder inifrån henne själv, och är ett resultat av en process genom vilken allt som är ont och ovärdigt omvandlas, dvs byts ut eller förädlas till ett högre eller andligare väsen. En förvandling från ”djur – mänskligt” till ”mänskligt – Gudomligt”. Det andra målet för människans liv på jorden är att leda andra människor in på samma väg, så att slutligen alla människor ska ha utvecklat, manifesterat och aktiverat denna natur och på så sätt kommer Guds Församling eller universella brödraskap att bli ett etablerat faktum. (The Sons of God by R. Swinburnbe Clymer, published by The philosophical publishing company)

Ny-gnostikern tror att Guds söners uppenbarelse kommer att ske genom en hemlig inre Kristi ankomst till en del kristna och som förvandlar dem till ”övervinnare”. ”Kristus kommer att besöka de heliga… och förmedla Sitt liv ”i hemlighet”, före det att Han visar sig öppet.” (The feast of tabernacle, George Warnock, Springfield, Mo – Bill Britton, 1951, s 108).