GNOSTICISM - GIFTET SOM DÖDAR

GNOSTICISM – GIFTET SOM DÖDAR KAPITEL 6

DEN MYSTISKA LÄNKEN
Mysticism definierad

”Mysticism är tanken att direkt erfarenhet av Gud eller den yttersta verkligheten uppnås genom personlig, subjektiv känsla eller upplevelse skild från, och t o m i motsats till, historiskt faktum eller objektiv Gudomlig uppenbarelse” När vi talar om en mystisk upplevelse syftar vi på en händelse som är helt och fullt inom människan. Den är fullständigt subjektiv….Fastän mystikern kan uppleva att den utlösts av händelser eller saker utanför honom själv (som en solnedgång, ett musikstycke, en religiös ceremoni eller t o m ett samlag), är den mystiska upplevelsen helt och fullt en inre händelse. Den innehåller inga väsentliga sidor som existerar utanför honom i den fysiska världen…en mystisk upplevelse är huvudsakligen en händelse som avser känslan, snarare än förståndet…Dess förhärskande kvaliteter har mer att göra med känslomässig intensitet eller ”förnimmelse” än med utvärderade fakta och rationell förståelse.

Fastän allt detta är sant, är det ändå en ofullständig beskrivning av den mystiska upplevelsen. Kraften i upplevelsen är ofta så överväldigande, att personen som får den erfar att hela hans liv förändras av den. Enbart känslor kan inte åstadkomma en sådan förvanding. Vidare är det från denna känslomässiga beskaffenhet som ett annat utmärkande drag härleder sig, nämligen dess ”självbestyrkande” väsen. Mystikern ifrågasätter sällan godheten i och värdet av sin upplevelse. Följaktligen, om han framställer den som att den givit honom kunskap, ifrågasätter han sällan sanningshalten i den ”kunskap” som han nyligen erfarit. Detta anspråk på att mystiska upplevelser är ”vägar till kunskap” om sanningen, är väsentligt för att förstå många religiösa rörelser som vi ser idag. (Arthur Johnson citerad i Our sufficiency in Christ, John McArthur, Jr, Word publishing, 1991).


Principen om den kosmiske Kristus = Panteism

…Det är inte de som förlitar sig på en personlig historisk Jesus för sin frälsning genom ”tro”, utan de verkliga kristna är de som har insett att den kosmiska Kristusprincipen i verkligheten är deras egna högre jag, och som eftersträvar ett ”framfödande” inom sig så att de kan handla här och nu i kraft av sin suveräna gudomliga natur, på samma sätt som den historiska människan Jesus anses ha gjort. Det är endast dessa som verkligen kan säga att deras ”liv är fördolt med Kristus i Gud” (Kol 3:3). ”Upptäckten av den Mystiske Kristus inom dig ”föds ovanifrån”: Denna erfarenhet är av största betydelse för mänsklig seger över det lägre jaget. Den odödliga hemligheten i mänskligt liv är den mystiske Kristus i alla människor, deras härlighetshopp.” (Archdeacon Wilberforce, Mystic immanence, s. 5).

Människan är naturligt gudomlig – en ”gud”

…Detta är sannerligen ett mysterium. Vi kan bara på ett dunkelt sätt uppfatta höjderna och djupen i detta. Vi kan endast följa, var och en på sitt sätt och efter sina omständigheter. Den Väg, den stig uppför vilken vi vandrar mot gudomlighet och som har blivit utpekad för oss av gårdagens och nutidens stora lärare…”Gå in på den raka vägen” som leder till evigt liv; det kommer bara att vara få som accepterar den underliggande betydelsen i den kristna Bibeln, vilken jag här har försökt förklara ligger i linje med vad den Gamla Visdomens Kloka Män och Invigda har lärt tiderna igenom, dvs den storslagna sanningen om människans inne- boende gudomliga natur, och den potential som varje individ besitter i insikten om den gudomliga naturens kraft att övervinna varje form av mänsklig svaghet – synd, sjukdom, död – och genom densamma uppnå, här och nu, ”den frid som övergår allt förstånd…”. Det är genom tro på eller igenkännandet av denna storslagna sanning och den inneboende ‘Kristus’ (inte den historiske Jesus) som individen kan påbörja sin återresa till sin ‘faders hus’, och steg för steg slutligen uppnå, här och nu, seger över synd, lidande och dö, just på det sätt människan Jesus framställs ha uppnått. (The gnosis or ancient wisdom in the chastian scriptures, Bradford and Dickens, London, 1936, s. 211-15).


Människans själ eller ande är gudomlighetens centrum – vilket gör subjektivitet och inte objektivitet i Guds Ord till den slutgiltiga auktoriteten

…Sanningen finns inom oss själva; den berörs inte av yttre ting, vilken din tro än är. Det finns ett innersta centrum i oss alla där sanningen finns i sin fullhet; men runt omkring är den omgiven av simpla köttet som stänger den inne. Vår varelses centrum finns i Själen, källan till all sanning, och Kristus, till vilken Fadern kommer. Mot detta centrum måste vi rikta vårt sökande. Men innan vi kan dricka av denna källa av liv och visdom, som är ett flöde av klart levande vatten, måste vi bryta igenom ”lager på lager” av det ”simpla köttet” som ”stänger det inne”. (The sons of God by R. Swinburne Clymer, published by the philosophical publishing company, 1925).

Från ovanstående tre citat kan vi dra följande slutsatser:
Rosencreutzaren och dagens ”New-Age” kristna tror på den ”Kosmiska Kristusprincipen”, dvs den gudomliga naturens inneboende i varje människa.

”Gudamänniskan”, ”Kristus” är den slumrande eller levande anden/inre själen i varje människa.

Sättet att besegra synd, lidande och död är genom den gudomliga anden (kraft eller gnista) i människan. Kraften till befrielse finns i själen eller anden och är därför oberoende av Kristi evangelium och försoning genom Kristi blod.

Följande citat från omfattande dokumenterat material, insamlat från dagens TV-evangelister, visar hur rådande kristna tankar anknyter till Rosen creutzordern (New-Age) och ”Manifested sons of God”. Det visar hur en mystisk mentalitet genomsyrar kristna tankar.

…Er ande mina damer och herrar, är gudomlig, han är gudomlig på alla sätt…I samma sekund som denna ande-människa kommer in i er varelse, dyker in i era kroppar, föds vi på nytt. Han är ande, det som är fött av ande är ande. Säg efter mig, inom mig finns en Guda-människa, Säg det igen, inom mig finns en Guda-människa. (församlingen upprepar). Låt oss nu säga det ännu bättre, låt oss säga, jag är en Guda-människa. När du säger att jag är en Guda-människa så talar du om din ande-människa. Bli en medveten ande-människa. Bli nyskapelse medveten…Denna andemänniska inom mig är en guda-människa. Säg efter mig, han är född från himmelen. Han är en super-varelse. Denna ande-människa inom mig gör aldrig ett misstag. Jag gör det, men inte han. Denna ande-människa inom mig syndar aldrig, jag gör det, men han gör det aldrig…Säg efter mig, min kropp är syndaren, min ande är den helige…

Säg jag är född från himmelen — Gudamänniska. Jag är en Gudamänniska. Jag är ett exempel på Jesus. Jag är en super-varelse? Jag vandrar i det övernaturliga riket. Säg det ! Vem vandrar i det över- naturliga riket?….Säg efter mig…Det här är vad jag vill att ni ska säga efter mig, ok?

Kol. 3:10 Inhämta kunskapen, låt förnya ande-människan. Låt honom bli stark, och när han är stark, kommer han att hålla borta sjukdom. Han kommer att hålla din kropp frisk, och broder, du kommer att ha framgång. Pengar kommer att falla över dig från vänster, höger och framifrån. Gud kommer att börja ge dig framgång, för pengar följer alltid rättfärdighet och rättfärdigt liv…

Säg efter mig; det är jag själv som bestämmer mitt öde…Orsaken till att många av oss ber och aldrig får är att vår ande-människa inte är stark nog att ge det till oss. Säg efter mig, allt jag någonsin önskar finns redan i mig. (Benny Hinn, aired on Saturday, october 20, 1990 on TBN).

Fastän Benny Hinn sedan har gjort ett allmänt uttalande som innebar att han har tagit tillbaka mycket av sin tidigare undervisning, är tänkesättet och mottagligheten bland Kristna för denna gnostiska filosofi mycket påtaglig. Vid den tid då dessa idèer sändes, var det få troende som reagerade som de kristna i Berea, genom att jämföra Hinns begreppsvärld med Bibeln. De som reagerade med rättfärdig kritik blev ofta bemötta med mot-kritik. Majoriteten av lyssnarna, som redan var mottagliga för föreställningen om ”nya djupare tankar”, satt passivt fastklistrade vid TV-apparaterna, tog in ännu en ”djup sanning” och blev allt mer fångade av gnostisk filosofi.

Ett exempel

Följande är ett utdrag från Frank B. Robinson, en beryktad kultledare inom ”psychiana movement”, år 1928 (Moscow, Idaho). Vid den tiden var han på sitt rum och ropade högt för att ”finna Gud”.

…Vid tillfället stod han stilla och väntade förhoppningsfullt, på vad visste han inte. Sedan knäböjde han, blundade och hörde sig själv säga, ”anden inom mig är Guds Ande, samma ande som har påverkat alla stora mäns liv. Jag har erkänt denna Ande i många år, men jag har också tryckt ner den. Jag vill ge uttryck för den från och med denna stund – starkt, helt, fullkomligt”.

Då han knäböjde där, kände han sitt sinne renat från varje tanke utom tanken på Guds närvaro. Hans ögon fylldes med tårar och han upplevde att han andades djupt och han upprepade med varje inandning ord som tycktes ha viskats till honom. ”Jag tror på den levande Gudens kraft!”

Han fick den klara känslan av att han inte var ensam i rummet. Han kunde erfara närvaron av någonting eller någon, fastän han inte kunde se någon eller höra något, utom orden som han ivrigt repeterade. Ändå var det som om något hade dragit bort ett täckelse djupt inom honom och han tycktes stå ansikte mot ansikte med den Kraft som är livet. Inte längre, sa han senare, kände han ett begränsat medvetande; han kände bara en enda särskild känsla av fullständig enhet med Gud. I denna stund av plötslig insikt, insåg han som aldrig tidigare att han var den inre motsvarigheten till gudomligt skapande kraft. Från den stunden var han övertygad om att han var verksamheten av kosmisk kraft per- sonifierad…Från den eftermiddagen var han en förvandlad människa. (Strange sects and curious cults: A study of their origin and influence, Larsen, Egon, New york: hart, 1972).


Frank B. Robinsons gnostiska antagande förkastade:

Kristi Gudom

Kristi blod

Syndabekännelse

Han trodde på:

Enhet med Gud genom universiellt medvetande

Framgångens evangelium och personliga uppenbarelser bortsett från och i motsats till Bibeln.

Guds röst utan hänsyn taget till Bibeln.

Människans ande har den avgörande rösten beträffande gudomliga ting.

Uppfattningen – att människans ande eller själ är det gudomliga i människan – är den form av mysticism som tävlar med biblisk kristendom om vad som är sann andlighet.