FALSK ANDLIGHET

KRISTI ANDRA ANKOMST

UTDRAG FRÅN BOKEN ”THE BIBLE AND THE FUTURE”, KAPITEL 13 ”ANDRA ANKOMSTENS NATUR”, SID. 165-171.

I ett tidigare kapitel betraktade vi frågan om förväntningarna på den andra ankomsten. Vi fortsätter nu med att avhandla innebörden av Kristi andra ankomst. Vi tar först upp frågan om den andra ankomsten är en enskild händelse eller uppdelad i två faser. Dispensationalism, som står för ett uppryckande före vedermödan (pretribulationism), talar om en tvåfaldig Kristi ankomst, med en sjuårig intervall däremellan. Den första fasen av den andra ankomsten kallas då uppryckandet (eller uppryckandet före vedermödan), medan den andra fasen, vid vilken Kristus kommer att upprätta sitt tusenårsrike, kallas hans återkomst . Fastän en mer fullständig avhandling av dispensationell pre-millenialism kommer att hänskjutas till senare, behöver vi i det här läget undersöka frågan om den tvåfaldiga ankomsten…

Det finns emellertid ingen hållbar biblisk grund för uppfattningen att Kristi andra ankomst måste delas upp i två faser… Bland orsakerna till varför uppfattningen om Kristi tvåfaldiga andra ankomst måste avvisas är följande:

(1) Inga argument för ankomsten i två faser kan härledas från bruket av de nytestamentliga orden för den andra ankomsten.

Dessa ord är parousia (bokstavligen närvaro), apokalypsis (uppenbarelse) och epiphaneia (framträdande). Vi ser först på bruket av ordet parousia. I 1 Tess. 4:15 använder Paulus parousia för det som pretributionalister skulle kalla uppryckandet. Men i 1 Tess. 3:13 används samma ord för att beskriva ”när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga ” – den andra fasen av Kristi återkomst, enligt pretribulationisterna. Och i 2 Tess. 2:8 använder Paulus termen parousia att syfta på den ankomst vid vilken Kristus ska tillintetgöra Antikrist – vilket enligt pretribulationisterna inte antas inträffa förrän vid den andra fasen.

Om vi övergår till bruket av ordet apokalypsis , finner vi att Paulus använder det 1 Kor. 1:7 för att beskriva det som dessa uttolkare kallar uppryckandet: ”medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse . Men i 2 Tess. 1:7-8 används samma ord för att beskriva det som pretribulationisterna kallar den andra fasen av den andra ankomsten: ”… när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar (apokalypsis ) sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud…”

Samma sak är sant om användandet av ordet epiphaneia . I 1 Tim. 6:14 syftar det på det som pretribulationisterna kallar uppryckandet: ”…uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu ankomst (epiphaneia) ”. Men i 2 Tess. 2:8 använder Paulus samma ord för att beskriva Kristi ankomst vid vilken han kommer att tillintetgöra den laglöse: ”Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda… när han visar sig vid sin ankomst (epiphaneia) ”. Detta kommer enligt pretribulationisterna inte att inträffa, förrän vid slutet av den stora vedermödan. Bruket av dessa ord ger därför ingen som helst grund för det slag av åtskillnad, som pretribulationisterna gör mellan de två faserna av Kristi återkomst. (1).

(2) Avsnitten i Nya testamentet som beskriver den stora vedermödan visar inte på att församlingen kommer att vara borttagen från jorden innan vedermödan börjar.

Som vi såg tidigare talar Jesus om den stora vedermödan i sitt tal på Olivberget, som vi finner i Matteus 24. Men det finns ingen antydan här, om att församlingen inte längre kommer att finnas på jorden när denna vedermöda börjar. Jesus säger faktiskt att vedermödans tid kommer att förkortas för de utvaldas skull (v. 22), och det finns ingen grund för att tro att dessa bara är judiska utvalda. Man kan bemöta detta med att Matteus evangelium skrevs speciellt för judarna, men liknande ord finns i Markus 13:20, ett evangelium som inte riktar sig speciellt till judarna. Pretribulationister påstår ibland att Matteus inte här talar om församlingen, eftersom han inte använder ordet församling i detta avsnitt. Men eftersom Matteus använder ordet för församling (ekklesia ) bara tre gånger i sitt evangelium (en gång i 16:18 och två gånger i 18:17), vad bevisas genom att det inte finns med här?

Det som är av avgörande betydelse i detta sammanhang, är emellertid hänvisningen till församlingens uppryckande i Matteus 24:31: ”Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar , och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken , från himlens ena ända till den andra ”. Lägg märke till motsvarigheterna mellan detta avsnitt och beskrivningen av församlingens uppryckande i 1 Tess. 4:16-17: Herrens nedstigande, basunljudet, församlandet av hela Guds folk, här kallat de utvalda. Det verkar uppenbart att dessa två avsnitt beskriver samma händelse. Men man bör nu lägga märke till att uppryckandet som beskrivs i Matteus 24 åtföljer Herrens nedstigande vid hans ”sista” andra ankomst: ”när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet … skall han sända ut sina änglar ” o.s.v. (v. 30-31). Det är Inte bara så, att det inte finns någon antydan här om ett uppryckande före vedermödan – församlingens uppryckande beskrivs i själva verket som att det inträffar efter den stora vedermödan (se v. 29).

Tidigare såg vi att Paulus beskrivning av att laglöshetens människa träder fram i 2 Tess. 2, medför att denna människas ankomst kommer att förorsaka stor förföljelse och vedermöda för Guds folk. Paulus avsikt i detta kapitel är att varna sina läsare, av vilka vissa trodde att Herrens dag redan hade kommit (v.2), för att den dagen inte skulle komma om inte laglöshetens människa först hade trätt fram, tillsammans med den vedermöda som skulle åtfölja hans ankomst. Vad skulle då vara meningen med Paulus varning, om dessa troende skulle vara borttagna från jorden före vedermödan? Eftersom församlingen i Tessalonika huvudsakligen var sammansatt av troende med hednisk bakgrund (se Apg. 17:4), kan man inte påstå att Paulus här bara skriver till kristna med judisk bakgrund. I själva verket anger inledningsorden i 2 Tess. 2 tydligt, att de händelser som beskrivs i detta kapitel, vilka innefattar Antikrists och den stora vedermödans ankomst, kommer att föregå församlingens uppryckande: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom , ber vi er , bröder , att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda vare sig av någon ande eller av något ord … som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram … ” (v. 1-3). Det är intressant att lägga märke till att det grekiska ord som översatts ovan med ”hur vi skall samlas hos honom ” (episyna goge) är substantivform av verbet som används om uppryckandet i Matt. 24:31: ”de skall samla (episynago) hans utvalda … från himlens ena ända till den andra ”. Det är uppenbart att församlingens uppryckande, som det beskrivs i detta avsnitt, inte föregår utan kommer efter den stora vedermödan.

(3) Det framträdande avsnittet i Nya testamentet som beskriver vedermödan undervisar inte om ett uppryckande före vedermödan.

Vi går nu över till detta avsnitt i 1 Tess. 4:16-17: ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun , då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren ”. Det som detta avsnitt tydligt undervisar, är att vid tiden för Herrens återkomst kommer alla troende som dött (de som dött i Kristus Jesus) att uppstå, och alla troende som fortfarande lever kommer att bli förvandlade och förhärligade (se 1 Kor. 15:51-52). Dessa två grupper kommer då att bli uppryckta för att möta Herren i rymden. Det som dessa versar inte undervisar, är att Herren efter detta möte i rymden kommer att ändra sin inriktning, och återvända till himlen och ta de uppståndna och förvandlade lemmarna i församlingen med sig. Avsnittet andas inte ett ord om detta. Visserligen avslutas vers 17 med dessa ord: ”Och så skall vi alltid vara hos Herren ”. Men Paulus säger inte var vi alltid ska vara med Herren. Uppfattningen att vi efter mötet med Herren i rymden, ska vara med honom under sju år i himlen och senare ett tusen år i rymden ovanför jorden, är bara ett antagande och ingenting mer. Evig förening med Kristus i härlighet är det som tydligt undervisas i detta avsnitt, inte ett uppryckande före vedermödan.

Allt detta blir ännu tydligare, när vi ser på orden som översätts med ”för att möta Herren i rymden ”. Fastän översättningen använder sig av en infinitiv, ”att möta”, har grekiskan här ett prepositionsuttryck, eis apantesin . Apantesis är en teknisk term som användes under nytestamentlig tid för att beskriva ett allmänt välkomnande, som förlänades en besökande hög ämbetsman av en stad. Människorna brukade vanligtvis lämna staden för att möta den celebre besökaren och sedan följa med honom in till staden. (2) På grundval av analogin som uttrycks genom detta ord, är allt som Paulus säger här, att de troende som uppstått och förvandlats, blir uppryckta i skyarna för att möta Herren när han stiger ner från himlen, vilket förutsätter att de efter detta glädjande möte, kommer att följa med honom till jorden.

Denna tanke bekräftas när vi ser på de två andra användningarna av apantesis i Nya testamentet. En sådant användning förekommer i Apg. 28:15: ”Bröderna där hade fått besked om oss, och de kom ända ut till Forum Appii och tre Tabernae för att möta oss ( eis apantesin hemin ) ”. Dessa bröder kom från Rom för att möta Paulus och återvände med honom till Rom. Det andra användandet av ordet finns i Matt. 25:6, i liknelsen om de förståndiga och oförståndiga jungfrurna: ”Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom (eis apantesin) ”. På samma sätt som de förståndiga jungfrurna i liknelsen gick ut för att möta brudgummen, så kommer de troende att ryckas upp för att möta Herren som stiger ner. På samma sätt som jungfrurna därefter slog följe med brudgummen på hans väg till bröllopsfesten, så kommer uppståndna och förvandlade troende, efter mötet med Herren i rymden, att bli kvar hos Herren när han fortsätter på sin väg till jorden. Bilden av bröllopsfesten antyder en lycklig, kärleksfull gemenskap. Varför ska det antas att denna gemenskap endast kan äga rum i himlen? De troendes återuppståndna och förhärligade kroppar hör inte hemma i himlen utan på jorden. Det är därför inte i himlen utan på den nya jorden, som bröllopsfesten för Kristus och hans återlösta folk kommer att hållas.

(4) Kristi andra ankomst innebär både en ankomst med sitt folk och en ankomst för att hämta sitt folk.

Pretribulationisterna talar ibland om de två faserna av Kristi andra ankomst, som en ”ankomst för att hämta sina heliga” (uppryckandet) och en ”ankomst med sina heliga” (återkomsten), med en sjuårig intervall däremellan. Argumenteringen lyder då som följer: Kristus kan endast komma med sina heliga efter att han först har kommit för att hämta sina heliga i uppryckandet. Efter den sjuåriga bröllopsfesten i himlen, kan Kristus ta sina heliga med sig när han återvänder till jorden för att upprätta sin tusenåriga regering.

Det bör läggas märke till att 1 Tess. 3:13 talar om ”när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga ”. Om vi antar, vilket de flesta kommentatorer gör, att ”heliga” här syftar på människor snarare än änglar, har vi här en beskrivning av Kristi återkomst med sitt återlösta folk. Men nu är frågan om detta nödvändigtvis är en annan ankomst än den som vanligtvis kallas uppryckandet. Det mest framträdande avsnittet i Nya testamentet som beskriver uppryckandet är 1 Tess. 4:13-18. Vers 14, som är en del av detta avsnitt, lyder som följer: ”Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom ”. Problemet som bekymrade tessalonikerna var om de troende som redan hade dött, skulle gå miste om glädjen i Kristi andra ankomst. Paulus svar, som han utvecklar i versarna 13-18, är att de inte kommer att göra det, eftersom de döda i Kristus kommer att uppstå först och kommer sedan, tillsammans med de som fortfarande lever, att möta Herren i rymden. I vers 14 säger Paulus att ”Gud skall föra fram ” dem som insomnat i Jesus ”tillsammans med honom ”. Vad menas med ”föra fram tillsammans med honom ”? De som dött i tron, detta undervisar Paulus på andra ställen, är nu med Kristus (se Fil. 1:23 och 2 Kor. 5:8). När Kristus återvänder, kommer han att föra fram dessa som dött i tron tillsammans med honom från himlen. Den här avgörande saken förs emellertid fram inte bara i 1 Tess. 3:13, utan också i 1 Tess. 4:14, som behandlar uppryckandet specifikt. Kristi ”ankomst med sina heliga” ska därför inte åtskiljas från att hans ”ankomst för att hämta sina heliga” vid uppryckandet. Kristi återkomst kommer att ske både ”med” och ”för att hämta” sina heliga. (3)

(5) Inget argument för en ankomst i två faser kan härledas från undervisningen att den stora vedermödan kommer att bli ett utgjutande av Guds vrede över jorden.

Argumentet lyder så här: Eftersom Guds vrede under den stora vedermödan kommer att hemsöka den upproriska mänskligheten, kommer församlingen inte att vara på jorden vid den tiden, eftersom församlingen inte kan utsättas för Guds vrede.

Det är sant att församlingen aldrig kan utsättas för Guds vrede, eftersom Kristus utstod Guds vrede för hans folk när han korsfästes. Men detta faktum innebär inte nödvändigtvis att församlingen inte kan finnas på jorden, när Guds vrede utgjuts under vedermödan. Vi kan t. ex. komma ihåg att Guds folk, fastän de levde i landet när Gud utgöt sin vrede över egyptierna när de tio plågorna ägde rum, blev förskonade från hemsökelsen som egyptierna utsattes för. Dessutom läser vi i det sjunde kapitlet av Uppenbarelseboken att ett sigill sattes på Guds tjänare, på deras pannor (v.3), så att Guds vrede inte ska drabba dem (kap. 9:4), under den tid när den vreden faller på andra. (4)

Något mer måste sägas, emellertid. Skydd från Guds vrede förutsätter inte räddning från människors vrede. Som vi såg tidigare måste församlingen ständigt lida vedermöda. Tänk på Jesu ord i Matteus 24:9, som talar om hans folk genom hela den nuvarande tidsepoken: ”Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas , och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull ”. Om vedermöda är ett av tidens tecken, vilken orsak finns det till att församlingen inte skulle vara på jorden under den sista fasen av vedermödan? Paulus tillkännager i 2 Tess. 1:6-8 att Kristi återkomst kommer att innebära räddning från vedermödan för hans församling och folk: ”Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågar er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium ”.

Vi drar därför slutsatsen att det inte finns någon grund i bibeln för den andra ankomst i två faser som undervisas av pretribulationisterna. Kristi andra ankomst måste undervisas som en enda händelse, som inträffar efter den stora vedermödan. När Kristus kommer tillbaka, kommer en allmän uppståndelse att ske, både av troende och och icke-troende. Efter uppståndelsen skall de troende som då fortfarande lever bli förvandlade och förhärligade (1 Kor. 15:51-52). ”Uppryckandet” av alla troende äger då rum. (5) Troende som har uppstått, tillsammans med troende som lever och har blivit förvandlade, blir nu uppryckta på skyarna för att möta Herren i rymden (1 Tess. 4:16-17). Efter detta möte i rymden, fortsätter den uppryckta församlingen att vara tillsammans med Kristus när han fullbordar sitt nedstigande till jorden.

Anthony A. Hoekema

Noter:

(1) Fastän tidigare pretribulationister brukade kalla den första fasen av den andra ankomsten för parousia och den andra fasen för uppenbarelsen eller framträdandet , tillstår de flesta av dagens pretribulationister att de tre orden används utan åtskillnad i Nya testamentet, för det som de uppfattar som de två faserna av Kristi återkomst (se Gundry: The Church and the Tribulation , sid. 158).

(2) E. Peterson, ”apantesis ”, Theological Dictionary of the New Testament, Vol. 1, 380-381.

(3) För en nyttig diskussion om dessa två avsnitt, se Hendriksen, I and II Thessalonians (Grand Rapids: Baker 1955), sid. 91-94, 111-114. Han menar att uttrycken ”med alla sina heliga” (1 Tess. 3:13) och ”tillsammans med honom” (1 Tess. 4:14) avser de döda troendes själar, vilka omedelbart därefter kommer att förenas med sina kroppar i uppståndelsen.

(4) För argumentet att de 144.000 som här beskrivs som försedda med sigill, inte endast står för en judisk kvarleva, utan för hela församlingen på jorden, se Hendriksen, More Than Conquerors , 2: a upplagan (Grand Rapids: Baker, 1940), sid. 133-35.

(5) Ordet uppryckande har satts inom citationstecken för att särskilja den uppfattning som har framställts här, från den uppfattning som finns inom pretribulationismen. Man kan benämna den uppfattning förts fram i denna bok som ett uppryckande efter vedermödan.