FALSK ANDLIGHET

RICK JOYNERS FALSKA UNDERVISNING

Doktrinerna i den bibliska sanningen har alltid varit kärleken och glädjen för för rättfärdiga män och kvinnor. När människans själ blir pånyttfödd av den helige Ande, är det en pånyttfödelse till rättfärdighet eller rättsinnighet mot Gud och hans vilja. Sådana människors glädje är att upptäcka sanningen och med stor glädje leva ut den sanningen.

Biblisk sanning och doktriner är absolut nödvändiga för sann rättfärdighet och helighet. Det är omöjligt att föra ut en ren sak ur en oren sak. Roten och grunden måste först renas och upprättas. Om doktrinerna inte är äkta, kan inte frukten vara äkta. ”Om förstlingsbrödet är heligt, så är ock hela degen helig; och om roten är helig, så äro ock grenarna heliga ” (Rom 11:16).

De besmittade doktrinerna i dagens församlingsordning har smutsat ner gudsfruktans vatten så mycket, att de knappast understöder och bekräftar den Heliga Skrift och den sanna församlingen. Väckelse är inte möjlig förrän vi återvänder till ”kärlek till sanningen” (2 Tess 2:10). Kärlek till sanningen är Guds frälsande kraft.

Babbel, att prata i vädret och att inte säga någonting.

Aposteln Paulus gav Timoteus en befallning som rör alla Ordets förkunnare. Lägg märke till den noggrannhet vilken han gav oss i uppdrag som skulle vara lärare: ”Jag bjuder dig, nu såsom när jag for åstad till Macedonien, att stanna kvar i Efesus och där förmana somliga att icke förkunna främmande läror eller akta på fabler eller släktledningshistorier utan ände, som ju snarare vålla ordstrider än främja den Guds ordning, som kommer till fullbordan i tron. Och förmaningens ändamål är kärlek av ett rent hjärta och av ett gott samvete och av en oskrymtad tro. Från dessa stycken hava somliga farit vilse och vänt sin håg till fåfängligt tal – människor, som vilja vara lärare i lagen, fastän de icke förstå, ens vad de själva tala eller vad de ting äro, som de med sådan säkerhet orda om. Men vi veta, att lagen är god, om man nämligen brukar den, såsom lagen bör brukas, och om man förstår detta, att lagen icke är till för rättfärdiga människor, utan för dem som trotsa lag och myndighet, för ogudaktiga och syndare, oheliga och oandliga människor, fadermördare och modermördare, för mandråpare, för dem som utöva otukt och onaturlig vällustsynd, för dem som äro människosäljare, lögnare, menedare eller något annat som strider mot den sunda läran – detta i enlighet med det evangelium om den salige Gudens härlighet, varmed jag har blivit betrodd ” (1 Tim 1:3-11).

Detta är den grund vi måste bygga, om den sanna församlingen ska finnas hos oss. Fabler och släktledningshistorier utan ände är ”mänskliga, rationella och obibliska traditioner”. Den oskrymtade tron är ”äkta doktriner och fundamental biblisk sanning”, som representerar själva vår grund. Lägg märke till att Paulus sa: ”Från dessa stycken hava somliga farit vilse och vänt sin håg till fåfängligt tal”. Fåfängligt tal är en utmärkt beskrivning på självutnämnda lärare som babblar, pratar i vädret och i själva verket inte säger något av värde.

Jag tror att Rick Joyner passar in på denna beskrivning.

Första gången jag fick tag på material skrivet av Rick Joyner, förnam jag omedelbart mörkrets och villfarelsens ande. Att läsa det som han skriver är samma sak som att läsa New Age-material. Hans tillvägagångssätt är att ta vad som helst i bibeln och få det att betyda vad som helst som passar in i hans teologiska syfte. Det finns ingen trohet mot fastslagna sanningar om hur man ska tolka en text. Det är ett smörgåsbord av uppfattningar med rikligt användande av det som inte står i bibeln för att bevisa hans påståenden.

Se på hans grundläggande premiss i boken Det fanns två träd i lustgården. Hans identifiering av det förbjudna trädet lägger en falsk grund för hela boken.

”Kunskapens träd på gott och ont är en mäktig biblisk förebild av lagen. Som aposteln Paulus förklarade: ’Syndens makt kommer av lagen’ (1 Kor 15:56). Det är så p.g.a. att det är genom lagen som vi måste få vår kunskap om gott och ont. Vi kan undra hur denna kunskap medför död tills vi ser frukten. Kunskapen om gott och ont dödar oss genom att dra oss bort från Honom som är livets källa, livets träd – Jesus. Kunskapens träd får oss att fokusera vår uppmärksamhet på oss själva. Synden får sin kraft genom lagen, inte bara för att ondskan uppenbaras, utan också godheten. Den driver oss antingen till fördärv eller självrättfärdighet, vilka båda leder till döden”. (Det fanns två träd i lustgården, Rick Joyner, sid 9-10).

Att säga att detta förbjudna träd var Guds lagar, givna till Mose eller någon annan biblisk författare är hädiskt. De ”tio budorden” är de grundläggande sanningarna och principerna i all Guds uppenbarelse. Denna attack på ”Guds lagar” visar inriktningen av den stora villfarelsen i religiösa kretsar. Satan kan inte föra fram sig själv eller föra fram sin Antikrist som ”Kristus”, utan att först skilja gudomlig uppenbarelse eller den heliga sanningen från upplevelser på det religiösa området. Genomgående i Joyners skrifter finns en attack på individer som frågar efter läromässig äkthet.

Lägg märke till detta uttalande av Joyner: ”Kunskapens träd på gott och ont är en mäktig biblisk förebild på lagen” (Ibid, sid 10). Det finns absolut inga fakta bakom detta påstående. Bara djävulen och hans onda andar vågar säga en sådan sak. Att äta från ”kunskapens träd” var inte att ta emot lagen eller att leva av lagen, det var olydnad mot Guds lag. Det var att förkasta de tydliga buden från Gud för att få sin egen erfarenhet och kontroll.

Motsatsen till sanningen, Satans lögn.

Liksom allt det som de inom New Age undervisar, återspeglar detta motsatsen till sanningen. Satan är en mästare på att imitera. Istället för att bedöma mänskliga upplevelser genom Guds Ord, antyder denna falska uppfattning, att vi ska bedöma Guds Ord genom mänskliga upplevelser. När vi baserar tolkningen av sanningen på vår egen upplevelse, förlorar vi fullständigt trons grund. Människan får undervisning genom hela bibeln att aldrig lita på sig själv. Ja, detta är motsatsen till den humanistiska undervisningens psykologiska grund, men Guds Ord har alltid stått i motsättning till köttet och den mänskliga logikens uppfattningar.

Psalmisten sa: ”Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden ” (Ordspr 14:12). Aposteln Paulus sa: ”Ty vi äro ’de omskurna’ , vi som genom Guds Ande tjäna Gud och berömma oss av Kristus Jesus och icke förtrösta på köttet ” (Fil 3:3). En människa uppnår aldrig så de andliga höjdpunkterna på denna sidan av vårt framtida förhärligande, att hon vågar överge det ständiga beroendet av den heliga Skrift. Vi måste väga varje upplevelse mot de uppenbara sanningarna i Guds bok.

Läs igen det som Joyner sa om att Guds lag var kunskapens träd på gott och ont, och läs sedan följande sanningar:

”I skolen icke mena, att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats. Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket. Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket ”.
”Alltså är visserligen lagen helig och budordet heligt och rättfärdigt och gott ” (Rom 7:12).
”Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus, för att vi skola bliva rättfärdiga av tro ” (Gal 3:24).

Kom Jesus för att fullborda ”kunskapens träd på gott och ont” som Joyner har framställt det hela? Kallar Joyner kunskapens träd heligt? Det är vad aposteln Paulus kallade Guds lagar. Kallar han det ”vår uppfostrare ” som Paulus uttryckte det till galaterna? David, en man efter Guds eget hjärta, talade om Guds lag och sa att han älskade den. Älskade David ”kunskapens träd”, som har fört med sig fullständigt fördärv för mänskligheten? Vi vet svaret om vi älskar sanningen, men New Ageare som Rick Joyner vet inte vad de talar om.

Nattvarden och den nya eliten.

T.o.m. nattvarden undkommer inte hans penna. Inte längre representerar kroppen och blodet hans blödande och nedbrutna kropp, nu representerar den församlingen.
Så här uttrycker han det hela: ”När Herren nämner om att äta hans kropp och att dricka hans blod, talade han naturligtvis inte om sin fysiska kropp och blod, utan om det som de symboliskt representerade – Hans liv och Hans kropp, församlingen (vi är ben av hans ben och kött av hans kött”). (Ibid. sid 164). Lägg märke till att nattvarden, enligt Mr Joyner, inte representerar död och uppståndelse, utan något slags liv och församlingen, uppenbarligen den nya elitförsamling som han har initierat.

Detta är ett mycket farligt koncept angående Herrens måltid. Bibeln lär att vi tar emot nattvarden för att visa på hans död tills han kommer. Precis som Mr Joyner kallar ”kunskapens träd” lagen, så kallar han ”livets träd” Herren Jesus. Som det är med alla religiösa ledare som har upplevt ”det nya paradigmet”, använder de välkända uttryck för att säga nya saker, som får dig att undra vilken sida de står på. Förbryllande? Det är meningen.

New Agearna har fått lära sig att det ”nya paradigmet” inte kan upplevas förrän de gamla fundamentala sanningarna har omintetgjorts. Varje uppfattning från bibeln måste ses i ett nytt ljus. Allt måste ändras. Alla storslagna doktriner måste förstås genom en ny uppenbarelse. Det är vad ett nytt ”paradigm” innebär. Samme Jesus, samma bibel, samma upplevelser, men alla sedda med en ny ”världssyn”. Dessa lärare undervisar i timmar och säger alla de välkända orden, men presenterar en fullständigt ny Jesus eller Kristus för dig som är falsk och från djävulen själv.

1995 på Joyners almanacka

Rick Joyners Prophetic Bulletin för 1995 är en perfekt bild på Babel. Den är ett skämt för varje församling som är förankrad i bibeln, men för en församling som redan lämnat bibeln blir den en uppenbarelse i sig själv. Han kallade 1995 året när ett utgjutande av ”visdomens ord” skulle komma. Det finns ingen biblisk grund för hans profetia, förutom hans trolldomsidéer. Men återigen, när ens källor är ”demoner som förbereder världen för Antikrist och de falska profeterna”, är den en perfekt bild.

När du erinrar dig att den nya uppfattningen som strömmar in i teologiska kretsar, är tillbedjan av Sofia, vishetens gudinna, passar detta in i den profetiska helhetsbilden. Johannes gör det klart i Uppenbarelseboken att den religiösa världen kommer att domineras av skökan, som lär världen att bedriva otukt (andlig otukt). ”Sedan förde han mig i anden bort till en öken. Där såg jag en kvinna som satt på ett scharlakansrött vilddjur, fulltecknat med hädiska namn; och det hade sju huvuden och tio horn. Och kvinnan var klädd i purpur och charlakan och glänste av guld och ädla stenar och pärlor; och i sin hand hade hon en gyllene kalk, full av styggelser och av hennes otukts orenlighet. Och på hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: ’DET STORA BABYLON, HON SOM ÄR MODER TILL SKÖKORNA OCH TILL STYGGELSERNA PÅ JORDEN ’ . Och jag såg kvinnan vara drucken av de heligas blod och av Jesu vittnens blod. Och jag förundrade mig storligen, när jag såg henne ”. (Upp 17:3-6).

1993 års mest spektakulära händelse var the Re-emerging Conference, som var sponsrad av flera stora kyrkor. Centrum för uppmärksamheten var deras tillbedjan av Sofia, vishetens gudinna. Assemblies of God (pingstinriktning) ledde en världskonferens i Korea i oktober 1994 i vilken ”tillbedjan av jorden” var en huvudsaklig verksamhet. Läs vad Paul Yonggi Cho, en framstående New Ageare, värd och ordförande för denna sammankomst, sa:

”Genom våra böner ska vi be om Guds förbarmande och den helige Ande, som dramatiskt förvandlade människor under den första församlingens tid, att lyfta den fallna människan igen och också ge förnyat liv till vår jord som håller på att dö, p.g.a. de fruktansvärda förgiftnings- och miljöproblemen….Ovanliga förändringar i vädersituationen inträffar över hela världen och det ekologiska systemet håller på att bli allvarligt förstört som en följd av människors synder och brott. Om vi vägrar att handla nu, kommer jorden att bli totalt förstörd förr eller senare”.

”Först ska vi be Gud tillsammans: ”Låt den helige Andes gudomliga helande kraft komma över vår jord såväl som över de människor, som har blivit moraliskt fördärvade och hela dem”

”Påskynda som aldrig tidigare världsevangelisation. Var en god förvaltare av det heliga ansvaret att ge helhet till vår jord tills den dag när Kristus återvänder”. (The Inkhorn, Vol 6, nr 2, april 1995, sid 34).

Sammanfattning

Mr Joyner fördömer dem i församlingen som vägrar att tillåta någon avvikelse från den heliga Skrift. Han tycker att tiden är inne att ”lätta upp det hela”” och att sluta vara så allvarlig. Här är vi på randen till den mörkaste tiden i mänsklighetens historia, när miljoner kommer att tillintetgöras och bli dömda till ett evigt helvete och det är i Joyners teologi tid för att ”lätta upp det hela”. Här är ett stycke från hans profetiska vision för 1995. Lägg märke till att de som håller på med att avslöja detta ”New Age Babel” i församlingarna kallas ”andliga massmördare”. Fienden har blivit ”de bibeltroende”, som avvisar det falska budskapet från män som Rick Joyner. Här är hans ord:

”Om vi undersökte de ’andliga massmördare’, som sprider förtal och försöker att andligt tynga ner andra kristna, skulle de nästan säkert bli klart, att de är så bundna av den religiösa anden, att de inte kan tåla någon form av religiöst lättsinne. Herren försöker att få sitt folk att helt enkelt ”lätta upp det hela”. Det är ett allvarligt självbedrägeri att ta oss själva eller vårt arbete alltför allvarligt, eftersom det vanligtvis är en indikation på att vi fortfarande går fram i vår mänskliga kraft. Herren sitter faktiskt i himmelen och skrattar, och när vi i sanning sitter med honom och ser från hans perspektiv, kommer vi också att börja skratta åt de många saker vi sitter fast i just nu”. (Ibid).

Det finns en massa andra falska doktriner som undervisas av Rick Joyner, men utrymmet tillåter inte en fullständig analys.

Min bön är att vår Gud kommer att låta Mr Joyner omvända sig och skaran av goda människor, som har blivit påverkade av hans babbel. Sanningen i Guds bud och återlösning står fast för evigt. En massa falska doktriner kommer inte att stoppa den sanna församlingen och kvarlevan av trofasta kristna.

Alla citat angående Mr Joyner är direkt från hans skrifter.

Joseph R. Chambers

https://www.karlektillsanningen.se