TROSRÖRELSEN

“TROS”RÖRELSEN ÄR KANSKE FRAMGÅNGSRIK, MEN ÄR DEN HÄLSOSAM?

Jag undrar vad du skulle säga, om jag sa till dig att det finns en undervisning, som sveper genom evangelikala församlingar i vår tid som inte bara har förändrat, utan också tagit bort själva kärnan från evangeliet och ersatt det med en förfalskning ?

Sådant är budskapet som förs fram av Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Marilyn Hickey, Charles Capps, Fred Price, Robert Tilton, Doyle ”Buddy” Harrison och Ray McCauley. (Dessa personer har internationella efterföljare i tusental, och flera har sina egna TV-sändningar). Många troende som ser dessa ministries på avstånd, vet att det är någonting som inte stämmer, men de flesta ser dem som evangeliet plus helande och framgång på begäran.

Undersökningar som gjordes 1994 bland ett antal kristna från många olika bakgrunder har bekräftat detta. Nästan 100% hade uppfattningen att ”tros”budskapet var bara evangeliet plus. Ingen hade någon uppfattning om omfattningen av dess villfarelse. Faktum är att en viss välinformerad baptistpastor verkligen blev överraskad, när han läste det som Kenneth Copeland undervisar om skapelsen, syndafallet och människans återlösning. ”Jag visste inte att det var så här illa ställt”, sa han…”Detta är ren villfarelse”.

Du kanske tycker att det är på sin plats att ställa frågan, om dessa ”tros”lärare själva är medvetna om, att de undervisar något annat än det historiska, bibliska evangeliet. När allt kommer omkring, kan du säga, gör vi alla misstag ibland – kanske är de bara litet förvirrade när det gäller det som hände på korset. Men följande kommentar från Copelands band ”What happened from the Cross to the Throne” (”Vad hände från korset till tronen”) visar tydligt, att han har uppfattningen att traditionell kristendom har gömt hans övertygelse om ”traditionell församlingsundervisning”: ”I kväll vill jag visa er några saker från Guds Ord….Man talar inte mycket om dem, de existerar nästan inte i traditionell församlingsundervisning….eftersom de har blivit gömda och fördolda i traditionen….Det som är nödvändigt för en kristens liv är kunskap om det som hände från korset till tronen, det som ägde rum under tre dagar och tre nätter”.

Så vi ser alltså, att Copeland inte alls har missförstått det som hände på korset, utan istället tagit fram en tidigare ”fördold” undervisning (det som ”tros”undervisningen kallar ”uppenbarelsekunskap”), som, vilket du kommer att förstå, presenterar en ”annan Jesus” och ”ett annat evangelium” för oss.

Följande citat är alla från Kenneth Copeland:

”Denne man (Jesus) är en karbonkopia av den som vandrade i Edens lustgård”. (What Happened from the Cross to the Throne ”, band).

”Varje profet som vandrade på jordens yta under det Abrahamitiska förbundet kunde ha betalat priset, om det bara var en fysisk död”. (Ibid ).

”När han sa ’det är fullbordat’ på det korset, talade han inte om återlösningens plan. Återlösningens plan hade just börjat, det fanns fortfarande tre dagar och tre nätter som skulle fullbordas”. (Ibid ).

” När hans blod utgjöts, försonade det inte ”. (Kenneth Copeland: Från ett personligt brev till D.R. McConnell, daterat 12/3/79. Citerat i A Different Gospel , sid 120).

”Jesus gick till själva helvetet och utstod straffet för synden” (Believers Voice of Victory magazine , maj 1994, sid 5).

”(Jesus) tog emot Satans syndiga natur i sin egen Ande, och i samma ögonblick som han gjorde det, utropade han ’Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig”? (”What happened….”).

”Han (Jesus) var nere i det helvetet och där utstod han straffet under tre fruktansvärda dagar och nätter för Adams högförräderi…Det är en ny födelse som äger rum i själva djupen av jorden, när en Guds befallning säger ’Det är nog, släpp honom och låt honom gå’”. (Ibid).

Ett bra sammanfattande citat angående denna undervisning från en annan ”tros”lärare är detta: ”Tror du att straffet för våra synder var att dö på korset? Om så var fallet, kunde de två rövarna ha betalat priset för dig. Nej, straffet var att gå ner i själva helvetet och avtjäna tid i helvetet skild från Gud….Satan och helvetets demoner trodde att de bundit honom, och de kastade ett nät över Jesus och drog honom ner i själva helvetets avgrund för att han skulle avtjäna vårt straff”. (Fred K.C. Price, Ever Increasing Faith Messenger, juni 1980, sid 7).

Det är uppenbart att Copelands uppfattning om ”vad som ägde rum under tre dagar och tre nätter” ingenting har att göra med ortodox bibelundervisning, och det har inte blivit ”gömt och fördolt i traditionen”! Ändå avslutar Copeland sitt band ”What happened from the Cross to the Throne ” med följande yttrande: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet – vilket evangelium? Just det som jag har berättat för er under den senaste timman”.

Så Copeland tror, att det inte är det som hände PÅ korset (när den verklige Jesus utgjöt sitt dyrbara blod som betalning för våra synder), utan att det som hände EFTERÅT, är det som verkligen har betydelse – när hans fantasi ”Jesus” (som har dött andligen och blivit ”ett med Satan”) blev torterad av Satan (hans ”styvfader”) i helvetet.

Som en kommentar till denna undervisning sa den framlidne Dr Walter Martin, erkänd i hela världen som expert på kulter, följande: ”Det är höjden av teologisk dårskap att degradera Gud Sonen, andra personen i den fullkomliga treenigheten, till en förlorad syndare med Satans natur och sedan skicka honom till helvetet med kravet på pånyttfödelse, innan han kan fullborda försoningsverket”. (sid 104, Agony of Deceit , Moody Press: Chicago 1990).

Innan vi studerar vidare den specifika undervisningen i ”tros”rörelsen, är det till hjälp att se varifrån den kommer. Många kristna har oavsiktligt tagit emot den, eftersom de tror att den kommer från den pingstinriktade/karismatiska rörelsen. Så är inte alls fallet. Under senare hälften av förra århundradet har rörelsens erkända fadersgestalt varit Kenneth Hagin. Det är från honom som Copeland och andra har direkt lånat sina budskap.

Men ”tros”budskapets verklige fader är E.W. Kenyon, som undervisade samma saker före Kenneth Hagin ens var född (Kenyon dog 1948). För den ytlige betraktaren har ”tros”rörelsen vissa likheter i upplevelser o.s.v. som pingströrelsen och den karismatiska rörelsen. Men kärnan i budskapet och dess ursprung är helt avvikande. Kenyon, dess grundare, ”lånade” ouppmärksamt från uppfattningar som undervisades av Christian Science, New Thought och Unity School of Christianity. I boken A Different Gospel , redogör D.R. McConnell tydligt för hur Kenyons uppfattningar har utvecklats medan han studerade vid Emerson´s New Thought college i Boston. Fastän Hagin har försökt att förneka sitt uppenbara plagiat av Kenyons ”The Wonderful Name of Jesus ”, då han säger att han inte såg boken förrän 1978, är problemet, som McConnell påpekar, att två år före 1978, den första tidpunkten vid vilken Hagin erkänner att hade läst Kenyons ”The Wondeful Name of Jesus ”, hade han redan kopierat i stor omfattning från denna bok för en artikel, som publicerades i hans tidning 1976. Den artikeln nämner aldrig E.W. Kenyons namn”……”Han har plagierat Kenyon både upprepade gånger och i stor omfattning. I själva verket är det ingen överdrift att påstå, att själva doktrinerna som har gjort Kenneth Hagin och trosrörelsen till en sådan utpräglad och mäktig kraft inom den oberoende karimatiska rörelsen, alla är plagierade från E.W. Kenyon”. (sid 7, A Different Gospel ).

Han påpekar också de mycket uppenbara likheterna mellan Kenyons uttalanden och de från New Thought-författaren R.W.Trine. Trine skrev angående ”överflödets lag”: ”Att låta dig själv förbli i denna (positiva) sinnesinställning, är att sätta raffinerade, stilla, oemotståndliga krafter i verksamhet, vilka förr eller senare förverkligar i materiell form det som idag endast är en tanke. Men tankar har ockult kraft och tankar som inplanteras rätt och vårdas rätt, är fröna som förverkligar materiella förhållanden” (R.W Trine, In Tune with the Infinite , sid 138, min betoning). De som känner till några av nutidens böcker om ekonomiskt överflöd och positiv bekännelse kommer att inse, i ljuset av detta citat, att de har mer gemensamt med det som Trine skrivit (via Kenyon och Hagin), än med bibeln.

För att ge en mer vittomfattande bild av ”tros”rörelsens undervisning, följer nu en uppräkning av viss grundläggande undervisning:

Adam:

De undervisar att han hade Guds natur och mäktig skapande kraft som Gud hade. E.W Kenyon lärde att människan ”måste vara delaktig av Guds natur eller av Satans natur”, och därför inte har någon egen bestämd natur. Charles Capps uttrycker det så här: ”Gud sa ’låt oss göra människan till vår avbild till att vara oss lika ’”. Ordet likhet i den ursprungliga grekiskan betyder ”ett exakt duplikat i natur”…..Adam var ett exakt duplikat av Guds natur ! ” (Authority in Tree Worlds , sid 15-16. Betoning i original). Tulsa, Oklahoma: Harrison House, 1982).

Det som Capps framställer för oss här, blir kristallklart för oss genom hans vän, trosläraren Kenneth Copeland, när han eftertryckligt förklarar att ”Guds orsak till att han skapade Adam, var hans längtan att reproducera sig själv. Jag menar en reproduktion av honom själv, och i Edens lustgård gjorde han det. Han var inte litet lik Gud. Han var inte nästan som Gud. Han var inte ens underordnad Gud….Adam är så mycket som Gud som man kan bli, precis den samme som Jesus – När Han kom till jorden, sa Han: ’Den som har sett mig, han har sett Fadern’. Han var inte mycket lik Gud – Han är Gud manifesterad i köttet. Och jag vill att ni ska veta något : Adam i Edens lustgård, var Gud manifesterad i köttet! (”Following the Faith of Abraham ”, del 1, sid 1). (Kasett från Kenneth Copeland Ministries, Bath, UK, sommaren 1994).

Vad bibeln säger:

I 1 Mosebok kapitel 1 och 2 används det hebreiska ordet Elohim endast om Gud, inte om människan (som bara var en skapelse). Adam blev skapad med en syndfri mänsklig natur . Han hade en natur som skapad ”till Guds avbild”, men var åtskild från den. (1 Mos 1:26 och 2:7).

Adams makt och myndighet:

De undervisar att han var en liten gud, som rådde om planeten jorden och hela Guds skapelse. Enligt Kenneth Hagin ”blev människan skapad i en ställning av likhet med Gud, och hon kunde vara i Guds närvaro utan att vara medveten om någon underlägsenhet….Människan levde i Guds rike. Hon levde i samma ställning som Gud”. (Zoe: The God- Kind of Life , sid 35-36, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries, Inc 1989). Enligt vissa av ”tros”lärarna fick människan råda totalt under en period av 6.000 år. Hans uttalade ord fick maten att växa och ge honom föda. Under tiden var Gud ”utanför och tittade in” (som Copeland berättar för oss på sitt band ”What Happened….”) och ”maktlös till att göra någonting” – Han hade givit jorden till människan med full besittningsrätt .

Vad bibeln säger:

Adams makt och myndighet var endast ett förvaltarskap att se till det som Gud hade gjort, att vårda Edens lustgård och se till djuren. (1 Mos 1:28; 1 Mos 2:15). Jorden och allt på den tillhörde fortfarande Gud – Adam var Guds arrendator. (Se t.ex. 3 Mos 25:23, 5 Mos 4:39, Jer 27:5, Ps 24:1 – ”Jorden är HERRENS och allt vad därpå är”). Andrew Brandon ger följande illustration i sin bok Health and Welth (som ger en utmärkt översikt av rörelsen): ”Människan fick makt och myndighet över jorden, men detta får inte förväxlas med rättslig auktoritet. Människan var Guds vicekonung som representerade honom i skapelsen. Situationen var inte olik den Mountbatten hade i Indien före självständigheten. Som vicekonung över hela Indien representerade han den brittiska regeringens makt och intressen. P.g.a. den auktoritet som delegerats till honom, hade han frihet att bruka egna initiativ i vissa saker. Inte dess mindre var han ansvarig inför den brittiska regeringen och kunde avsättas obehindrat om han befanns vara otillfredställande”. (Health and Wealth , sid 104, Kingsway Publications, 1987).

Syndafallet:

De undervisar att Adam förlorade Guds natur och fick utstå ”andlig död” när han fick Satans natur, och så blev han ”Satans styvson”. Han blev maktlös, han förlorade sin skapande kraft. Jag citerar igen från Charles Capps bok Authority in Three Worlds : ”Adam fick uppenbarelsekunskap som flödade från Gud, Fadern. Men när Adam böjde knä för Satan, utestängde han Gud. Gud befann sig själv vara utanför och tittade in. Hans människa, Adam, hade förlorat sin auktoritet. Satan….hade….blivit guden för denna världens ordning….Satan hade vunnit makt över jorden genom att vinna Adams auktoritet, och Gud blev lämnad utanför. Gud kunde inte komma hit i sin gudomliga makt och tillintetgöra dem. Han var tvungen att maka på sig till ett område som skulle fastställas av universums högsta domstol” (sid 50-51). Lägg nu märke till hur tydligt Frederick K.C. Price förklarar ”tros”lärarnas övertygelse: ”Som jag sa, överlämnade Adam den (jorden) till ormen, till djävulen. Som en följd av detta blev han utsparkad från lustgården. Han gick ut ur Eden, ut ur lustgården. Han började vandra omkring och han fick problem från första dagen. Nu var Gud ute ur bilden. Gud var utanför detta jordiska rike. Gud hade inte längre något att hämta i detta jordiska rike. Inte längre. Inget alls. Han kunde inte göra någonting. Ingenting i världen kunde han göra…Det enda sättet genom vilket Gud kunde komma tillbaka till detta jordiska rike, var att få en inbjudan. Ha-hah! Han var tvungen att få en inbjudan”. (”Ever Increasing Faith ”, program på TBN (1 maj 1992), band #PR 11).

Jorden hade alltså blivit Satans rättsliga egendom: ”När Adam gav den skapade varelsen den auktoritet som Gud hade givit honom, gjorde han Satan till denna världens Gud”. (Copeland: ”What happened…..”). Detta innebar inte bara att Gud var ”utanför och tittade in”, utan han var också maktlös till att göra någonting på jorden. Utan människans medverkan var Gud FÖRLORAD!

Vad bibeln säger:

Vid syndafallet blev Adams utpräglade mänskliga natur syndig. Han blev skild från Gud genom sitt uppror (Rom 5:19). Återigen är Brandons illustration till hjälp: ”Människan var, som Lord Mountbatten (se ovan), Guds representant på jorden. Hon åtnjöt ett visst mått av frihet, som att ge namn åt djuren, men var slutligt ansvarig inför Gud för sitt förvaltande av planeten. Syndafallet var fastmer människans förvisning från Gud, än Guds förvisning från jorden. Det är kännetecknande att Gud efter syndafallet utestängde Adam och Eva från Eden och satte änglar som vakt, för att hindra dem från att komma tillbaka (1 Mos 3:24)”. (Ibid . sid 104).

Guds frälsningsplan:

”Tros”lärarna säger att eftersom Adams synd förtjänade lidande i helvetet, måste någon gå dit och lida i Adams ställe. Kenneth Hagin förklarar det så här: ”Han (Jesus) fick smaka andlig död för varje människa. Och hans ande och inre människa gick till helvetet i mitt ställe. Kan du inte förstå det? Fysisk död kunde inte ta bort våra synder”. (How Jesus Obtained His Name ”, sid 1, band #44H01. Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries). Citatet tidigare av Fred Price för också fram denna uppfattning. (Kan han verkligen jämföra Jesu Kristi död med en skydig tjuvs? Du måste själv bedöma det).

Vad bibeln säger:

Gud förde sin princip om blodsoffer till dess fullbordan, härav uttalandet från Johannes döparen: ”Se, Guds lamm, som borttager världens synd” (Joh 1:29). Ett fullkomligt (d.v.s. inte bara en profet eller någon annan syndare ) blodsoffer måste utföras, vilket skulle betala för våra synder (Jes 53:5, 10-11; Hebr 10:10).

Jesus:

Copeland (och de övriga) låter oss veta att Han var en karbonkopia av Adam (t.ex. Copeland: ”What Happened….”). Det står klart från många uttalanden i ämnet att de förnekar den förut existerande Jesus, eftersom Copeland undervisar att Jesus bara är den som kom till genom Guds positiva bekännelse: ”Änglarna talade förbundets ord till henne (Maria). Hon begrundade dem i sitt hjärta, och dessa ord blev säden. Och Guds Ande svävade över henne och frambringade denna säd, som var det ord som ängeln talade till henne. Och sedan blev hon, säger bibeln, havande med det heliga. Ordet blev bokstavligen kött”. (”The Abrahamic Covenant ”, sid 2, band # 01-4405, Forth Worth, TX: Kenneth Copeland Ministries, 1985).

På andra ställen var (som vi såg) både Adam och Jesus ”Gud uppenbarad i köttet”. I ”tros”budskapet måste vi inse faktum att ingen av dem är ”Gud” enligt kristen uppfattning, Istället sägs båda ha ”Guds natur”. Copeland säger att Jesus ”måste vara helt och hållet människa. Han kan inte vara en Gud som kommer instormandes här med egenskaper, upphöjdhet och värdighet som inte är vanliga bland människor. Han kan inte göra det. Det är inte tillåtet”. (”The Incarnation ”. sid 1, band #01-0402, betoning i original, Forth Worth, TX: KCM, 1985).

Vad bibeln säger:

Jesus är den ende (grek. monogenes – betyder ”den ende i sitt slag” eller ”unik”), som är Gud själv kommen i köttet. Han är fullkomligt mänsklig och fullkomligt gudomlig. (Joh 1:1, 14; Kol 2:9). Fastän han kallas Guds eviga Ord, är han inte ett av Guds uttalade ord.

Född på nytt – En inkarnation?:

E.W. Kenyon sa: ”Herren Jesus var emellertid inte ’den ende i sitt slag’. ’Inkarnationen’ kan upprepas i var och en av oss. Varje människa som har blivit ’född på nytt’ är en inkarnation. (E.W. Kenyon: The Father and His Family , sid 100).

Hagin säger: ”Du är Guds inkarnation i lika hög grad som Jesus från Nazaret var det. Var och en som har blivit född på nytt är en inkarnation och kristendomen är ett mirakel. Den troende är en inkarnation i lika hög grad som Jesus från Nazaret var det”. (Kenneth Hagin: Word of Faith , december 1980, sid 14).

”Du har inte en Gud inom dig. Du är en Gud ! ” (Kenneth Copeland: ”The Force of Love ”, band).

”Hundar föder hundar och katter föder katter och Gud föder gudar. Alla är ni små gudar” (Kenneth Copeland när han talar på Trinity Broadcasting Network’s program Praise the Lord ).

”Jesus är inte längre Guds ende enfödde Son….Jesus är känd som den förstfödde från de döda . Om det finns en förstfödd, då måste det finnas den som föds som den andre, den tredje, den fjärde o.s.v.” (Copeland: ”Now Are We in Christ Jesus ”, sid 24, Kenneth Copeland Publications, Texas).

”Jag säger detta och upprepar det, så att du inte blir helt förskräckt….när jag läser i bibeln där Han (Jesus) säger ’JAG ÄR’, säger jag, ’Ja, JAG ÄR också!’”. (Kenneth Copeland: Uttalande på ett möte 19/7/1987).

Vad bibeln säger:

Jesus är Guds Son, den ende i sitt slag (Joh 1:18, 3:16). Uttalandena av Kenyon, Hagin och Copeland är ren hädelse och detta är absolut så uppenbart att inga bibelhänvisningar i själva verket behövs. Kolla varenda bok i bibeln! (Börja med 5 Mos 6:4 och Jes 43:10. 1 Mos 3:5 visar att uppfattningen om att bli ”såsom Gud” var frestelsen från ormen i Edens lustgård).

Jesus på korset:

”Tros”lärarna påstår att Jesus blev en syndig, vanlig dödlig människa med Satans natur – en ”styvson till Satan”. Ray McCauley har undervisat att ”medan Han (Jesus) var på korset, var han tvungen att ta emot Satan som sin styfar”. (McCauley, som fick sin utbildning hos Kenneth Hagin (på RHEMA Bible Training Center), påstås ha omvänt sig från denna undervisning (enligt ett brev daterat 17/11/90), men sedan dess har han fortsatt med att sälja och distribuera material som undervisar exakt detta buskapet).

Korset åstadkom uppenbarligen ingenting, eftersom det var en ”misslyckandets och nederlagets” plats. Jesus bar inte våra synder i sin kropp på korset.

Vad bibeln säger:

”Guds lamm” förblev syndfri medan han bar våra synder. Han blev inte en syndare, men blev behandlad som en. Hans fysiska död var det blodsoffer som sonade för våra synder (Hebr 9:12,14,28; Hebr 7:27).

Försoningen för synd:

Inte blodsoffret på korset, säger de. T.ex. ”om Hans död sonade för den, kunde varje människa dö för sig själv” (Fred K.C. Price). ”Återlösningens plan hade just börjat. Det fanns fortfarande 3 dagar och 3 nätter som måste fullbordas” (Copeland). Han släpades av demoner till helvetet och torterades under 3 dagar och 3 nätter som betalning för synden. Adams lidande i helvetet blev då ställföreträtt. Sedan måste ’Jesus’ bli FÖDD PÅ NYTT för att bli av med sin sataniska natur och återfå en rättfärdig Gudsnatur. Alltså kan vi också förstå att ”synden tillräknades inte honom. Synden fördes inte upp på hans konto. Han blev synd”. (E.W. Kenyon, Identification , sid 12).

”Tror du att straffet för våra synder var att dö på ett kors? Om så var fallet, skulle de två rövarna kunnat ha betalat priset”. (Fred Price).

”Fysisk död skulle inte kunna ta bort våra synder. Han smakade döden för varje människa – andlig död. Jesus var den första person som någonsin föddes på nytt. Varför behövde hans ande bli född på nytt? Därför att den var avlägsnad från Gud. Kommer du ihåg hur han ropade på korset ’ Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?’”……”Synden åtskiljer oss från Gud. Andlig död innebär separation från Gud….Andlig död innebär något mer än separation från Gud. Andlig död innebär också att man får Satans natur.” (Kenneth Hagin: ”The Name of Jesus ”, sid 29-31).

”Jesus gick till helvetet för att befria mänskligheten från straffet för Adams högförräderi….När hans blod utgjöts försonade det inte ……Jesus tillbringade tre fruktansvärda dagar och nätter i denna jordens innandöme, för att du och jag skulle få våra rättigheter hos Gud”. (Kenneth Copeland: Från ett personligt brev till D.R. McConnell, daterat 12/3/79. Citerat i A Different Gospel , sid 120).

Vad bibeln säger:

Synden blev sonad på korset GENOM DETTA OFFER (Hebr 10:10; Matt 27:51). Förlåten i templet revs itu av Fadern. Detta visar att blodsoffret blev accepterat och människans synd blev alltså sonad. Vi kan nu gå in i det allra Heligaste genom Lammets blod. Kolla följande bibelverser: Ef 1:7, 2:13 och 2:15, Kol 1:20-22, 1 Petr 1:19, 2:24, 4:1.

Korsets betydelse:

E.W. Kenyon skrev: ”Vi har sjungit ’närmare korset’ och vi har bedit att vi skulle vara ’närmare korset’, men i korset finns ingen frälsning. Det är en misslyckandets och nederlagets plats” (Advanced Bible Course , sid 279, min betoning). Som vanligt upprepar de andra Kenyons uppfattning om detta.

Vad bibeln säger:

”Men vad mig angår, så vare det fjärran ifrån mig att berömma mig av något annat än vår Herres, Jesu Kristi, kors” (Gal 6:14). ”Ty jag hade beslutit mig för att, medan jag var bland eder, icke veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst” (1 Kor 2:2). ”Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft” (1 Kor 1:18). Se också Ef 2:16, Kol 1:20 och 2:15).

* * * GIFT!* * *

När vi förstår att ”tros”budskapet har totalt annorlunda uppfattningar om människans natur, om Gud, om Jesus Kristus, om inkarnationen och om försoningen, måste det ifrågasättas om någon bibeltroende kristen ska ha något att göra med rörelsen. Ska kristna gå på konferenser där en enda talare ger ett uttalat stöd för sådan undervisning? Sommaren 1994 talade Ray McCauley på flera möten tillsammans med ledande namn inom den engelska pingströrelsen/karismatiska rörelsen. Borde en sådan sak ske? Tycker du att våra ledare skulle tala offentligt tillsammans med mormoner och Jehovas Vittnen också?

McCauley har inte bara spridit gift i Afrika under 15 år (liksom Kenneth Hagin Ministries) och inte gjort något åt det, utan han fortsätter att sälja material i Sydafrika och Storbritannien (som Ray McCauley Ministries), som undervisar ”JDS-villfarelsens” falska försoning (som sammanfattas i Fred Prices uttalande) och doktrinen om ”små gudar”.

Många har invändningar mot en sådan klart kritiserande uppfattning om ”tros”rörelsen och säger att de, eftersom bibeln så ofta citeras i det som dessa lärare skriver, måste vara bibliska. Men ännu en gång måste vi ställa oss frågan: Hur mycket villfarelse behövs faktiskt innan någons teologi kan betecknas som ’ farlig’ och måste tas avstånd ifrån?

Den framlidne Dr Martyn Lloyd-Jones gav denna nyttiga illustration när han talade över ett liknande ämne: ”(Tänk er) en man med en flaska i handen. Det finns en färgad vätska i flaskan och det finns många beståndsdelar i den flaskan. Det finns vatten i den och det finns färgämnen och de är alla utmärkta beståndsdelar. Men det råkar vara en del blåsyra, och fastän det är en mycket liten del, kan den döda vem som helst som dricker ur den flaskan! Vad finns det för anledning att lovorda de goda beståndsdelarna när det finns det som räknas som dödligt gift i flaskan”? ”Tros”budskapet innehåller ingen liten del gift! Att godtroget erkänna deras ”bruk” av bibeln och strunta i deras heretiska uppfattningar i den ”kristna enhetens” namn, är helt klart andligt självmord.

KULTSKYDD

Det är överväldigande tydligt av det som de säger och skriver, att de uppfattningar och den undervisning som förs fram av Hagin, Copeland och de övriga är heretiska, och därför skulle man förvänta sig att alla som inser detta, skulle ta avstånd från undervisningen och de som utbreder den. Men så har sällan varit fallet. Fastän ”tros”rörelsen inte är en organiserad kult i den meningen att den har en speciell ledare och ett organiserat högkvarter, har den lyckats att binda upp dem som är inne i rörelsen och utanför med dess ”skydd” mot bibelbaserad utvärdering. Kanske har du som läser, om du har kommit in under sådan undervisning, blivit påtagligt varnad för att kritisera eller ifrågasätta ”Guds smorda män”. (De är också benägna att skrika ”kritisk ande” eller ”du bara strider om ord”! Ändå är det absolut inte så). En annan aspekt av den kontroll som rörelsens ledare utövar, kan man uppfatta i Kenneth Hagins ”uppenbarelser”, i vilka ”Jesus” sa till honom att de pastorer som inte tog emot Hagins profetiska ord skulle falla ner döda i sina talarstolar (se t.ex. I Believe in Visions , sid 114-115). En ledare inom Rhema Bible Churches ställde sig också upp framför församlingen med ett exempar av D.R. McConnells bok (tidigare nämnd) och sa till folket, att om de läste den, skulle de förlora sin frälsning. Naturligtvis är dessa inte ”Guds smorda” och man behöver inte vara rädd för dem.

Människor är också mycket bekymrade för att Gud, om de börjar analysera rörelsens undervisning själva (d.v.s. tänka kritiskt), då skulle bli arg och för att de då skulle gå miste om sitt helande och ekonomiska säkerhet o.s.v. Det kan låta ganska underligt för dem som är utanför, men för dem som är involverade är det verkligen en mycket allvarlig sak.

SKENBARA OMVÄNDELSER

En annan aspekt av denna strid kan man finna i Alpha magazines oktobernummer 1993. I dess specialartikel om Benny Hinn finns ett uttalande av honom (i oktober 1991), där han säger ”Jag tror inte längre på trosbudskapet. Jag tror inte att det stämmer”. Han kommenterar att han under 10 år fyllde sitt liv med ”tros”böcker, men sedan tillägger han: ”Jag respekterar dessa lärare som Gudsmän”. Den 8 juni 1992 sa Hinn till TV-tittarna på hans Trinity Broadcasting Network att de som gjorde uttalanden mot ”tros”läraren Kenneth Copeland ”attackerade själva Guds närvaro”. Hade Benny Hinn verkligen förstått att det budskap han läste om och predikade så länge, inte har någon kraft att frälsa?

Ett annat allvarligare exempel är det angående Ray MCCauley från Rhema i Sydafrika: I oktober 1994 gick en kontaktperson i Johannesburg och köpte ett exemplar av What Happened from the Cross to the Throne av E.W. Kenyon, liksom Copelands band Following the Faith of Abraham I i Rhemas bokhandel. Copelands What Happened from the Cross to the Throne fanns också att köpa, liksom en massa skrivet ”tros”material. Detta visar mycket tydligt att 3 år och 11 månader efter det att Ray McCauley påstår att han omvänt sig från sådan undervisning, sprider han den fortfarande avsiktligt! Ändå svarar han ”nej” när människor frågar: ”Undervisar du att Jesus dog andligen”? Skillnaden mellan ”att undervisa” och ”att sprida och propagera för” används endast som ett sätt att vilseleda.

FÖRÄNDRING?

Vissa kristna är övertygade om att ”tros”lärarna faktiskt håller på att ändra sig. Granskningen av deras undervisning efter sådana kungjorda ändringar finns dokumenterade av Dan McConnell, författaren av A Different Gospel . Han kommenterar att ”troslärarna kanske har tonat ner sin retorik och ändrat på en del av sin jargong”, men han fortsätter med att säga att ”trosstriden har aldrig blivit löst på den läromässiga nivån, och det kommer den inte heller att göra förrän troslärarna tar tillbaka (sina) doktriner och utövanden. Kultisk och heretisk doktrin kan inte ”modereras”, som om allt som skulle behövas var några kosmetiska förändringar och ändringar av ord….Modererad villfarelse är fortfarande villfarelse” (sid 188).

Walter Martin har slagit fast att ”de som sprider dessa falska uppfattningar (de små gudarna, den pånyttfödde Jesus o.s.v.) har tragiskt nog gått över till kulternas rike” (sid 104, Agony….). Den slutsats som Hank Hanegraaf drog i boken Christiany in Crisis var: ”det som står på spel är inget mindre än själva frälsningen”. Uppenbarligen behöver Benny Hinn, Ray McCauley och alla de som har varit involverade i ”tros”rörelsen en riktig förståelse av de alternativ som finns med i bilden och följderna av dessa.

Ändå har de som försökt att hjälpa dem att se villfarelsen fått utstå förakt. Författarna till Agony of Deceit försökte kontakta dem som blev noggrant undersökta: ”Vi har sökt upp dem det gäller”, meddelar de. ”Vi har frågat dem ’Har vi förstått detta rätt? Tror ni verkligen detta’? Vi har bedit dem att tänka över sina uppfattningar i bibelns ljus och har om och om igen försökt att hålla oredan bakom stängda dörrar. Alla våra försök har misslyckats”…..(sid 13 Agony of Deceit ).

Många av rörelsens ledare vill alltså faktiskt inte lyssna till förståndets röst – de har sina syner, sina ”uppenbarelser” från Gud, och alla som inte håller med dem avvisas automatiskt. Orsaken till detta är deras gnostiska anspråk på att ha ”uppenbarelsekunskap”. De som inte håller med dem sägs ha endast ”förnuftskunskap” (d.v.s. bibelns bokstavliga, enkla tolkning).

KRISTNA?

För att en mormon ska bli kristen, måste han omvända sig från sina falska uppfattningar om Jesus och evangeliet och sedan sätta tro till den verklige Jesus. Så borde vara fallet för de som inser ”tros”rörelsens villfarelse också. Har du någonsin mött ett omvänt Jehovas Vittne, som fortfarande anser att Charles Taze Russell (deras grundare) var en sund bibellärare? Vad ska vi säga om en omvänd mormon, som anser att Joseph Smith (mormonernas grundare) borde framhållas tillsammans med Daniel, Jesaja och Jeremia som en sann Guds profet? Det håller naturligtvis inte!

Det är en skam att detta häfte skulle behöva bli skrivet. Det skulle vara fint om de som undervisar doktriner om ”tro” och ”ekonomiskt överflöd” skulle komma tillsammans med evangeliska ledare och lärare och ordna till sakerna lugnt och stilla. Även om de inte skulle komma överens, skulle kanske ”tros”lärarna kunna gå med på att sluta kalla sig själva kristna och sluta med att falskeligen uppträda som bibellärare bland den intet ont anande kristna allmänheten.

Tragiskt nog har detta inte ännu hänt. I stället hånar ”tros”lärarna sund teologi och kallar den ”traditionell kyrka” o.s.v. Paul Crouch, ledaren för Trinity Broadcasting Network (världens största kristna TV-bolag) har förhärdat sig själv mot alla försök till tillrättavisning: ”Dra åt helvete med er! Försvinn bort från mitt liv”! blev hans svar vid ett tillfälle. Han hänvisade till sund teologi som ”doktrinell skit” och sa i samma sändning: ”Jag vägrar att argumentera längre med någon av er där ute! Ring mig inte ens om du vill argumentera om doktriner, om du vill rätta till någon….kritisera Ken Copeland…eller pappa Hagin. Försvinn bort från mitt liv! Jag vill inte ens tala med er….Jag vill inte se era fula ansikten”! Han har tydligen den uppfattningen att hans ”gudomlighet” ställer honom bortom allt ansvar och tillät sig vid ett annat tillfälle att få följande utbrott på sitt Praise the Lord program (7 juli 1986): ”JAG ÄR EN LITEN GUD….Jag är en liten gud. Alla kritiker kan dra”! (Detta är attityden hos den man vars TV-bolag för fram många av de lärarna som citerats i denna artikel).

VAD SKA VI GÖRA?

Efter att ha undersökt detaljerna ovan, måste vi komma fram till vissa slutsatser. Så, vad ska vi göra? Bibeln uppmanar oss att ”hålla oss stadigt vid det fasta ordet, som vi har fått lära oss det”, så att vi kan ”förmana medelst den sunda läran och vederlägga dem som säga emot” (Titus 1:9). På ett annat ställe säger aposteln Paulus till oss att ”Om någon förkunnar evangelium för eder i strid mot vad I haven undfått, så vare han förbannad”! (Gal 1:9).

Uppenbarligen såg Paulus mycket allvarligt på dessa saker. Det ska vi också göra. Om du som läser detta har varit involverad i ”tros”rörelsen, och särskilt om du har tagit emot det falska evangelium som har dokumenterats ovan, var då vänlig att läs följande bibelställe: Apg 19:18-19. Detta visar på det rätta gensvaret till Gud och hans ord.

Stuart St. John

https://www.karlektillsanningen.se