TROSRÖRELSEN

TEOLOGI ENLIGT KENYON

JDS-läran och Bibeln

Biblisk analys av de många oroväckande påståenden som Trosrörelsen för fram.

Vi har gjort en biblisk analys av de många oroväckande påståenden som Trosrörelsen för fram. De påstår bland annat att Kristi blod inte räcker som försoning för människans synd, och att Kristus dog andligen och fullbordade människans befrielse i helvetet!

Villfarelse ser man aldrig klart och tydligt för då skulle den avslöjas direkt. Den är alltid ordentligt förklädd i en lockande dräkt, så att den till sin yttre form ska se ut att vara sannare än sanningen själv. (Irenaeus)

Normalt sett så skulle inte Trosrörelsen vara förtjänt av något gensvar. Men vi ska undersöka Trosrörelsen i denna artikeln p g a alla seriösa människor som fallit in i denna rörelse, och därför omedvetet accepterat en falsk syn på de händelser som leder fram till, och inkluderar Kristi död och uppståndelse. Det är först och främst till dessa människor som jag vill framhålla att det dyrbara blodet ifrån Jesus Kristus och endast det är försoningen vår synd!

Inledning

Trosrörelsen tog sin början år 1963 i Garland, Texas, hemma hos Kenneth E. Hagin. Han hade under ungefär tre års tid distribuerat kassetter och böcker ifrån sitt kontor i hemmet. Men som vi kommer att se så ha de flesta av Trosrörelsen läror en mycket längre historia än så.

Trosrörelsen är också känd under namn som ”The Word movement” och ”The Word of Faith movement”. ”Avhoppare” hänvisar ibland till rörelsen som ”The Faith- Formula movement” och ”The Hyper-Faith movement”. Kenneth E. Hagin är erkänd som rörelsens fader, han kallas också för ‘pappa Hagin’. Kenneth Copeland anses av många vara Guds man i tiden, han är också Hagins bröstarvinge. Andra ledande namn inom Trosrörelsen är Kenneth Hagin jr., Gloria Copeland, Fred Price, Jerry Savelle, Charles Capps, Norvel Hayes, John Osteen, Robert Tilton, Lester Sumrall, John Avanzini, Marilyn Hickey, Buddy Harrison och Morris Cerullo. I Skandinavium är Trosrörelsen väl utbredd och speciellt i Sverige och Norge. Ulf Ekman och Åle Ågeskär är två framstående representanter för rörelsen.

Många kristna tror att Trosrörelsen är en biprodukt av den karismatiska rörelsen, och blir förvånade när de får lära sig att det inte är så. Trosrörelsen kommer varken ifrån den karismatiska rörelsen eller ifrån pingströrelsen. Faktum är att den kan härledas tillbaka till de metafysiska sekterna, och då främst till ”New Thought”. Många karismatiker har varmt välkomnat och tagit till sig en del ”trosläror” och utövande, medan andra karismatiker förfasar sig över trosrörelsen och ser Hagin/Copeland´s evangelium som en stor förvrängning av den sunda bibliska läran. Dessa har varit motståndare till Trosrörelsen så gott som från dess början. Många tror att Trosrörelsen är en rörelse ifrån den helige Ande p g a de många övernaturliga händelser som påstås ske inom rörelsen. Många formar sin tro runt upplevelser och resultat på bekostnad av sann biblisk lära. Många tänker inte på att alla de stora religionerna i världen producerar ‘resultat’ och ‘upplevelser’. D.R. McConnell är författare till den utmärkta boken, ”A Different Gospel: A Historical and Biblical Analysis of the Modern Faith Movement”. Han förklarar så här:

”Man kan aldrig använda resultat som kriterium för hur sann en idé är. Om det vore så skulle karismatiker bli tvungna att erkänna Mary Baker Eddy som profetissa, och att ”Kristen vetenskap” (Christian Science) är ett sant evangelium. På samma sätt är inte alla helanden och mirakler inom Trosrörelsen nödvändigtvis tecken ifrån Gud på att Trosrörelsens evangelium är det sanna evangeliet ifrån Nya Testamentet. Karismatiker som naivt tror att mirakler är bevis för sanningen, ser förbi det faktum att alla större religioner och kulter som världen någonsin känt har producerat helanden. För varje gud så finns det en religion, och inom varje religion finns det helanden.”.(1)

Vi kommer att visa dig att de flesta lärorna inom Trosrörelsen är E.W Kenyons läror som Hagin har kopierat. Kenyon (1867-1948) tog mycket av sin teologi ifrån de tanke-vetenskapliga sekterna, främst ifrån de metafysiska. Han blandade dessa idéer med sin kristna tro för att som han uttryckte det, försöka tillfredsställa människors längtan efter en ny typ av kristendom. Hagin adopterade många av hans idéer, och lade till sin egen teologiska syn, som han fått ifrån sin tids klassiska pingstteologi och ifrån helandeväckelser. Trosrörelsens fem läror är: Uppenbarelsekunskap, Identifikation, Tro, Helande och Framgång. Dessa läror är alla tagna ifrån Kenyons skrifter, en man som ofta drack ifrån de metafysiska sekternas källor, och då främst ifrån Ny vetenskap (New Thought) och Kristen vetenskap (Christian Science).

På kommande sidor ska vi undersöka Trosrörelsens villseledande påståenden om att Jesus kom till jorden enbart som en man, att Kristus tog på sig satans natur på korset, att Kristi blod ensamt inte är tillräckligt som försoning för vår synd, att Jesus led två olika sorters död på korset – en fysisk och en andlig och att människans frälsning fullbordades i helvetet och där påstås det att Han blev den första pånyttfödda människan!

Det har blivit sagt att ‘Kristendomen är Kristus’!
”Kristendomen kretsar kring Jesus Kristus från Nasaret, Hans person och verk: Hans gudom, Hans människoblivande, och Hans ställföreträdande död för syndare. Att förändra innehållet i dessa trossatser såsom Trosrörelsen gör, är att vara delaktig i villfarelse på en nivå som leder till att gå evigt förlorad.” (2)

När vi nu går in i en biblisk analys av Trosrörelsens läror, så ska de som efterföljer dessa läror komma ihåg, att vi följer Herren Jesus Kristus och ingen annan. Den som är kristen behöver inte vara rädd eller tveksam när det gäller att analysera de läror som predikas. Vår frälsning gynnas inte av att vi är lojala mot en människa, utan av att vi accepterar sanningen. Låt oss påminna varandra om vad A. Lindsey har sagt med dessa ord: ”Den kristne har inget att frukta när det gäller att betänka och analysera”.

Kapitel 1 Teologi enligt Kenyon (kenotisk teologi)

”Varför talade Jesus aldrig om sig själv som Gud under sina 33 år på jorden? Därför att Han inte hade kommit till jorden som Gud, Han hade kommit som människa.” Kenneth Copeland (3)

Inom kenotisk teologi påstår man att Jesus Kristus avklädde sig sin gudomliga natur vid inkarnationen. Denna teologi är en villolära. Kenneth Copeland håller inte med om att Jesus inte var Gud, däremot tror han att Jesus inte kom till jorden som Gud. Han menar också att Jesus aldrig påstod sig vara Gud under sin tid på jorden. Copeland säger att han fått en direktuppenbarelse från Gud där Jesus själv säger till honom att ”Jag påstod inte att Jag var Gud, Jag sade att Jag vandrade med Honom och att Han var i Mig…” (4) Copeland har också försäkrat att ”denne man Jesus, var en karbon-kopia av den som vandrade i Edens lustgård.” (5) Han förklarar varför det måste vara så med orden ”Gud måste ha en likadan man som den förste. Det måste vara en man. En fullständig man. Han kan inte vara en Gud som kommer instormande i sin höghet med alla sina attribut. Det vore för främmande för människan. Han kan inte göra det. Det är olagligt.” (6) När Copeland fick sin påstådda uppenbarelse från Jesus blev många kristna bekymrade och undrande, bl a Walter Martin som är kultforskare. Han skrev till Copeland om sina bekymmer angående ‘uppenbarelsen’, men tråkigt nog, ”tog inte Copeland emot någon tillrättavisning. Han ville inte ens diskutera ämnet, istället upprepade han sin ståndpunkt med sin påstådda uppenbarelse som grund.” (7) I augusti-nummret 1988 av Copelands tidning ”Believer’s Voice of Victory”, gör Kenneth Copeland detta oroväckande yttrande:

”Jesus kom inte till jorden som Gud. Han kom som människa. Han hade lagt av sig sin gudomliga makt och hade antagit en mänsklig form – med alla sina begränsningar.” Och den Jesus levde på jorden,”…inte som Gud, utan som människa.” Han undervisade också att Jesus bad, ”…inte som den gudomliga, med gudomlig auktoritet, utan som en människa…” Och denne Jesus trodde aldrig att han var ”…allsmäktig Gud”.

I Evangelical Dictionary of Theology” kan vi läsa om den ortodoxa kyrkans syn på Kenyons teori: ”Inom all form av klassisk ortodoxi tar man avstånd ifrån kenotisk teologi, antingen direkt eller indirekt. Detta p g a att Gud är oföränderlig (Hebr 13:8). När en teori om inkarnationen innebär förändringar så betyder det att Gud inte längre är Gud.” .

Copeland menar att Jesus aldrig sa att Han var Gud under sin tid på jorden, men Bibeln undervisar oss klart och tydligt att Han gjorde det. I Joh 8:58 sade Jesus om sig själv: ”…Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Förrän Abraham blev till, är jag.” Titeln Jag Är, är ett av Guds namn. Det visste judarna. (2 Mos 3:14, jämför Jes 44:6; 47:8). I Markus evangelium kan vi läsa om översteprästernas reaktion på det namnet. De ansåg att Jesus hädade genom att ta sig det namnet (Mark 14:61-63). Jesus gjorde det helt klart i Joh 8 att Han var Gud (Joh 3:13; 5:18; 10:33; 17:5). Den framstående amerikanska teologen A. A. Hodge skriver om ämnet Kristi person:

”Jesus av Nasaret var sann Gud, med gudomlig natur. Han hade alla gudomliga egenskaper. Han är också sann människa. Hans mänskliga natur härstammar ifrån Adam. Dessa bägge olika naturer fortsatte att finnas sida vid sida, sann människa och sann gudomlighet. Kristus var samtidigt i sin Person två olika väsen, var och en med alla sina egenskaper, ett mänskligt samvete, sinne, hjärta och vilja…men det är inte upp till oss att klargöra hur detta fungerade, hur dessa bägge väsen påverkade varandra, eller hur långt de möttes i samma samvete. Inte heller kan vi förklara hur två viljor samarbetade i en och samma aktivitet, förenade i samma person. Dessa bägge naturer är förenade i en enda Person, och alla dess attribut tillhör en enda Person.” (8)

Ett skriftställe som ofta används för att stödja teorin om att Jesus avklädde sig sin gudomlighet är Fil 2:7; ”…utan utblottade sig själv, i det han antog tjänare-skepnad, när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes måtto vara såsom en människa.”

I ”The Revised Version” står det ”But emptied Himself, taking the form…” Grekiskan här betyder bokstavligt – att tömma. Frågan vi då måste ställa oss är, på vilket sätt tömde Jesus sig själv? En del påstår att kenosisen (tömmandet), helt enkelt betyder att Jesus Kristus gömde eller förtäckte sina gudomliga attribut. Det är på samma sätt som när solen är gömd bakom molnen. Den lyser fortfarande lika starkt, men för oss är skenet dolt till viss del. 1 Johannes brev visar oss tydligt att Jesus, den andra Personen i gudomen, fortfarande hade sina gudomliga attribut kvar när Han antog mänsklig gestalt. I ”Unger’s Bible Dictionary” kan vi läsa att ”den forntida kyrkan, förutom några få undantag, undervisade att Sonen inte behöll sin gudomliga härlighet för sig själv, till sin egen fördel. Han slutade inte ens under sina kötts dagar att vara det Han varit från begynnelsen..” ”Varför behövden I söka efter mig? Vissten I då icke, att jag bör vara, där min Fader bor?” (Luk 2:49). Detta bibelställe visar oss att Jesus var medveten om sin gudomlighet både som barn och under de år som Hans verksamhet pågick (Joh 8:58; 10:30; 14:9-11; 17:25).

Filipperbrevet 2:6 talar om att Jesus var till i Guds-skepnad…Ordet skepnad definierar Gifford mycket bra i sin bok ”The Incarnation”. ”Skepnad (betydelsen av det ordet i denna vers) är den verkliga, inte abstrakta, naturen som en person har så länge han eller hon existerar. I versen ur Filipperbrevet betyder alltså Guds-skepnad (morph- Theou), den gudomliga naturen som är verklig, och oskiljbar ifrån Kristi Person.”

Den vers som kanske starkast bevisar Kristi gudomlighet är Kol.2:9: ”Ty i Honom bor gudomens hela fullhet lekamligen”. Denna vers visar tydligt att gudomens hela fullhet, d v s den gudomliga naturen, blev inkarnerad och tog sin boning i Jesu Kristi kropp. Det var inte enbart Guds vilja som var i Honom, inte heller enbart den gudomliga kunskapen, utan hela gudomen hade blivit inkarnerad och antagit mänsklig form. Jesus var inte en människa som Gud tagit sin boning i, Han var fullständig Gud och fullständig människa. Hebr. 13:8 är en ofta använd vers inom Trosrörelsen. Den bevisar att Jesus var fullständig Gud samtidigt som Han var till i mänsklig skepnad under sin tjänst på jorden, för Han är oföränderlig. Enligt Fil. 2:6-8 kom Jesus till jorden i Guds-skepnad och som en tjänare. ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss” (Joh. 1:1, 14).

Kenneth Copeland har klart motsagt sina påståenden vi tidigare nämnt genom att helt korrekt säga att Jesus ”…var och är Gud uppenbarad i köttet”. (9) Trots detta, som vi sett, förnekar Copeland annars att Kristus har kommit till jorden som fullständig människa och fullständig Gud. Vi hoppas att Copeland snart inser sin förvirring och inkonsekvens och börjar undervisa endast Sanningen, att Jesus kom till denna jorden såsom Gud uppenbarad i köttet (se Jes. 9:6; Rom. 8:3; 1 Tim. 3:16; Hebr. 2:14).

Noter

1. D. R McConnell. A Different Gospel, Hendrickson, 1988, s. 52.
2. R. Rosenbladt. Agony of Deceit, ed. M. Horton, Christian Art. 1990, s. 108.
3. K. Copeland, Believer’s Voice of Victory magazine, Aug. 8, 1988. s. 8.
4. K. Copeland, ”Take Time to Pray”, Believer’s Voice of Victory, Feb. 1987.
5. K. Copeland, ”Jesus our Lord of Glory”, Believer’s Voice of Victory, April 1982, s. 2.
6. K. Copeland, ”What Happened From the Cross to the Throne” (audiotape) Fort Worth, Texas, K. Copeland Ministries, 1990 #02-0017 eller 00-0303.
7. R. Rosenbladt, op.cit. p. 115.
8. A. A. Hodge, Outlines of Theology, New York, 1894, s. 380.
9. K. Copeland, Believer’s Voice of victory, September, 1991, s. 3.

Gå till innehållsförteckning

https://www.karlektillsanningen.se