TROSRÖRELSEN

PÅSTÅENDEN OM ANDLIG DÖD

JDS-läran och Bibeln

Biblisk analys av de många oroväckande påståenden som trosrörelsen för fram.

Det är många ledare inom Trosrörelsen tillsammans med ett växande antal karismatiker, som påstår att Jesus Kristus behövde dö andligen för att fullborda vår frälsning. En av dessa är Kenneth Copeland, och här följer ett utdrag ur en av hans predikningar, vilket kommer att ge läsaren mer insikt i ämnet:

”Jesus Kristus dog inte enbart en kroppslig död. Om det enbart hade rört sig om en kroppslig död så skulle Abel ha betalat människan syndaskuld. Han var den första människan som dog p g a att han ärade Gud i Hans Ord….Alla profeter som vandrade här på jorden under det Gamla förbundet kunde ha betalt mänsklighetens syndaskuld, om det endast rört sig om en kroppslig död.” (20)

Att Jesus dog andligen, är en nyckellära som är så viktig för Trosrörelsen att dess ledare uttalat domar ifrån Gud över dem som vågat ifrågasätta den. Kenneth Copeland sade så här om en lärare som förnekat denna lära att: ”Den mannen är död idag. Detta säger jag som en varning till er. Kritisera ingen för vad de predikar. Om du inte förstår dem, håll tyst och bed.” (21) Jag föreslår att du beder och sedan noggrant studerar Guds Ord för att se om det stämmer (Apg. 17:11). Förandligandet av Jesu död slår mot själva hjärtat av det sanna evangeliet och man måste se det för vad det är – en villfarelse.

Både Copeland och Hagin är starka förespråkare för den andlig-död teorin vilket följande uttalanden bevisar. Först säger Kenneth Hagin : ”Han (Jesus) smakade den andliga döden för varje människa och Hans ande och inre människa gick till helvetet i mitt ställe. Ser du det? Kroppslig död tar inte bort din synd. Han smakade döden för varje människa. Han talar om den andliga döden.” (22) Genom att Hagin säger att kroppslig död inte tar bort synd så är han i konflikt med allt som Bibeln talar om när det gäller blodsförsoningen (3 Mos. 17:11; Hebr. 9:22). Copeland håller med sin mentor: ”Det var inte den kroppsliga döden på korset som betalade syndaskulden. Om det hade varit så, kunde varenda profet som dött de föregående tusentals åren ha betalat det priset. Det var inte den kroppsliga döden. Det kunde vem som helst ha gjort.” (23)

Med detta makabra uttalande går Copeland stick i stäv med allt som Bibeln talar om när det gäller vår Herres död. Han struntar också i vad kyrkan trott och undervisat i snart tvåtusen år när det gäller Kristi död. För att inte nämna den stora grupp av vittnen i Bibeln som bekänner det faktum, att det enbart var Jesu syndfria offer som gjorde frälsningen möjlig (Apg. 4:12 ; Apg. 10:43; 1 Tim. 2:5,6). Copelands hädiska uttalande berövar Herren Jesus på Hans unika roll i historien.

En av orsakerna till att Trosrörelsen tror på Jesu andliga död, är deras tro på att all sjukdom har andligt ursprung och därför måste Guds metod att hela också vara andlig. Slutsatsen av detta är att försoningen måste vara en andlig och inte en kroppslig handling. Konceptet om att fysisk sjukdom har ett andligt ursprung är taget direkt ifrån metafysiska kulter.

Det finns många verser i Skriften som vittnar om att vår frälsning blev fullbordad genom Jesu kroppsliga död. Ta till exempel…”Och i kraft av denna vilja, hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad.” (Hebr. 10:10; Rom. 7:4; Kol. 1:22; 1 Petr. 2:24; 3:18; 4:1). Det står ingenstans i Skriften om denna myt att Kristus dog andligen. Galaterbrevet 3 undervisar också om att det var Hans kroppsliga död på korset som tog bort förbannelsen.

En annan vers som talar starkt om vad Kristi kroppsliga död på korset utverkade är Kol. 1:20-22. I vers 20 kan vi bl a läsa…”sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid.” I vers 22 kan vi läsa att ”också åt eder har han nu skaffat försoning i hans jordiska kropp…”.

Vilken annan död än en kroppslig död kan en kropp av kött och blod gå igenom? När man läser denna vers kan man inte missta sig om vilken död det var som Jesus led. Hur kan någon som säger sig vara kristen av hjärtat tro att det inte var en kroppslig död som försäkrade oss om frälsning, efter att ha läst dessa verser?

En av verserna som Kenneth Hagin lyfter fram som stöd för teorin om en andlig död är Psalm 22:7; ”Men jag är en mask och icke en människa, till smälek bland män, föraktad av folket.” Hagin påstår att orden…jag är en mask och icke en människa… hänvisar till Kristi andliga död. I en artikel som han kallar ”Christ our Substitute” ifrån marsnumret 1975 av tidningen ”The Word of Faith” skriver Hagin att, ”Han uttalade de märkliga orden: ”Men du är helig”. Vad betyder det? Han blev till synd…Hans försmäktande läppar utropade ‘Jag är en mask och icke en människa’. Han är andligt död – en mask.”

Orden i psaltaren har inte alls den betydelsen! Här har vi ett typiskt exempel av *eisegesis till motsats mot *exegesis. Betydelsen av detta stycke är helt enkelt att Jesus blivit hånad och ansedd som en mask under sitt jordeliv, och då speciellt när Han var på korset. Om vi läser vidare i Ps. 22 så ser vi att verserna 7 och 8 innehåller ord som vi även hittar i Matteusevangeliet 27:39, 43 (se även Mark. 15:29, 30; Luk. 23:35). Jesus var baktalad, Han var utstött och anklagad för att vara i förbund med Belsebub (Mat. 10). Han blev t o m hånad och förbannad under sitt lidande på korset. ”Ibland blev David hånad för att han litade på Gud; men i Kristi lidande blev detta bokstavligen och fullständigt uppfyllt.” (24)

*exegetik (att läsa ut textens mening) och aldrig eisegetik (att läsa in en mening i texten). Sekterister har i alla tider använt eisegetik i sin tolkning av Bibeln. De förvrider bibeltextens innebörd till den grad att den kommer att säga någonting fullständigt annorlunda än det som var författarens avsikt.

Snarare än att handla om Kristi andliga död så är Ps. 22:6 faktiskt ännu en vers som talar om Hans kroppsliga död. Henry M. Morris ger oss en fantastisk insikt i det hebreiska ordet för mask (tolath) i sin bok ”Sampling the Psalms”. Det används ofta i Gamla Testamentet med betydelsen purpurrött ( t. ex 2 Mos. 25:4) eller högröd (Jes. 1:18). Orsaken menar Morris, är den att ur purpurmaskarna fick man i gamla tider färgämnet till purpur. Den profetiska versen i Ps. 22 är Kristi egen bild av sin kropp som blivit rödfärgad av korset (se Kol. 1:20). Morris förklarar:

”…Det är ingen tvivel om att den djupare innebörden i varför Kristus identifierade sig med purpurmasken ligger i dennes märkliga livscykel. När modersmasken är redo att föda sina ungar så tränger hon in ett träd eller träbit eller liknande. Hon tränger in så djupt att hon aldrig kan komma därifrån igen. Efter det att ungarna är födda så utgör moderns kropp både skydd och näring till de små, ända tills de är stora nog att klara sig själva. Då dör modern. Under det att hon dör så framträder purpurvätskan ur hennes kropp och målar både henne själv, hennes avkommor och träet där hon givit liv.” (25)

Vilken fantastisk liknelse av Kristi rödfärgade kropp på träet. Trosrörelsen påstår också att när Jesus uttalade dessa gripande ord, ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” (Matt 27: 46), så talade Han om en separation mellan sig och Fadern. Man menar att Gud var tvungen att dra sig bort ifrån Sonen när Han blev gjord till synd. I nästa kapitel ska vi titta på Trosrörelsens vilseledande undervisning om när Jesus bokstavligen blev synd, och att Han då antog satans natur i sin ande. De menar att det var vid den stunden som Gud vände sig ifrån Honom, och att Jesus då utropade orden vi hittar i Matt. 27:46 och därmed förkunnade sin andliga död.

Det finns många andra bibelförkunnare utanför Trosrörelsen som också lär ut att Gud dolde sitt ansikte för sin skuldtyngda Son. Psalm 22: 25 å andra sidan visar tydligt att så inte var fallet. Lägg märke till att den säger raka motsatsen: ”Ty han föraktade icke den betrycktes elände och höll det icke för en styggelse; han fördolde icke sitt ansikte för honom, och när han ropade lyssnade han till honom.” Jesus blev inte övergiven i den bemärkelsen att Han inte fortfarande var den andra Personen i Treenigheten, för Han och Fadern är ett (Joh. 10:30). Kristi andliga relation med Fadern kan aldrig brytas ”…under det att Gud öste sin vrede och dom över Jesus, så kände Han (Jesus) att detta bröt Han och Faderns gemenskap fullständigt.” (26) Jesus blev inte hjälpt på korset så som Han tidigare blivit både på Frestelsernas berg och i Getsemane. (Matt. 4:11; Luk. 22:43).

Innebörden av den undervisning som påstår att Kristus dog andligen ska vi titta närmare på längre fram Nu räcker det med att veta att Jesu ord inte betyder att Han upphörde att vara Gud, varken före, under eller efter sin tid på korset. Trots att vi med vårt begränsade förstånd har svårt att förstå den fulla innebörden av Jesu ord på korset, så kan vi i alla fall med full säkerhet säga att de inte markerade stunden för Hans andliga död, och inte heller att Fadern hade övergivit Honom (Joh.16:32).

Det finns lärare i Trosrörelsen som menar att Kristus inte dog andligen på korset. Frederick K. C. Price tror att hans andliga död skedde i Getsemane. Han säger: ”Någonstans mellan att Jesus naglades fast på korset och då Han var i Getsemane- någonstans där emellan- dog Han andligen. Personligen så tror jag det var i Getsemane.” (27) Det är intressant att notera att Price blev fostrad inom Jehovas Vittnen. Det är också värt att notera att denna lära om Kristi andliga död, är densamma som James E. Talmage (en apostel inom mormonkyrkan) lär ut i sin bok, ”Jesus the Christ”!

Det är helt uppenbart för den som studerar Bibeln, att Jesus genom att dö fysiskt gjorde allt det som behövdes för människors frälsning. I Ef. 2:15 kan vi läsa…”Ty i sitt kött gjorde han om intet budens stadgelag…” och vidare i Hebr. 10:10 står det ”…hava vi blivit helgade, därigenom att Jesu Kristi kropp en gång för alla har blivit offrad.” Detta är bara två av alla de verser som bekräftar detta faktum. Trosrörelsen håller fram en annan vers för att bekräfta sin teori om den dubbla döden. De har skapat en villfarelse genom sin tolkning av Jes. 53:9, ”Och bland de ogudaktiga fick han sin grav – bland de rika kom han först när han var död…”. Det hebreiska ordet för död i denna vers är i pluralform. Detta tar de som ett bevis för att Jesus led döden två gånger, både fysiskt och andligt på korset. Det finns mycket fel med denna tolkning, inte minst det att man grundar sig på ett enda ord i en enda vers av Skriften. McConnell förklarar användandet av det hebreiska pluralordet i denna text:

”Substantiv i pluralform är mycket vanligt i det hebreiska skriftspråket. De används inte bara för att visa på antalet, utan även för att betona något speciellt. I hebreiskan visar pluralsubstantiv på att något är majestätiskt, står högt i rang, är intensivt. I Jes. 53:9 står död i pluralform, vilket här menas att det var en mycket våldsam sådan. Lika lite som man menar att kungen av Tyrus dog två olika sorters död, lika lite dog Messias två olika sorters död.” (28)

Ett annat exempel på detta ser vi i Hesekel 28:2-10. Där skildras den våldsamma döden som kung Tyrus skulle komma att lida: ”…såsom de oomskurna dö så skall du dö…”. Keil och Delitzsch skriver i sin gammaltestamentliga kommentar (vol. 7, Jesaja) att i både Hesekiel och Jesaja så är pluralformen för död ett exempel på pluralis exaggerativus: ”Den uttrycker en mycket våldsam död. En död där smärtan gör att det känns som att dö gång på gång.” Jag är säker på att läsaren är bekant med det österländska talesättet ”Du kommer att dö en tusenfaldig död”. Med det menar man ju inte att någon kommer att dö tusen gånger, utan man menar att någon kommer att dö en mycket intensiv död.

Sanningen om vad som hände med Kristi ande ser vi klart i stycken som Luk. 23:46: ”Fader, i dina händer befaller jag min ande.” Se även Matt. 27:50; Joh. 19:30. Han gav upp sin ande till Gud innan Han tog sitt sista andetag. Han gav sin kropp för oss och befallde sin ande till Gud. Hans ande dog inte.

Gloria Copeland säger följande angående Kristi andes död: ”Han (Jesus) betalade priset för Adams synd. Han led i sin egen kropp, och vad viktigare är, i sin egen ande. Jesus genomlevde samma andliga död som människan fick gå igenom i Eden.” (29) Detta uttalande är minst sagt lummigt. Människans andliga död kom genom att hon syndade och Jesus var ju ingen syndare, det är jag säker på att Mrs Copeland håller med mig om. Han led bara en enda död, vilket var en kroppslig död. Jesus talade ofta om sin förestående kroppsliga död, men Han nämnde aldrig något om en andlig död (Mark. 9:31). I Gloria Copelands uttalande ser vi att hon hänvisar till Kristi andliga lidande som att det är av större vikt än Kristi fysiska död. När villfarelse blandas med sanning slutar det alltid med att villfarelsen blir den förnämsta av de två. Lite surdeg syrar hela degen.

Jesus själv sade till oss att vi skulle ta del av Hans kropp och blod, dessa är bägge fysiska ting och inte andliga (Luk. 22:19, 20; 1 Kor. 11: 24-26). I 1 Kor. 11 läser vi att genom att ta del av Kristi kropp och blod så förkunnar vi Hans död tills Han kommer åter. Här ser vi att det bara talas om en död och inte om två. Detta skriftställe talar om Hans fysiska död. Det är genom denna död vi ska komma ihåg Honom. Han led bara den kroppsliga döden på korset och det är endast denna död Han var lydig till (Fil. 2:8).

När vi tänker på läran om Jesu andliga död så är det intressant att se, att det inte finns någonting som symboliserar denna död i Herrens måltid. Brödet symboliserar Kristi kropp och Vinet symboliserar Hans blod. Dessa bägge är tydliga påminnelser om Kristi kroppsliga död. (1 Kor. 10:16; Hebr. 10: 19-20). Vi finner ingenting i Herrens måltid som skulle symbolisera Kristi andliga död av den enkla anledningen att vår Herre inte dog andligen. Jesus talade i Joh. 15:13 om att lägga ned sitt liv, inte om att lägga ned sin ande.

I Joh. 6:51 beskriver Jesus sig själv som… ”Jag är det levande brödet, som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd, som jag skall giva, är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.” Detta är Bibelns Jesus som talar! Han talar inte om att ge sin ande vilket Trosrörelsens jesus gör. Han talar om att ge sitt kött för att världen ska få liv. Det grekiska ordet för kött betecknar kroppen, i motsats till själen eller anden.

Här följer bara några av de ställen som återfinns i Skriften som bevisar att Jesus dog en rent fysisk död på korset: Joh. 2: 19-21; Ef. 2:15; Kol. 1:22; Hebr. 10:10; 1 Petr. 2:24; 3:18; 4:1.

Noter

20. K. Copeland, audiotape #00-030, sid. A, op.cit.

21. K. Copeland, ”How to Receive Revealed Knowledge”, ljudkasett (n. d).

22. K. Hagin, ”How Jesus Obtained His Name, Tulsa, OK; K. Hagin Ministries n. d. Ljudkassett #44HO1, sid. A.

23. K. Copeland, ”What Satan Saw on the Day of Pentecost”, Forth Worth, Texas, K. Copeland Ministries n. d. #02-0022.

24. M. Henry, Commentary in One Volume, Zondervan, 1960, s. 598.

25. H. M. Morris, Sampling the Psalms, Masterbooks, 1978, s. 131-32.

26. M. Moriarty, op.cit. s. 367.

27. F .K. C. Price, ”Identification # 3″, Inglewood, CA: Ever Increasing Faith Ministries, 1980 ljudkassett, op.cit. s. 367.

28. D. R McConnell, op.cit. s.128.

29. G. Copeland, ”God’s Will For You”, Forth Worth, Texas, K. Copeland Ministries, s. 5.

Gå till innehållsförteckning

https://www.karlektillsanningen.se