SANN V/S FALSK ANDLIGHET

VAD ÄR ALPHAKURSEN?


Många människor har tagit stort intryck av Alphakursen. Den är utformad som en introduktionskurs i kristen tro. Man verkar genom samtal, videopresentationer, diskussioner i mindre grupper och speciella helger, som man tillbringar på annan ort. Det är många församlingar som nu använder Alphakursen som en del av sitt evangeliserande arbete. I mångas ögon har det blivit enorm succe, som spridits långt utanför England och Holy Trinity Brompton, Londonkyrkan där det hela började. Utan överdrift kan man säga att den spridits över hela världen, och nu finner anhängare på flertalet kontinenter.

Kursen är utformad så att unga människor ska kunna ta budskapet till sig. Den är också så mångsidig och gångbar att den går att användas på olika ställen, såsom fängelser, skolor och arbetsplatser. Församlingar i städerna och ute på landsbygden har funnit den tillräckligt flexibel för deras behov. De framtida planerna för kursens vidareutveckling visar att Alpha är här för att stanna.

Många människor hävdar att de blivit hjälpta genom Alphakursen. De tror att den har givit dem förståelse för vem Gud är och hur man ska gensvara till Honom. Det florerar många vittnesbörd om underbara saker som hänt enskilda människor.

I ljuset av allt detta – kan det verkligen vara något som är fel? När det är så många i dagens samhälle som sitter fast i materialism och ateism, kan då Alpha vara något annat än en bra sak? Eftersom det finns så många unga människor som snärjs in i en gudlös kultur, skulle vi inte, just därför, ge vår hyllning och vårt bifall till Alpha, och hjälpa Alpha till framgång? Vi önskar att svaret på detta skulle vara ett eftertryckligt ”Ja”, men närmare undersökning av Alphakursen, förhindrar detta. Varför är vi bekymrade? Det finns sex speciella anledningar, som vi vill göra dig uppmärksam på.

Alphas Gud är inte densamma som Bibelns Gud.

Alpha citerar mycket ifrån Bibeln. För det kan man inte klandra den. Men trots detta så visar den inte på den Gud som har uppenbarat sig själv genom Bibeln. Det finns mycket man kan säga om Skriftens Gud. Han är universums Skapare och den som uppehåller allt. Han är en stor Konung och Allsmäktig över allt Han har gjort.

Vi utmanas till att betänka:

Vid vem viljen I då likna mig, så att jag skulle vara såsom han? Säger den Helige. Lyften upp edra ögon mot höjden och sen: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar; han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver. (Jes 40:25-26).

Han är hög och helig och bor i himmelen och är alltigenom härlig. Inget orent kan bestå i Hans närhet. För dem som kommer till korta inför Hans härlighet och felfrihet återstår bara dom (Rom 6:23). Mycket mer kan förstås bli sagt, men man får leta bra länge i Alpha för att finna en Gud som stämmer in på denna beskrivning. Det finns inget om Honom som Skapare och inget om Honom som Konung. Man föreställer sig Honom istället för att beskriva Honom. Bibeln säger oss att det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer (Hebr 10:31). Men vi blir inte klokare när det gäller detta genom att gå en Alphakurs. Den missar helt att tala om något för oss som vi behöver veta om Gud.

Alphas uppfattning om människans tillstånd är inte alls lika allvarligt som Bibelns

Människans tillstånd om hon inte är försonad med Gud, är inte gott. Psaltaren 7:12 säger oss: Gud är en rättfärdig domare, och en Gud som dagligen vredgas. Johannesevangeliet gör detta mycket klart för oss: Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom. (Joh 3:36)

Människan utan Gud är föremål för Hans vrede. Vi är inte bara lite till missnöje för Honom, det handlar inte om att vi har enstaka fel och svaga punkter som kommer fram ibland. Det är vad vi är till vår natur. Aposteln Paulus säger att vi är av naturen vredens barn (Ef 2:3). Detta är starka ord som inte lämnar oss ovetande. Vi har gjort uppror emot Gud och brutit Hans heliga lag. Vi är syndare i Hans ögon och förtjänar fördömelse. Detta är sanningen om oss.

Kontrasten till detta är då Alpha, som inte har några starka ord utan lämnar det ganska oklart hur vårt tillstånd egentligen är. Det sägs att synden ska man se på som det som ”ställt till det i våra liv.” (Gumbel 1994:44,47). Det är genom att vi vänder blicken in i oss själva som ger upphov till räddhåga (Gumbel 1994:22). Det är en bild av den av nedstämdhet och olycklighet dominerade människan (Gumbel 1994:12-22). Dessa saker är ju helt självklara. Det är ju så här livet ter sig för syndaren – ett miserabelt liv. Men detta är att röra sig omkring syndens konsekvenser och inte synden själv.

Det som beskrivs är ju misären som ovillkorligt följer p g a att vi är syndare. Problemet är ju mycket allvarligare än att bara beskriva syndens konsekvens. Alpha går helt förbi att det ytterst är så att vi har gjort uppror emot Gud och dragit över oss Hans ogillande. Vi har syndat emot Gud och är enligt rättvisan under Hans dom. Vi är folk som är utan hopp och utan Gud i världen (Ef 2:12). Trots syndens allvar så tillåter oss Alpha aldrig att känna oss för dåliga till mods p g a det. Alpha tillåter oss aldrig att se oss själv ur Guds perspektiv, och detta är en stor brist och försummelse.

Alphas Jesus Kristus är inte Bibelns Jesus Kristus

Detta kanske förvånar oss, Alpha har ju en hel del att säga om Jesus Kristus. Alpha talar ju om för oss vad Han gjorde, vad Han sa, vad Han framhöll om sig själv, och även slås det fast att uppståndelsen verkligen har ägt rum. Men trots att en del av kursen heter ”Varför dog Jesus” är det – när man summerar kursen i slutet – omöjligt att svara på den frågan.

Kristus dog p g a att Guds heliga rättvisa krävde detta. Vi hade förbrutit våra liv, vi hade syndat och var hjälplösa. Kristus dog istället för syndaren som verkligen förtjänade att få ta straffet för sin synd. Kristi död försonade oss med Gud och stillade Guds vrede (Rom 3:25; 1 Joh 2:2). Genom att Alpha inte har beskrivit Gud för oss så finns det ingen meningsfull plats för Guds vrede. Kristi död blir slutligen något som ska tillfredsställa någon abstrakt rättviseprincip som kommit att bli avskiljd ifrån Gud själv.

Alphas egna beskrivningar och försök till förklaringar får oss inte att komma närmare själva kärnan av ämnet. (Gumbel 1994:19-20;47-48). Kristi död på korset blir en kärleksakt, men utan något verkligt samband med dom och Guds vrede. Allt vi lämnas kvar med blir bilden av Kristus som dog för oss för att befria oss ifrån syndens konsekvenser. Men frågan – Varför – besvaras med att det krävdes av något opersonligt och ganska irrationellt rättvise-system Detta är inte Skriftens Kristus.

Guds kärlek enligt Alpha är inte detsamma som Guds kärlek enligt Bibeln

Bibeln är klar när det gäller att ”Gud är kärlek” (1 Joh 4:8). Detta säger oss Alpha också, men det finns en skillnad. I Alpha är Gud kärlek och nästan inget annat än det. Det finns inte mycket annat Han kan vara eftersom kursen har missat alla aspekter av Hans väldiga karaktär som handlar om helighet och härlighet. Vi lämnas med kärlek. Bibelns Gud är kärlek, men det är kärlek som visar sig i Hans villighet till att frälsa syndare. Bibeln säger oss att Så älskade Gud världen, att Han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på Honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. (Joh 3:16.

Varför kom Herren? För att frälsa syndare? Vad fick Honom att göra det ? Hans kärlek. Detta är vad som gör Hans kärlek så speciell och underbar. Det är så, en sådan helig och härlig Gud , frälser syndare. Det ser vi klart i Rom 5:8; men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare. Guds kärlek uppenbaras i det att Han frälser syndare. Här ser vi hur härlig Kristi kärlek är. Men om vi inte tar med Guds helighet och absoluta felfrihet så går betydelsen av den kärleken förlorad. Gud blir då istället bara en känslomässig varelse med förbehållslös kärlek som är skiljd från all sann förståelse av Hans sanna natur. Alphas Gud kommer att ge oss en känslomässig kick och få oss att känna oss speciella. Bibelns Gud vill ge oss evigt liv. Det är en stor skillnad mellan dessa två.

Den helige Ande i Alphakursen är inte Bibelns helige Ande

Alpha har mer plats åt den helige Ande i sin kurs än åt Herren Jesus. Detta är förvånande när vi läser vad Skriften säger om den helige Ande (Joh 16:13-14). Varför gör Alpha på detta sätt? Det är för att Alphas ”helige Ande” är medlet till att ge människor en ”upplevelse” som ska göra Gud verklig för dem. Huvudinriktningen på detta ämne görs när man tillbringar en helg på annan ort. Deltagarna på Alphakursen får höra att de ska förvänta sig att vad som helst kan hända med dem. Man säger: Ibland när människor blir fyllda så skakar de som löv i vinden, och andra andas mycket djupa andetag liksom de skulle rent fysiskt andas in Anden. (Gumbel 1994:136).

Men det är inte nog med detta. Fysisk hetta följer ibland på fyllandet av Anden och folk upplever det ibland i sina händer och ibland på andra delar av kroppen. En person beskrev en känsla av att glöda över hela kroppen. En annan sa att hon upplevde liksom flytande hetta. Ytterligare en sa att det var som att armarna brann fast de inte var heta. (Gumbel 1994:136)

Allt detta är mycket intressant men det har inget att göra med den helige Ande som är beskriven i Skriften. Ingenstans finns sådana här fenomen beskrivna som relaterade till den helige Ande. Alphas ”ande” verkar uppenbart utanför ramarna för vad Skriften talar om. Vem den än är som deltagarna på Alphakursen blir introducerade till under den helgen så inte är det den helige Ande. Men vem nu denna gäst än är så är han lika hemmastadd bland extatiska New Age-sammankomster som i andra icke-kristna religiösa sammanhang.

Omvändelserna i Alpha är inte detsamma som omvändelser i Bibeln

På pingstdagen fick Petrus åhörare ”ett styng i hjärtat” .(Apg 2:37). Fångvaktaren i Filippi frågade angeläget ”I herrar vad ska jag göra för att bliva frälst?” (Apg 16:30). De förstod att de var syndare. De insåg att de var i behov av Guds nåd. Det var lika klart för dem som för de troende i Tessalonika att evangelium är ”Guds Ord, vilket det förvisso är” (1 Tess 2:13).

Omvändelser inom Alpha skiljer sig ifrån biblisk omvändelse. Oftast är det en känslomässig upplevelse av Guds kärlek men utan någon som helst förståelse för helighet och att man behöver bli frälst ifrån sin synd. Behovet av att göra bättring och vända sig till Gud och att det gäller liv eller död uppmärksammas inte alls. Människor känner sig förlåtna utan att ha förstått djupet av sin syndfullhet och utan att ha gjort bättring. Människor känner sig renade utan att medvetet ha satt tro till Kristus. Detta händer ofta när människor är i ett extatiskt tillstånd. Alpha kanske ser detta som en omvändelse, men det är inte den omvändelsen som Bibeln talar om.

Trots kursens alla ansträngningar så lär Alpha oss inget om Gud. Den beskriver inte den sanne och levande Guden för oss. Den beskriver inte människans tillstånd klart nog. Den kan inte på ett riktigt sätt redogöra för Kristi död och ställföreträdande utan byter ut det mot en obiblisk syn på Guds kärlek och Guds helige ande. För att sammanfatta: kursen har totalt missuppfattat vad som är biblisk omvändelse. Genom att bespara oss de ”dåliga nyheterna” om oss själva så kan den inte heller förse oss med de ”goda nyheterna.”

Våra själars behov av biblisk och livsfrälsande sanning är alldeles för dyrbar och viktig för att tas ned på denna nivå. Själen behöver den enkla sanningen i Skriften. Det enda vi gör är att fylla på våra församlingar med människor som inte är omvända. Det är ingen hjälp för dem och knappast för våra församlingar heller. Att lämna någon i tron att hon är en kristen utan att vara det är en fruktansvärd handling. Ändå är det just det vi riskerar genom att använda ett så bristfälligt redskap som Alpha som ”har ett sken av gudsfruktan, men skolen icke vilja veta av dess kraft’”2 Tim 3:5). Så kan man bara inte göra.

Nicky Gumbels citat i denna artikel är hämtade ifrån boken Questions of Life, Kingsway, Eastbourne, 1994

Chris Hand

https://www.karlektillsanningen.se