TROSRÖRELSEN

MÄNNISKAN GÖRS TILL GUD

JDS-läran och Bibeln

Biblisk analys av de många oroväckande påståenden som Trosrörelsen för fram.

Hittills har vi undersökt Trosrörelsens påståenden om att Kristi död på korset inte räckte som försoning för vår synd, att Kristus dött andligen för alla människor, att Han iklädde sig satanisk natur och att Han var tvungen att lida i helvetet och födas på nytt för att kunna frälsa mänskligheten. Enligt Copeland, resulterar allt detta i att ” Jesus var mönsterbilden för en ny ras.” (65)

Man måste alltid ta i beaktande varifrån en lära kommer och varthän den leder. Kanske är det så att den underliggande orsaken till trosförkunnarnas strävan bort ifrån all biblisk sundhet är – att göra människan till gud!

Benny Hinn illustrerar med det här uttalandet, vad trosförkunnarna lär ut angående pånyttfödelsen och vad den betyder för oss: ”När du föddes på nytt blev Ordet gjort till kött i dig. Du blev kött av Hans kött och ben av Hans ben. Säg inte till mig att du tillhör Jesus. Du är allting Han var och allt Han är och någonsin kommer att bli…Den (den nya människan) säger: ‘Jag är såsom Han är’. Det är just det den säger…. Som Han var, så är vi i världen. Jesus sa, ‘Gå i mitt namn, gå i Mitt ställe’. Säg inte, ‘Jag tillhör’. Säg ‘Jag är, Jag är, Jag är, Jag är, Jag är.” (66)

Jesus förändras och människan görs till gud!

Nyligen har Hinn sagt, ”När du säger ‘jag är en kristen’ så säger du att jag är ‘mashiach’ på hebreiska. Med andra ord så är du en liten messias som går omkring på jorden. Det är en chockerande uppenbarelse…. Får jag lov att säga det så här? Du är en liten gud på jorden som springer omkring.” (67)

Trosrörelsen och en del andra karismatiker har denna teori om pånyttfödelsen: Jesu himmelska natur återvände till Honom (vid pånyttfödelsen) och därför är det så att varje pånyttfödd människa har fått Guds eget väsen i sig. Den vers som citeras i detta sammanhang är 2 Petr. 1:4 ”…för att I skolen i kraft av dem bliva delaktiga av gudomlig natur…” Lägg märke till att Petrus här skriver att vi ska bli delaktiga av gudomlig natur och inte gudomligt väsen. Det versen säger är att vi ska bli delaktiga av gudomliga attribut och gudomliga kvaliteter, inte av gudomlighet. För Gud har sagt ”…det är jag; före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma.” (Jes.43:10).

För att exakt förstå vem Copeland säger att vi är, måste vi först se vem han säger att Adam var. Copeland hävdar följande: ”Gud skapade Adam utifrån sin önskan om att fortplanta sig själv. I Edens lustgård gjorde Han just detta. Adam var inte bara lite lik Gud, han var inte nästan lik Gud, han var inte ens underordnad Gud, Adam är lika mycket Gud som Jesus….I Edens lustgård var Adam Gud manifesterad i köttet.” (68)

Trosrörelsen håller sig inte till Bibelns undervisning när det gäller Adam och vad som hände vid fallet. De tror att Adam fick satans natur i sig vid fallet och att det är vårt tillstånd före pånyttfödelsen, där vi får gudomlig natur i oss. Kenneth Hagin förklarar den här texten ytterligare genom att säga att det inte bara var Adam som var Gud manifesterad i köttet. Han säger att vi alla är lika mycket inkarnerade Gudar som Jesus var! Hagin säger: ”Varje människa som är född på nytt är en inkarnation. Kristendomen är ett mirakel. Den troende är lika inkarnerad som Jesus av Nazaret var.”(69) I det här uttalandet uppenbaras satans lögn ifrån Eden, att vi ska bli som Gud (1 Mos. 3:5). Inkarnationen var unik för Jesus Kristus ( Joh. 1:14). Den skedde en enda gång och inte som Hagin säger, att det är något som sker dagligen.

Hank Hanegraaff observerar att hela idéen med en inkarnation, bara har betydelse om en person existerat innan han hade en fysiskt kropp. Han förklarar:

”Bibeln talar tydligt om att Kristus hade en tidigare existens (Joh.1:1; 8:58; 17:5), men ingenstans i Skriften finner vi att människan hade en tidigare existens. Ett sådan tänkande hör till sekter som mormonerna. Kristna har Fadern, Sonen och den heliga Ande inneboende i sig (Joh.14: 17, 23), men detta betyder på intet sätt att Bibeln menar att kristna kan bli inkarnerade.” (70)

Det är tillräckligt förvirrande att Trosrörelsen sprider dessa påståenden, men det blir ännu värre av att de så snabbt accepteras som kristen lära. Kristi lärjungar måste undra vad i all sin dar som händer inom kristenheten idag. Någon har sagt att Trosrörelsen infiltrerar den kristna församlingen på samma sätt som New Age gör i affärsvärlden. Om det finns några som tvivlar på att Trosrörelsen påstår att alla kristna är gudar så fortsätt och läs.

Kenneth Copeland gör detta uppblåsta uttalande: ”Du har inte en Gud som lever inuti dig, du är en!(71) Och vidare ”Gud har fortplantat sig i dig.” (72) Kenneth Hagin är på samma linje när han säger: ”Det eviga livet som Han kom för att ge oss, är Guds natur.” Sedan säger han ”Det är en verklighet att Gud inplanterar sin egen natur, sitt väsen i en mänsklig själ…Zoe betyder evigt liv eller Guds liv. Detta nya liv är Guds natur…Det finns även många ibland Full Gospel-folk som inte vet att den nya födelsen är en verklig inkarnation…Jesus var först gudomlig och sedan mänsklig. Han var alltså i köttet en gudomlig mänsklig varelse. Jag var, liksom du, först en människa. Men sedan vi fötts på nytt är vi människor som är gudomliga.” (73)

Hagin upphöjer sig själv till en gud. Han menar att vi alla är guda-människor på samma sätt som Guds enfödde Son, Jesus Kristus. Den här synen är lik Nestorianismens, vilket var en villfarelse under 400-talet som fördömdes av rådsförsamlingen i Efesus år 431 e. Kr. Michael Moriarty förklarar:

”Den här synen, vilken utvecklats av en lärd munk vid namn Nestorius (ca. 381-ca.452), lärde att Ordet inte i egentlig mening blev kött (Joh. 1:14) utan enbart förenade sig själv med en mänsklig varelse. Kristus var i själva verket en bärare av Gud istället för att vara Guda-människan. Summan av Nestorius lära blir att Kristus var en man i vilken den gudomliga och mänskliga naturen satts ihop (liksom siamesiska tvillingar) rent mekaniskt istället för i en organisk förening av två naturer till en. Hagins syn påminner mycket om denna nestorianska villfarelse ifrån 400-talet.” (74)

Läran om att vi vid pånyttfödelsen blir ande-gudar som bara bor i mänskliga kroppar, är en gnostisk lära. Gloria Copeland är också en förespråkare för denna syn. Hon skriver i sin artikel ”A Fast Brings New Direction” i tidningen ”Christian Life”: ”När vi blir födda på nytt blir vi andliga varlser i en kropp av kött.” Inom gnosticismen anser man att hela den skapade världen är ond, men att det finns en gudomlig gnista i vissa ‘andliga’ individer. Dessa är förutbestämda till frälsning.

Kenneth Copeland ger oss klarhet om sin syn när han säger: ”Du måste inse att du inte är andligt schizofren – hälften Gud och hälften satan – du är helt och hållet gud.” (75) Det är uppenbart vem det ytterst är som står bakom en sådan här lära, den håller helt och hållet fram satans lögn till Eva i Edens lustgård ”…ni ska bli som gud…(1 Mos. 3:5).

Vi har hittills inte analyserat den här läran i så stor utsträckning i det här kapitlet helt enkelt för att den avslöjar sig själv. Men vi ska i alla fall titta närmare på de mest populära bibelord som trosförkunnarna använder för att försöka rättfärdiga sin ”små-gudar”-teori. Joh.10:31-39. I v. 34 ser vi att Jesus talar till judarna och säger ”Det är ju så skrivet i eder lag: ‘Jag har sagt att I ären gudar.’” Här svarar Jesus sina motståndare med att ironiskt citera Ps. 82:6. Det är där Gud fördömer Israels orättfärdiga domare för deras självrättfärdiga och stolta attityd. Dessa domare tog parti för de onda istället för att understödja de svaga. Psalm 82:7 kommer du aldrig få höra citeras av en trosförkunnare.

Efter att ha kallat dessa domare för gudar så säger Gud i nästa vers, ”men I måsten dock dö, såsom människor dö.” Jesus påminner judarna om att Skriften kallade Israels domare för gudar, inte för att de på något sätt var gudomliga, utan föra att de såsom domare representerade gudomlig rättvisa. Moses och domarna i 2 Moseboken hänvisas också till som gudar, eftersom de liksom Gud, hade liv och död i sin hand (2 Mos.4:15, 16; 6:28-7:2; 21:6; 22:8, 9). Ordet gudar används symboliskt för att visa på att domarna representerade Gud. Gud sa till Mose i 2 Mos.4:16: ”…du skall vara för honom såsom en gud”.

Det är uppenbart att det menas att Mose ska vara liksom en gud här, och inte bokstavligt gudomlig. Walter Martin ger sin kommentar till Joh.10:34: ”Jesus gör narr av folket. Hans mening är ungefär så här ‘Ni tror alla att ni själva är gudar. Varför inte ännu en gud till ibland er?’ Ironi används för att provocera oss, inte för att informera oss. Den lägger ingen grund som man bygger en lära på.” (76)

De påfund som menar att vi eller någon annan skapad varelse kan bli som Gud, är inget annat än satans lögn. Det var just detta begär – att bli som Gud – som orsakade Lucifers fall (Jes. 14:14). Det finns bara en Gud och kommer alltid bara att finnas en Gud (5 Mos. 5:35, 39; 32:39; 2 Sam. 7:22; Jes. 43:10; 44:6; 45:5, 6; 21-22; 1 Kor. 8:8, 6; Gal. 4:8). Ingen kommer någonsin i närheten av att kunna jämföras med Gud.

Trosrörelsen lära som menar att när man föds på nytt så blir vi likadana som Kristus var, ett folk som är gudar- ett nytt människosläkte, har också funnits tidigare. Den Appolinariska villfarelsen fanns under 300-talet. Joh. 1:12, 13 är en text som används som bevis för att vi delar Guds gudomlighet. Den grundläggande skillnaden mellan Jesus som Guds Son och den kristne som Guds Son är, att Jesus Kristus är Guds enfödde Son och vi är adopterade söner. Copeland säger ”Jesus är inte längre den Enfödde Sonen”(77) medan Bibeln säger att Jesus är Guds Enfödde Son (Joh. 3:18; 1 Joh. 4:9). Jesus förblev den andra Personen i Treenigheten när Han blev Människoson. Vi är inte en inkarnation, vi är inte gudar i kötts gestalt. Det står ingenstans i Bibeln om oss, att vi är inkarnerade gudar. När det handlar om att människan vill bli gud så står det att det är hädelse och avgudadyrkan.

Copelands och andra trosförkunnares uttalanden hör mer samman med gurun Bhagwan Shree Rajneesh som bl a sagt ”När du åkallar Jesus så har du åkallat mig och när du åkallar mig så åkallar du Jesus”. (78) De passar också bra in hos TM´s Maharishi Mahesh Yogi, ”Var stilla och vet att du är Gud”. (79) Jim Jones är en annan av dess likar och han har sagt ”Det står skrivet att ni är gudar. Jag är en gud och du är en gud…fram till att jag ser att ni förstår vilka ni är så kommer jag i synnerhet att vara det jag är – Gud den Allsmäktige.” (80)

En del tycker nog att vi gått för långt när vi jämför lärorna ifrån Yogamästare och mördare med Trosrörelsens läror. Du ändrar nog uppfattning efter att ha läst följande hädiska uttalande ifrån Kenneth Hagin med studenter: ”Människan skapades jämställd med Gud och kunde stå inför Gud utan att känna sig underlägsen…Gud har gjort oss så lika Honom som det är möjligt….Han har gjort oss i klass med sig själv….De troende kallas för Kristus…Det är just det vi är: vi är Kristus!” (81)

Morris Cerullo har påstått sig blivit förflyttad till himlen för att möta Gud ansikte mot ansikte och han säger så här: ”när vi nu står här bröder så är det inte Morris Cerullo ni ser på, ni ser på Gud. Ni ser på Jesus. ”(82) till sist ska vi ta upp det kanske mest hädiska uttalandet av dem alla och det kommer ifrån Kenneth Copeland. Han sa så här till sina åhörare under ett korståg den 19 juli 1987: ”Jag säger detta och repeterar det för säkerhets skull… När jag läser Bibeln där det står att Han (Jesus) säger, ‘Jag Är’, då säger jag: ‘Ja, Jag Är också!”

”Små-gudar-teorin” som Trosrörelsen förespråkar är en typ av hednisk polyteism vilket innebär en läromässig villfarelse. Walter Martin är vis när han säger: ”Vår identitet är större än något mänskligt påfund om ‘gudomlighet’. Vi ärver hela evigheten, vi är mottagare av en ofattbar gåva. Låt oss inte förminska vår arvedel eller svärta ner den med en pervers teologi. Priset är alldeles för högt.” (83)

Noter

65. K. Copeland, ljudkassett §00-0303, op.cit.

66. B. Hinn, ”Our Position in Christ#2-The World Made Flesh”, orlando, FL; Orlando Christian Centre, 1991, ljudkassett #A031190-2, sid B.

67. B. Hinn, ”Praise-a-Thon”program på TBN, 6november, 1990.

68. K. Copeland, ”Following the Faith of Abraham 1″, sid A, Forth Worth, Texas, K. Copeland Ministries, 1989, ljudkassett #01-3001.

69. K. Hagin, ”The Incarnation”, The Word of Faith Magazine, 13, 12 (dec. 1980): 14.

70. H. Hanegraaff, op.cit. s. 176.

71. K. Copeland, ”The force of Love”, Forth Worth, Texas, K. Copeland Ministries, n. d. Ljudkassett BCC-56.

72. K. Copeland, ”The Force of Righteousness”, Forth Worth, Texas, K. Copeland Ministries, 1984, s. 12.

73. K. Hagin, Zoe: The God-Kind of Life, tulsa, OK. Faith Library, 1981, s. 40.

74. M. Moriarty, op.cit, s. 332.

75. K. Copeland, Believer’s Voice of Victory, mars 1982, s. 2.

76. W. Martin, ”Ye Shall Be As Gods” The Agony of Deceit, ed. M. A. Horton, Chicago: Moody, 1990, s.97.

77. K. Copeland, Now We Are in Christ Jesus, Forth Worth, Texas, K. Copeland Ministries, n. d. S. 97.

78. B. S. Rajneesh, citerad i Fear is the Master (Hemet, CA: Jeremiah Films, 1987).

79. M. M. Yogi, Meditations of M. M. Yogi, New York: Bantam, 1968. S. 178.

80. J. Jones citerad i J. Reston, Jr. Och N. Adams, ”Father Cares: The Last of Jonestown” programmet i National Public Radio, 23 april 1981.

81. K. Hagin, Zoe: The God-Kind of Life, s. 35-36, op.cit.

82. M. Curello, The End Time Manifestation of the Sons of God, ljudkassett 1.

83. W. Martin, op.cit. s. 105.

Gå till innehållsförteckning

https://www.karlektillsanningen.se