TROSRÖRELSEN

TROSRÖRELSENS HISTORISKA RÖTTER

JDS-läran och Bibeln

Biblisk analys av de många oroväckande påståenden som Trosrörelsen för fram.

Många kristna tror att Trosrörelsen är en biprodukt av pingströrelsen och den karismatiska rörelsen. En del tror t o m att den är den karismatiska rörelsen, men det är inte historiskt riktigt. Trosrörelsens rötter kan härledas tillbaka till evangelisten, pastorn, bibelläraren och författaren E. W. Kenyon (1867-1948). Kenyon var starkt påverkad i sin tjänst ifrån kultiska källor såsom New Thought metaphysics. Han gick på Emerson college i Ontario, Boston vilket har sin grund i New Thought filosofi. Den största delen av New Thoughts läror skulle vara mycket bekanta för Trosrörelsens anhängare: Hälsa eller helande, överflödande rikedom, lycka och välgång. Dessa idéer syns tydligt i Kenyons skrifter och hos hans studenter. Dan McConnell förklarar New Thoughts system:

”New Thought var ett system av kultiska trosriktningar vilka lärde att den sanna verkligheten är andlig, att fysiska defekter orsakas av något andligt och att det mänskliga sinnet har genom positiv mental träning och positiva bekännelser, makt att skapa sin egen verklighet, antingen hälsa och välgång eller också sjukdom och fattigdom.” (84)

New Thoughts upphovsman var Phineas. P. Quimby. Hans idéer hade framgång under slutet av 1800-talet. Han studerade också spiritism, ockultism, hypnos och andra parapsykologiska uttrycksformer. Quimby försökte ge häxkraft gott anseende genom att använda ett vetenskapligt språk. (85) Kenyon studerade Quimby, vilken i sin tur kopierades av Hagin. Dan McConnell har i sin bok ”A Different Gospel” tydligt påvisat att Hagin kopierat av långa stycken ifrån Kenyon i sina böcker.

Kenyon som är Trosrörelsens sanne fader, förnekade också att Kristi fysiska död var tillräcklig som försoning för människans synd. Han förnekar t o m att Jesu död hade något med vår synd att göra. Det är ifrån Kenyon detta uttalande från början kommer ”varje människa som är född på nytt är en inkarnation, kristendom är ett mirakel. Den troende är lika mycket en inkarnation som Jesus ifrån Nasaret var.” (86) Du kanske känner igen detta som ett tidigare citat av Hagin.

Kenyons egen dotter Ruth Kenyon Houseworth känner lätt igen sin fars budskap i det trosförkunnarna predikar. Hon säger:

”De (trosförkunnarna) har alla kopierat min pappa. De har förändrat lite grann och lagt till lite av sitt eget…men dom kan inte förändra innebörden…De som varit i rörelsen ett par år och som säger att de kommit med något nytt gör så att man måste skratta litet. Det är mycket svårt för vissa att bli så stora så att de kan ge äran till någon annan.” (87)

En man som en gång tjänade ihop med Kenyon var John Kennington, pastor i Emmanuel Temple i Portland, Oregon. Han har det här att säga om kopierandet av Kenyons undervisning: ”Idag har Kenyons lära en uppgång. I böcker känner jag igen Kenyons lära och ibland ser jag ren kopiering. Jag kan säga dig vilken bok, kapitel och sida materialet kommer ifrån. Kenyon har blivit den s. k Trosrörelsens fader.” Längre fram under samma tillfälle fäller han denna kommentar:

”Det fanns en tid då jag följde Kenyon blint…När det nu gått en tid och jag förstår lite mer så ser jag att Kenyon ”låtit döpa” en hel del läror ifrån Kristen vetenskap. Genom att han gjort så har han fört fram en form av ‘Pingst-Kristen vetenskap’, även om inte Kenyon själv var en pingstvän.”(88)

Det är många som känt igen en del av Trosrörelsens lära för att vara kopierat ifrån Kristen vetenskap. Kennington var ofta fundersam över det. Vid ett tillfälle kommer han ihåg att Kenyon bekände sambandet. (89)

Genom Trosrörelsens obibliska samband med Kenyon och dennes associerande med metafysiska kulter så kan vi dra slutsatsen att Hagin, Copeland och co. omedvetet eller ej, faktiskt omfattar läror som varken är bibliska eller ortodoxa. Om roten är kultisk, så måste också frukten vara det. Även om den har mycket av evangelisk teologi och mycket av pingströrelsens teologi i sina läror så har Trosrörelsen kultiska rötter, och det kommer tydligt fram i olika grundläggande frågor.

Det blev en vändpunkt i Kenyons liv när han började upptäcka hur missnöjet växte hos kristna över den ortodoxa kristendomen. Han kände sig själv starkt missnöjd över den. Han ville hjälpa den kristna kyrkan att hålla jämna steg med de metafysiska kulterna och började därför ta ifrån deras idéer och praktiserande. I sin bok ”Två olika sorters liv” gör Kenyon följande observation: ”Sökande män och kvinnor har börjat fråga efter en ny typ av kristendom. Det är inte en ny filosofi de söker, eller ett nytt koncept för vem Kristus är utan de vill få uppenbarat den verklighet som vi ser i Kristus under Hans vandring på jorden.” En ny typ av kristendom, d v s ingen kristendom alls, är just det som Kenyon och Trosrörelsen har givit till millioner människor. Det finns mängder av nya sorters kristendom där ute, men det finns bara en som är den sanna.

Dan McConnell förklarar hur Kenyon försökte sammanfoga metafysiska och evangeliska tankar…

”för att försöka hjälpa den traditionella kyrkan att förse sina medlemmar med de övernaturliga inslag som de saknar och därför lämnar kyrkan och söker sig till kulter istället. Svaret på detta är Trosrörelsen, vilket är en märklig sammanblandning av biblisk fundamentalism och New Thoughts metaphysics.”(90)

Bibeln säger: ”Så sade Herren: Ställen eder vid vägarna och sen till och frågen efter forntidens stigar, frågen, vilken väg som är den goda vägen, och vandren på den, så skolen I finna ro för edra själar.” (Jer.6:16)

Kenneth Hagins kopierande av Kenyons läror är ett bevis för att trosförkunnarna inte får sina läror direkt ifrån Gud utan ifrån människor. Att plagiera läror ifrån andra rörelser, såsom Hagin gör med Kenyons läror, är vanligt förekommande i rörelser. Historien lär oss att det är vanligt att ledare av nya religiösa rörelser anammar idéer som tidigare grupperingar gjort populära. De framför idéerna under lite nya former och lägger till några nya idéer som de själva kommit med. Salomo var vis när han sa: ”Intet nytt sker under solen”. (Pred. 1:9)

”Det är inte utan orsak som Trosrörelsen blivit beskylld för att vara kultisk och en villfarelse. Trosrörelsen är kultisk p g a sina rötter (sitt historiska ursprung) och den är en villfarelse p g a sin frukt (sin lära och sitt utövande).” (91)

Noter

84. D. R. McConnell, op.cit. s.41.

85. S. M. Burgess & G. B. McGee, eds. Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, 1988, Zondervan, s. 719.

86. E. W. Kenyon, The Father and His Family, Lynnwood WA. Kenyon’s Gospel Publishing Society, 1964, s. 118.

87. R. Kenyon Houseworth, inspelad intervju Lynnwood, Washington, 19 feb. 1982. Citerat från ”A Different Gospel”, D. R. McConnell.

88. J. Kennington, ”E. W. Kenyon and the Metaphysics of Christian Science”, obublicerade skrivna uttalanden, Portland, Oregon, den 8 juli 1986. Citat från ”A Different Gospel”, D. R. McConnell, s. 5, 15.

89. J. Kennington, ibid.

90. D. R. McConnell, op.cit, s. 186.

91. D. R. McConnell, ibid, p.XVIII.

Gå till innehållsförteckning

https://www.karlektillsanningen.se